عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطق گرایی آموزه ای است درباره ی مبانی ریاضیات که مدعی استنتاج ریاضیات از منطق صرف است. امروزه به طور کلی کذب این آموزه وعدم موفقیت برنامه ی منطق گرایی در اوایل قرن بیستم پذیرفته شده است. در حقیقت نشان داده شده است که نظام فرگه ناسازگار است و نظام وایتهد و راسل به دلیل استفاده از اصول موضوعه‌ی بی نهایت، تحویل پذیری و انتخاب، علی الاصول منطق نمی باشد. با وجود این امروزه رویکرد جدیدی به تبع فرگه در مبانی ریاضیات پدید آمده است که به نام نومنطق گرایی شهره است. نو منطق گرا به کسی ...

در این پژوهش رابطه خودباوری و منطق گرایی با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری را کلیه مدیران و دبیران(84 مدیرو 750 دبیر) شاغل در مدارس متوسطه شهرستان کاشان تشکیل می دادند. حجم نمونه طبق جدول مورگان و کرجسی شامل 70 مدیر و 292 دبیر انتخاب شد. جهت انتخاب نمونه معرف مدیران از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد و برای انتخاب نمونه معرف دبیران به ازای هر مدیر حداقل 4 ...

"منطق غيرصوري" يكي از زمينه‌هاي پژوهشي علم منطق است. منطق‌دانان غيرصوري که اغلب مشي پراگماتيک دارند، با رهيافتي غيرصوري و خلاف جريان عمده و رايج پژوهش‌هاي منطقي معاصر به مطالعه منطق مي‌پردازند. هدف منطق غيرصوري، تدوين استانداردها، معيارهاو فرآيندهايي براي تحليل، تفسير، سنجش، نقدو ايجاداستدلال‌ها در زبان است. پايان‌نامه حاضر مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول به معرفي منطق غيرصوري و تاريخ اجمالي شکل‌گيري آن اختصاص دارد. فصل‌هاي دوم و سوم به ترتيب ديدگاه‌هايرالف جانسون و داگلاس وال ...

از جمله رویدادهای مهم فلسفی در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی تشکیل حلقه‌ای فلسفی در وین بود که در آن بسیاری از حامیان علم درصدد برآمدند تا چالش‌هایی را که در آستانه قرن بیستم عارض اندیشه‌ی پوزیتیویسم علمی شده بود، برطرف کنند. پوزیتیویسم منطقی حاصل و خروجی اندیشه‌ای بود که در این حلقه پا گرفت و از جمله نمایندگان آن می‌توان به کارناپ، آیر، شلیک و وایزمن اشاره کرد. پوزیتیویست‌های منطقی دارای چند اصل عقیدتی عمده بودند: تمایز قاطع بین قضایای تحلیلی و ترکیبی که قدری از هیوم و قدری از و ...

یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های فیلسوف- ریاضی‌دانان «چیستی عدد» است، و شاید با اهمیت-ترین پرسش فیلسوف تحلیلی زبان پرسش «صدق» و «صادق بودن گزاره ها». فرگه هم به عنوان فیلسوف-ریاضی‌دان، و هم در مقام فیلسوف تحلیلی زبان هر دو پرسش را مهم و اساسی می‌داند و در کتاب خود مبانی علم حساب به تفصیل به آنها می‌پردازد. به پرسش اول، یعنی چیستی عدد گاهی در حوزه معرفت شناسی، گاهی در حوزه زبانی، منطقی و فلسفه تحلیلی زبان می ‌پردازند، و گاهی هم این پرسش را به حوزۀ ریاضیات صرف می‌برند و آنجا بدان پاس ...