عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

g(x) cO را معرفی می‌کنیم سپس ثابت میکنیم مینیمم Ma(f,g) جواب معادله فوق است ، (f) معروف به تابعی پایدارکننده است .درادامه مسئله مینیمم‌سازی، Ma(f,g) را تبدیل به معادلات انتگرال نوع دوم می‌کنیم که جوابهای این معادله با جوابه ...

در این پایان‌نامه، برآورد تابع رگرسیون یک یا چندین متغیر توضیحی را در نظر می گیریم به‌طوری که تابع رگرسیون به-صورت ترکیب خطی از خانواده‌ای از توابع پایه مدل‌سازی می‌شود. با توجه به‌این‌که شبکه عصبی تابع پایه شعاعی می‌تواند به‌صورت یک الگوی رگرسیون غیرخطی در نظر گرفته شود، آن را به‌عنوان برآورد تابع رگرسیون به‌کار می‌بریم. در واقع می‌خواهیم رگرسیون غیرخطی را برای داده‌هایی با ساختار پیچیده و نویزی بر اساس یک شبکه عصبی تابع پایه شعاعی الگوسازی نماییم. برای کار نخست توابع پایه ش ...

مسائل معکوس زمانی که علل ناشناخته را بر پایه مشاهده اثرات آن ها جستجو می کنیم مطرح می شوند. بعضی از مسائل به طور معمول در مفهوم بدوضع هستند، یعنی جواب های ان ها به طور پیوسته به داده ها بستگی ندارد. در کاربردهای عملی جواب دقیق مساله هرگز در دسترس نیست و در عوض تنها داده های اغتشاش یافته به دلیل خطاهای اندازه گیری در دسترس هستند، بنابراین توسعه روش های پایدار برای حل مسائل معکوس از اهمیت خاصی برخوردار است. در دو دهه گذشته روش های زیادی برای حل مسائل معکوس غیرخطی توسعه یافته ان ...

در این پایان نامه مساله منبع گرمایی معکوس را که منبع حرارتی وابسته به مکان یا زمان است در نظر ‌می‌گیریم. یک طرح عددی بدون شبکه بندی برای حل مساله منبع گرمایی معکوس پیشنهاد می‌دهیم.در طی استفاده از جواب‌های بنیادی به عنوان تابع پایه‌ای روش منجر به طرح تقریبی در هر دو حالت زمانی و مکانی می‌شود. روش منظم سازی تیخانف به معیار متقابل تعمیم یافته برای حل سیستم بد وضع پارامترهای منظم را از معادله‌های جبر خطی اتخاذ می‌نماید. ...

در این رساله روش تکراری گالرکین و روش منظم‌سازی تکراری "گالرکین-کانتروویچ" برای تقریب جواب معادله انتگرال Hammerstien با کرنل هموار و بطور ضعیف منفرد و به فرم معمولی: X(t) - 10k(t2s)t(s2x(s))dsf(t), 0...

بررسی و حل مسائل سهموی بد وضع از مباحث اساسی مسائل مقدار مرزی و مقدار اولیه می‌باشد. اهمیت این نوع مسائل نه تنها به خاطر اینست که اکثر پدیده‌های فیزیکی و مهندسی از قبیل انتقال حرارت و ... را بیان و توصیف می‌کنند، بلکه به جهت اینست که در فیزیک ، زمان یک کمیت برگشت‌ناپذیر می‌باشد. در این پایان‌نامه مسائل سهموی، اعم از مسائل سهموی پسرو مقدار اولیه و پیشرو مقدار نهایی بررسی می‌شوند و نشان داده می‌شود، که این مسائل قبل از آنکه از طریق روشهای عددی تقریب زده شوند باید به یک مسئله خو ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

در این پایان‌نامه، ابتدا روش‌های مختلف جداسازی عملگرها برای حل مسائل غیرخطی معرفی شده و قضایای مربوط به همگرایی و پایداری هر یک از آن‌ها بیان و اثبات گردیده است. سپس کاربرد روش جداسازی عملگرها برای حل مسائل دیفرانسیلی با مشتقات پاره‌ای غیرخطی در فضای دو‌بعدی از نوع سهموی ارائه شده است. همچنین روش عناصر متناهی با پایه‌های B -اسپلاین دو‌بعدی برای حل زیر مسأله‌های حاصل از روش جداسازی عملگرها به کار گرفته شده است. سپس یک مسأله معکوس سهموی غیرخطی را در نظر گرفته و به منظور حل آ ...