عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجزیه واریانس ساده برای هر منطقه و هر سال بطور جداگانه انجام و اختلاف عملکرد معنی‌داری بین ارقام مشاهده شد و نتایج تجزیه واریانس مرکب سال در مکانها نیز نشان می‌دهد که بین ارقام از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری در سطوح آماری 5 درصد و 1 درصد وجود دارد مقایسه میانگین تیمارها نشان می‌دهد که ارقام گندم Tan"S"/Vee"S"//opata....، F134/Crow"S" به ترتیب با 4299 و 4250 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد در کلیه محیطها بوده و به عنوان ارقام پایدار و پرمحصول برای مناطق گرمسیر و نیمه‌گرم ...

به منظور بررسی پایداری و سازگاری عملکرد ارقام نوید بخش دوروم تعداد 24 ژنوتیپ پیشرفته گندم نان به مدت دو سال در مناطق گچساران، گرگان، کوهدشت و مغان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت شدند. در طول دوره اجرای آزمایش یادداشت‌برداری از صفات اگرونومیکی و مرفولوژیکی و واکنش ژنوتیپ‌ها به بیماریهای شایع در دیمزارهای مناطق مورد بررسی و تنشهای محیطی به عمل آمد. تجزیه واریانس ساده بر روی نتایج یکساله هر منطقه، تجزیه واریانس مرکب بر روی نتایج دو ساله هر منطقه و تجزیه واریان ...

به منظور بررسی سازگاری و پایدار محصول دانه لاینهای پیشرفته گندم دوروم آزمایشی با شرکت 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و در 5 منطقه اجراء گردید. نتایج سال اول اجرای طرح در گچساران لاین شماره 13 و 16 حدود 9 درصد به شاهد سیمره و در ایستگاه ایلام لاینهای شماره 1، 10 و 14 در سطح 1 درصد با متوسط عملکرد بیش از 3100 کیلوگرم در هکتار و لاینهای شماره 4، 5، 8، 11، 16، 17 و 18 در سطح 5 درصد نسبت به شاهد سیمره برتر بودند. در ایستگاه مغان لاین برتر و معنی‌دار نسبت به ش ...

در بررسی حاضر که در فصل زراعی 82-1381 در مناطق گچساران، مغان، گرگان و کوهدشت بصورت دیم به اجرا درآمد، جمعا تعداد 222 لاین و رقم جدید گندم نان شرکت داشتند که از سوی موسسه تحقیقاتی ایکاردا در قالب دو آزمایش مشاهده‌ای با عناوین Wheat Observation Nursery Dryland Areas (WON-D 2002-2003) با 100 لاین و رقم و Regional Bread Wheat Crossing Block با 50 لاین و رقم و سه آزمایش تکراردار با عناوین Low Rainfall Areas-Continantal Areas Regional Yield Trial , Regional yield Trial- Moderate Ra ...

گونه یاد شده جزو بازدانگان مناطق نیمه‌گرمسیری بوده که در شرایط آب و هوایی شمال ایران سازگاری داشته و برای تزئین خیابانها و شهرها بسیار سودمند است . همچنین اینگونه بعنوان گیاهان آپارتمانی و گرانقیمی و تزئینی محسوب میشود که جنبه اقتصادی آن حائز اهمیت است . ضمنا چون بذر این گونه زود (ظرف چند هفته) قوه نامیه خود را از دست میدهد بناچار برای تکثیر آنها باید طریق غیرجنسی همانند قلمه و خوابانیدن اقدام نمود. لذا در این تحقیق با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد (هورمون) بر روی قلمه ساقه- ...

طرح فوق در سال 80-79 در منطقه صالح آباد مهران اجرا گردید که به دلیل خسارت پرندگان به وطور 100% که طی نامه شماره 1/17/11731 مورخه 28/4/80 به معاونت ترویج گزارش گردید. در سال جاری پس از هماهنگی با معاونت ترویج و مرکز تحقیقات استان پس از تهیه ارقام مورد نظر در مناطق لومار و صالح آباد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و در 5 تاریخ کاشت و سه رقم کشت گردید. هم اکنون اکثر تیمارها از وضعیت رویشی سبز مناسبی برخوردار بوده و کلیه مراحل رویشی اندازه گیری و یادداشت برداری می ...

بررسی سازگاری گیاه هوهوبا در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری با توجه به قدرت سازگاری گیاه هوهوبا در برابر خشکی و کم‌آبی به وسیله تولید ریشه‌های عمیق در خاک ، به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و ممانعت از سیلهیا بنیان‌کن و حفظ محیط زیست در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری این طرح با تیمارهای مختلف آبیاری طی 5 سال متوالی در استان بوشهر به اجرا درآمد. ...

در این طرح 5 لاین برتر از لاین‌های ارسالی از ایکاردا با توجه به نتایج آزمایشات ایستگاهی سالهای قبل انتخاب و بصورت C-test منطقه‌ای در سه منطقه از استان کهگیلویه و بویراحمد،‌ در سه سال متوالی به اجرا گذاشته خواهد شد. نتایج سال اول اجرای این آزمایش به شرح زیر می‌باشد. در منطقه گچساران (لیشتر) به دلیل خشکسالی شدید و از بین رفتن کلیه مزارع دیم آزمایش غیر قابل برداشت بود. در منطقه دهدشت نتایج نشان داد رقم شماره 4 با پدیگری V.N.Sel-2466 با عملکرد بذر 941/0 و بیوماس 313/2 و علوفه‌تر ...

وجود پوشش گیاهی در نواحی کویری و نیمه کویری جهت جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین ممانعت از بروز سیل‌های بنیان‌کن دارای اهمیت فراوانی است و اثرات مفید و ثمربخش آن در زندگی و سلامت انسانها و همچنین حفظ محیط زیست نقش ارزنده‌ای را ایفا می‌نماید. در اراضی خشک و کم آب برای ایجاد پوشش گیاهی شرایط بسیاری از گیاهان با محیط قابل تطبیق نیست ، بدین لحاظ جهت احیاء اینگونه اراضی استفاده از گیاهانی که بتوانند در شرایط اقلیمی با حداقل نیاز آبی و مواد غذایی به رشد و نمو خود ادام ...