عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح،ضمن انجام مطالعاتی درمورد نحوه استخراج فلز منیزیم از سنگ معدن ،نحوه ذوب و آلیاژسازی آن خواص فیزیکی آلیاژهای منیزیم و کاربردهای این "آلیاژ "P بر وضعیت معادن منیزیم ایران و نیز روشهای استخراج فلز منیزیم درایران ونیز مقایسه اقتصادی جایگزینی منیزیم با آلومینیوم نیز مروری انجام شده است . ...
نمایه ها:

بمنظور تولید چدن باگرافیت کروی میتوان ازعنصر منیزیم استفاده نمود،افزودن عنصر منیزیم به مذاب روشهای مختلفی دارد افزودن منیزیم درراهگاه قالب ریخته گری بعلت مزایای ذیل دراین طرح مورد بررسی قرارمی گیرد 1 - کاهش مصرف منیزیم 2 - برطرف کردن خطر آلودگی محیط زیست 3 - امکان تولید قطعات باضخامت کم بدون نیازبه عملیات حرارتی 4 - کاهش مراحل تولید وتسهیل درشرایط اتومات کردن خط تولید 5 - جنبه های اقتصادی بطورکلی اهداف زیردرطرح موردبررسی قرارگرفته است بررسی سرعت انجماد، تاثیر اندازه دانه های ...

بررسی دامها عنصر منیزیم از عناصر ماکرو محسوب می‌گردد. عنصر مذکور جزء مواد متشکل استخوانها ، دندانها بوده و بعنوان کد فاکتور در آنزیمها ، غیازها ، رکربوکسیلازها اسیل ترانسفرازها ، شرکت دارند. یا اینکه منیزیم جزء مولکول کلروفیل بوده و طبعا در کلیه گیاهان سبز و علوفه‌ها وجود دارد. معهذا بدلیل جذب کم آن در دستگاه گوارش دامها و نیز بدلیل اشکال جذب آن از طریق گیاه و با توجه به جنس خاک منطقه ، نیاز مطالعه این عنصر در منطقه ارومیه محسوس است چه بسا حتی بردن اینکه علائم بالینی ناشی از ...

برای دامها عنصر منیزیم از عناصر ماکرو محسوب می‌گردد. عنصر مذکور جزء مواد متشکل استخوان‌ها، دندانها بوده و بعنوان کوفاکتور در آنزیم‌ها، کینازها، کربوکسیلان‌ها، اسیل‌ترانسفرازها، شرکت دارند. یا اینکه منیزیم جزء مولکول کلروفیل بوده و طبعا در کلیه گیاهان سبز و علوفه‌ها وجود دارد معهذا بدلیل جذب کم آن در دستگاه گوارش دامها و نیز بدلیل اشکال جذب آن از طریق گیاه و با توجه به جنس خاک منطقه، نیاز مطالعه این عنصر در منطقه ارومیه محسوس است چه بسا حتی بدون اینکه علائم بالینی ناشی از کمبو ...

از سالهای پیش سولفات منیزیم برای کنترل تشنج در بیماران مبتلا به پره‌اکلاپسی به کار رفته و می‌رود. اخیرا توجه خاصی که به فارماکولوژی قلبی عروقی منیزیم شده منجر به درک رابطه‌ای قوی بین این یون و مکانیزمهای فیزیولوژیک و فارماکولوژیکی مسئول کنترل همودینامیک گردیده است . در این بحث بعضی جنبه‌های فارمالوژیکی منیزیم که ممکن است مربوط به بیهوشی باشد مورد بررسی قرار گرفته است . اهمیت این یون در بیهوشی به چند دلیل است : اولا برای بسیاری از واکنشهای بیوشیمیایی اساسی است و کمبود آن ممکن ...

نظر به اهمیت نقش عنصر منیزیم در تغذیه درختان مرکبات و ارتباط کمبود آن با مسئله سال آوری و سرمازدگی یک باغ نارنگی انشو در منطقه تلوباغ ساری که علائم کمبود را نشان میداد انتخاب و نسبت به پیاده‌کردن تیمار کودی سولفات منیزیم در داخل خاک و محلول پاشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 4 درخت برای هر تیمار، بمدت 5 سال اقدام خواهد شد. ...

منیزیم نقش کلیدی در فتوسنتز، اختصاص کربوهیدراتها، انتقال ساکارز در آوند آبکش، اکسایش نوری و کلروز برگ گیاهان ایفا می‌کند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نقش منیزیم در گیاهان تحت تاثیر شرایط محیطی مثل نور و دما قرار می‌گیرد. بدین منظور دو آزمایش جداگانه مرتبط به هم به منظور ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف منیزیم ( 0، 1، 2، 3، 4 میلی مولار) و شدت نور (0 و 50% سایه‌دهی) و همچنین تاثیر غلظت‌های مختلف منیزیم (0، 2، 4 میلی مولار) و دمای محیط ریشه (??30، 20 و 10) بر خصوصیات فیزیولوژیکی، ...

منیزیم در شکل یونی خود (یعنی Mg2+) از نظر فراوانی پنجمین عنصر در سطوح‌سخت زمین است و 4ˆ2 درصد کل جمادات را تشکیل می‌دهد. Mg2+ در آب دریاپس از cl- و Na+ رتبه سوم را در بین کل یونها داراست و در بدن‌موجودات (پس از کلسیم، سدیم و پتاسیم) در مکان چهارم قرار دارد. این‌عنصر ماده غذائی ضروری برای گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود.مثلا" میانگین نیاز روزانه یک فرد بالغ به منیزیم 5ˆ0 گرم در روز است .در واقع منیزیم چهارمین کاتیون موجود در بدن و دومین کاتیون داخل سلولی‌است . این عنصر کو ...

منیزیم کاتیون دو ظرفیتی و چهارمین الکترولیت در بدن بوده و دارای نقش فیزیولوژیک مهم در انتقال انرژی، فعال کردن آنزیمها و ترشح هورمون پاراتورمون است . کمبود منیزیم در حالات مختلف بالینی دیده شده و با عوارض خطرناک همانند تتانی میتواند همراه باشد. کودکان دارای سوءتغذیه از افراد در معرض کمبود منیزیم هستند. این مطالعه به منظور تعیین میزان منیزیم سرم در کودکان دچار سوءتغذیه صورت گرفت . کودکان با سن زیر 5 سال و نسبت وزن به قد زیر 5 پرسنتایل بر حسب منحنیهای رشد از میان بیماران بستری ش ...
نمایه ها:
یزد | 
سرم | 
کودک |