عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه،و نابرابری های منطقه ای از مباحث مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان توسعه و از دغدغه های کشورهاست.ایران نیز در برنامه ها و آرمان های خویش مستمرا توسعه و توازن منطقه ای را دنبال می نماید.ولی تحقق آن نیازمند هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای است که منوط با شناخت و شناسایی وضعیت کشور و مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. موضوع این پژوهش ارزیابی سیاست ها و برنامه های توسعه مناطق محروم(91-84)،استان کرمان(منوجان،عنبرآباد،کهنوج) می باشد.برای انجام ارزیابی این پ ...

به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی با انگیزش معلمان، پژوهشی به روش توصیفی از نوع همبستگی در میان معلمان مدارس راهنمایی شهرستان منوجان استان کرمان به تعداد250 نفر انجام شد. نمونه آماری شامل 148 نفر بود، که از طریق نموگیری تصادفی ساده با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، از دو پرسش نامه ی جو سازمانی مدارس (OCDQ-RE) و پرسش نامه انگیزش کارکنان استفاده گردید.ضریب پایایی این پرسش نامه ها، از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 80% و 87% محاسبه شد. داده های توصیفی به ...

اعتیاد یک بیماری زیستی-روانی-اجتماعی است و امروزه از عمده ترین مسائل نگران کننده ی عرصه بهداشت و درمان می باشد. مطالعات نشان می دهد نقیصه های شخصیتی خاص با مبنای زیستی به همراه نارساکنش وری برخی مناطق مغز قادرند علاوه بر ایجاد یک زمینه ی آسیب پذیر برای بروز اعتیاد، وقوع عود را نیز پیش بینی کنند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه و بررسی سیستم های مغزی-رفتاری و راهبردهای مقابله ای در افراد معتاد با عود و بدون عود انجام شد. این مطالعه از انواع تحقیقات کمی است. طرح آن از نوع پس رویدا ...