عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 455

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خودآزمائی پستان یک روش مطمئن در تشخیص زودرس سرطان پستان است و بایستی به عنوان یک عادت و رفتار در میان زنان مورد توجه قرار گیرد. این بررسی به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بر مهارت و رفتار مادران شهرستان بوشهر انجام گرفته که در طی آن با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد 40 نفر از مادران دختران یکمرکز پیش دانشگاهی شهر بوشهر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. پس از انجام آزمون اولیه، گروه اول توسط دختران اموزش دیده خود و گروه دوم ، توسط مربی، تعلیم خود ا ...

به منظور بررسی عملکرد دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی در سه آزمون الگوی گرفتن مداد، مهارت کاربرد شی، درون دست و مهارت یدی و رابطه آن با میزان مهارت دست‌نویسی، تعداد 120 دانش‌آموز دختر و پسر عادی بصورت تصادفی از میان 576 دانش‌آموز انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمونهای دیگر نشان داد که میانگین نمره مهارت یدی، مهارت کاربرد شی درون دست و الگوی گرفتن مداد و میزان قدرت گرفتن قوی در دانش‌آموزان خوش خط، متوسط و ...
نمایه ها:
تهران | 
دختر | 
پسر | 
دست | 
نوشتن | 
مهارت | 

لازمه سرعت بخشی به تغییرات از دید آرگریس ( 1999) وجود مدیرانی است که دارای دو نوع توانایی فنی ( آگاهی از برنامه ریزی ، هدایت وکنترل وبسیج امکانات منابع انسانی ومالی ) وتوانایی انسانی( میزان اگاهی از فنون ومهارتهای تحلیل روابط بین گروهی ونفوذ در آنها ) باشند. وهمچنین اندرسون معتقد است برای تبدیل مدیران به رهبران تغییر هشیار یا رهبری تغییر آگاهانه و هشیارانه باید عرصه های توسعه از جمله عرصه ی دانش ( اطلاعات ، الگوها ، روش های تفکر) ، عرصه ی عمل ( مهارت ها ، توانایی ها ...

در دنیای امروز برنامه آموزش مهارت های زندگی یک برنامه پیشگیرانه است به منظور ارتقای سطح زندگی، بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی، از سوی یونیسف ارائه شده است. شایان ذکر است در دریای پُر گوهر ادبیات فارسی یکی از ارزشمندترین آثار ادبی، کیمیای سعادت غزالی است که در 4 رکن می‌باشد. یک جنبه از پرتوهای این کتاب به بررسی مهارت‌های زندگی و ارائه راه و رسم در زندگی دنیوی و اُخروی می‌پردازد و به ما می‌آموزد با بکار بستن این راهکارها به سعادت دنیا و آخرت نائل شویم. هدف ا ...

طرح محوری گندم آبی از سال 1368 در ایران به منظور دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح با بهره‌گیری از دست‌آوردهای علمی به مرحله اجراء درآمده است و بخش مهم و اساسی آن ارشاد و راهنمایی کشاورزان جهت کشت بهتر و رعایت اصول صحیح زراعت گندم است در واقع هدف از آموزش در برنامه، ایجاد تغییر در رفتار(دانش ، نگرش و مهارت) گندمکاران می‌باشد و این هدف باید با ارزشیابی میزان تحقق و حصول آن مشخص شود. علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش در موضوع مورد نظر، در ایران مطالعات ناچیزی در زمینه ارز ...
نمایه ها:
گندم | 
1373-1374 | 
دانش | 
نگرش | 
مهارت | 

به منظور مقایسه تاثیردو روش آموزش ویدیویی و نمایش بر میزان یادگیری مهارت های عملی دانشجویان این تحقیق در سال 1381 انجام شد. تحقیق به روش تجربی روی تعداد 40 نفر دانشجوی پرستاری ومامایی انجام گرفت. نمونه ها با توجه به رشته تحصیلی به طور تصادفی به گروه های 1و2 تقسیم شدند. پیش آزمون در حیطه شناختی با آزمون کتبی کوتاه پاسخ برای اندازه گیری میزان دانش و در حیطه روانی - حرکتی با چک لیست برای سنجش میزان مهارت انجام شد. نتیجه نشان داد که روش آموزش متداول نسبت به روش ویدیویی تاثیر بیش ...

کاربران کامپیوترها دارای سطوح مختلفی از مهارت در استفاده از کامپیوترها می باشند. بعلاوه مهارت کاربران دراستفاده از برنامه های مختلف و حتی در قسمتهای مختلف یک برنامه نیز متفاوت می باشد و این مهارتها با گذشت زمان نیز تغییر می کنند. در صورتیکه برنامه ها قادر به تشخیص سطح مهارت کاربران می بودند آنگاه می توانستند واسط کاربر خود را به نیازهای مختلف گروه های کاربران با سطوح مهارت مختلف منطبق نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا روشی جهت تشخیص خودکار سطح مهارت کاربران در استفاده از ب ...

هدف پژوهش ارزیابی مهارت اعضای هیئت علمی مهندسی دانشگاه شیراز در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز بود که با نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ، 193 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته فرآیند چرخه یادگیری هفت گانه بود که پس از محاسبه روایی و پایانی، توزیع و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مهارت غالب اعضای هیئت علمی مهندسی دانشگاه شیراز، مشارکت می باشد. از دیدگاه دانشجویان زن ومرد و رشته های مختلف مهندسی بین مهارت اعضای ه ...

این پژوهش یک پژوهش نیمه‌تجربی مبتنی بر روش منظم و منطقی جهت پاسخ دادن به سئوالات است که به منظور مقایسه تاثیر آموزش به روش تشکیل گروههای کوچک و انفرادی بر میزان دانش ، نگرش و مهارت بیماران مبتلا به بیماری دیابت وابسته به انسولین نسبت به خودتزریقی انسولین به روش زیرجلدی در بیماران مراجعه‌کننده به انستیتو غدد داخلی و متابولیسم شهر تهران انجام گرفته است دراین پژوهش 88 نفر از بیماران دیابتی مبتلا به دیابت وابسته به انسولین که جهت کنترل بیماری خود از انسولین به روش زیرجلدی و خودتز ...