عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 227

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این تحقیق، تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان کلی روابط انسانی (و ابعاد آن) و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان شهید آیت ا... کاشانی اصفهان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بود. در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شده است. برای ارزیابی مهارت های ارتباطی و روابط انسانی از پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون (1990) و از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اسمیت و همکارانش (1983) برای ارزیابی و اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. برا ...

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر رضایت زناشویی زوجین فرهنگی شهرستان فیروزآباد در سال (89-88 )می‌پردازد. طرح این پژوهش، روش نیمه تجربی از نوع(پیش آزمون – پس آزمون) با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 160 زوج فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان فیروزآباد بوده است؛ و جهت نمونه گیری، ابتدا پرسش نامه به وسیله ی تمامی افراد تکمیل گردید و پس از نمره گذاری، 40 زوج که پایین ترین نمره را کسب نموده بودند؛ به روش هدفمند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند؛ و به ر ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه توانمندی و مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش سپیدان می باشداین تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سپیدان می باشد که تعداد آنها بالغ بر 850نفر می باشد. جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه؛ با توجه به جدول مورگان، تعداد 265 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب می شوند. که پس از جمع آوری اطلاعات و خارج شدن بعضی از افراد از تحقیق، تعداد 234 نفر باقیمانده ...

انسان به جهت اجتماعی بودن، ناگزیر به برقراری ارتباط با سایر انسان‌هاست. از اولویت‌های ادیان آسمانی, بعد از اطاعت و پرستش خداوند, راه چگونه زیستن است که یکی از زیرشاخههای آن آموختن مهارت‌های ارتباطی ست. دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی در جهت آموزش این اصول به مخاطبان خود اهتمام داشته است. این نوشتار در صدد بازیابی آموزه‌های ارتباط موثر در گفتار و رفتار هشتمین امام معصوم (ع) است. بایدها و نبایدها در علوم انسانی بر اساس مبانی مختلف خدا شناختی, وجود شناختی و انسان شناختی ...

مهارتهای ارتباطی از جمله مباحث مهم علوم رفتاری است که از نظر تربیتی جایگاهی ویژه دارد. این موضوع درباره توانایی ها و دانش های ضروری انسان در برقراری ارتباط درست و مناسب با دیگران به بحث و بررسی می پردازد. هر چند معادل واژه مهارت در قرآن واژه ایی یافت نمی شود ولی می توان از واژه حُسن در حوزه مفهومی به عنوان واژه ای معادل مهارت سود جُست. منظور از حُسن همان عمل خوبی است که مورد پسند عقل و خرد است‏ (راغب، 1412، ص 235)، زیرا ارزش آدمی به حُسن رفتار و کردار او است و این همان حوزه ا ...

هدف این تحقیق بررسی نقش سبک رهبری در اراده، باورهای منطقی و مهارتهای ارتباطی مدیران مقاطع تحصیلی شهر اردبیل است . روش پژوهش علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهر اردبیل به تعداد 385 نفر بوده است که از بین آنها 196 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان انتخاب شد ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که در 4 نسخه مجزا (پرسشنامه سبک رهبری لوتانز با پایایی72% ،پرسشنامه سنجش اراده با پایایی80%، پرسشنامه سنجش باورهای منطقی ب ...

هدف این پژوهش تدوین و استانداردسازی بسته آموزشی مهارت‌های ارتباط جوان و والدین بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در خانواده‌های شهر دورود بود.پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. در مرحله ی اول متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.سپس مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با جوانان و والدینشان که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد ؛ و مهم ترین آسیب‌های تعاملی والدین و جوانان استخراج گردید.بر اساس آن پرسشنامه‌ی آسیب‌شناسی تعاملی والدین و جوانان تهیه شد.سپس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس بوده، الگوهای ارتباطی شامل 3 خرده مقیاس ، ارتباط سازنده متقابل ، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط تقاضا/ کناره گیری می‌باشد. خرده مقیاس های هوش معنوی نیز شامل: مولفه ی درک و ارتباط با سرچشمه ی هستی و زندگی معنوی است. نمونه ی پژوهش شامل 150 زوج بوده است که با شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پر ...

ارتباطات با موجوديت يافتن انسان آغاز شده است. از آنجا كه استفاده از مهارتهاي ارتباطي در كسب اهداف آموزشي از جمله اثربخشي مدارس تاثير چشمگيري دارد، لذا پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه مهارتهاي ارتباطي مديران و اثربخشي مدارس متوسطه دخترانه ناحيه 1و2 شهر كرمان اجرا شده است. براي سنجش مهارت ارتباطي از پرسشنامه بارتون جي- اي و براي سنجش اثربخشي از پرسشنامه اثربخشي مدارس رابينز و دفت استفاده شده است. جامعه آماري شامل همه مديران و معاونين مدارس متوسطه دخترانه ناحيه 1و2 بوده كه تعداد ...