عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های انسانی با خود کار امدی و رضایت شغلی مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان بهرزی علوم پزشکی شیراز بود بنابراین از انجا که تمامی مربیان علوم پزشکی شیراز در این مطالعه مورد پژوهش قرار گرفته تعداد افراد نمونه و جامعه اماری برابرند در این پژوهش برای گرد آوری اطلاعات از سه مقیاس ناخوشایندترین همکار جهت بررسی مهارت های انسانی (فیلدلروچمرز) خودکار امدی (شرر1982) برای سنجش خود کار امدی و پرسشنامه ...

هدف اصلی پژوهش حاضر،هنجاریابی، تعیین روایی وپایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل برای دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 400 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش هنجاریابی از نوع آزمون سازی است. نتایج نشان دهنده پایایی به روش آلفا بین0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهتگیری رغبت،0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهت‌گیری مهارت، 0/72 تا 0/82 برای 29 مقیاس رغبت اصلی، 0/73 تا 0/88 برای 29 مقیاس مهارت می باشد. پایای ...

لازمه سرعت بخشی به تغییرات از دید آرگریس ( 1999) وجود مدیرانی است که دارای دو نوع توانایی فنی ( آگاهی از برنامه ریزی ، هدایت وکنترل وبسیج امکانات منابع انسانی ومالی ) وتوانایی انسانی( میزان اگاهی از فنون ومهارتهای تحلیل روابط بین گروهی ونفوذ در آنها ) باشند. وهمچنین اندرسون معتقد است برای تبدیل مدیران به رهبران تغییر هشیار یا رهبری تغییر آگاهانه و هشیارانه باید عرصه های توسعه از جمله عرصه ی دانش ( اطلاعات ، الگوها ، روش های تفکر) ، عرصه ی عمل ( مهارت ها ، توانایی ها ...

نقش مربی در تربیت بدنی و ورزش نقشی مشهود و انکارناپذیر بوده و پیوسته به عنوان یک ضرورت مورد توجه می باشد. از میان ویژگی های یک مربی مهارت ارتباط او با ورزشکاران بسیار پررنگ تر از سایر مهارت ها می باشد. پژ‍وهش حاضر با هدف بررسی مهارت های ارتباطی مربیان منتخب شهر قزوین انجام گرفت.تحقیق حاضر به روش توصیفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های ارتباطی 24 سوالی استفاده گردید. روایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان تربیت بدنی بوده و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ به ...

تربیت معلمانی موثر و با انگیزه که بتوانند کودکان و جوانان آینده را پرورش دهند از اهداف عالی آموزش و پرورش هر جامعه است و دانشجومعلمان از مهمترین سرمایه هایی هستند که می توانند با برنامه های صحیح آموزشی و پرورشی، سهم مهمی را در بازسازی و پیشرفت جامعه به عهده داشته باشند. میزان علاقه و رضایت نسبت به شغل معلمی از جمله عواملی است که نقش مهمی را در کارایی دانشجومعلمان خواهد داشت. معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردا ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای گلستان و بوستان سعدی در زمینه مهارت‌های انتخاب همسر (ازدواج) و پیش از ازدواج، مهارت‌های خانواده و مهارت‌های فرزندپروری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا و به صورت کیفی بود. گلستان و بوستان سعدی، به وسیله چک‌لیست محقق‌ساخته مهارت‌های انتخاب همسر (ازدواج) و پیش از ازدواج، مهارت‌های خانواده و مهارت‌های فرزندپروری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. سپس اطلاعات حاصل، به وسیله شاخص آماری فراوانی، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که گلستان ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش شطرنج بر رشد مهارت حل مسئله در کودکان پیش دبستانی شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش علی مقایسه ای بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 70 نفر آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب شد. که 35 نفر از آزمودنی ها که آموزش شطرنج دیده بودند در چهار مدرسه شطرنج انتخاب شدند و 35 نفر دیگر از 4 مهد در همان مناطقی که مدارس شطرنج وجود داشتند انتخاب شدند. برای سنجش مهارت حل مسئله در این پژوهش از خرده آزمون های غیر کلامی وکسلر (مازها، طراح ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش موسيقي به روش ارف بر يادگيري مهارت هاي پايه رياضي کودکان پیش دبستان مي باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کودکان پنج سال منطقه 3 تهران می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است . پس از استاندارد کردن آزمون ریاضی برای کودکان 5 سال، برای اینکه بتوانیم کودکان دو گروه (کنترل و آزمایش) را از لحاظ هوشی همسان کنیم (تا بتوانیم اثر هوش را در این پژوهش خنثی سازیم)، از مقیاس هوشی وکسلر کودکان پيش دبستان (ويپسي) استفاده کرده ای ...

پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر روی مهارت حل مسأله و خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دوره راهنمایی شهر همدان تشکیل می دادند که از بین آنان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دانش آموزان چهار کلاس درس، 95 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گرد ...