عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یافته‌های این بررسی حاکی از آن است که میانگین بعد خانوار، رتبه تولد و تعداد فرزندان زنده پیشین و تعداد حاملگیهای مادر در مناطق روستائی بطور معنی‌داری بیشتر از مناطق شهری است . درحالیکه میانگین سن مادران مورد مطالعه، میزان تحصیلات مادران و متوسط درآمد ماهانه خانواده‌ها در مناطق روستایی به طور معنی‌داری کمتر از مناطق شهری است . میانگین سن وجنس واحدهای مورد پژوهش درمناطق شهری و روستایی اختلاف معنی‌داری ندارد. میانگین تعداد کودکان قبلی و خانواده که با شیر مادر تغذیه شده بودند در ...

نیاز روزافزون جمعیت به ورزش و مدیریت قوی در سطوح محله، ناحیه، منطقه وشهر بدون استفاده از اطلاعات، ابزار، روش های مدرن و به روز هرگز میسر نیست، لذا، دسترسی سهل و سریع ، کم هزینه به خدمات ورزشی، صرفه جویی در هزینه‌ها و تخصص بهینه منابع مستلزم کاربرد مدل‌ها و روش‌های علمی و معیارهای مرتبط جهت پشتیبانی از مدیریت شهرها است. در این پایان نامه وضعیت سرانه نظام همجواری فضاهای ورزشی در منطقه 16 تهران مطالعه شده است. در این پژوهش ابتدا منطقه ی موردنظررا ازنزدیک وبطورمستقیم مشاهده شد ...

یکی از هدفهای هر جامعه‌ای توزیع مطلوب جغرافیائی درآمد می‌باشد که یک جنبه بسیار مهم آن بین مناطق روستایی و شهری است . هدف این پژوهش تعیین نمودن تغییرات توزیع درآمد بین مناطق روستایی و شهری ایران و مقایسه تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری ایران در سالهای 1345-75 می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف از آمار و ارقام موجود ...

شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان یک روش قدیمی اما رو به گسترش برای سازماندهی، ارایه خدمات و استقرار صنایع، ابزاری کارآمد برای حمایت از توسعه صنعتی، مدرن شدن واحدهای صنعتی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شوند؛ که با توجه به مزایایی همچون صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، مباحث زیست محیطی و اشتغال‌زایی، نواحی و مناطق اطرافشان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. در این میان شهرها و مناطق شهری که این نواحی و شهرک‌ها در اطرافشان استقرار یافته‌اند در اولین مرتبه سلسله مراتب بهره‌مندی از مزایا و من ...

تغییر و تحول شهرها به دلیل وجود کارکردهای متنوع و پیچیده و همچنین به دلیل نیاز به انطباق با شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. پایان نامه حاضر با عنوان تحلیل تغییر و تحولات کاربری زمین در منطقه چهار شهر تهران با هدف شناخت چیستی و چرایی تغییر و تحولات کاربری زمین در این منطقه انجام گرفته است. فرض اصلی این پژوهش این بوده که تحولات کاربری زمین در منطقه چهار تحت تاثیر طرحهای شهری اتفاق افتاده و به عبارتی دیگر طرح های رسمی شهری هدایتگر تحولات کاربر ...

به منظور جلوگیری از کاهش تعداد مخاطبین برنامه‌های محلی و حتی افزایش تعداد بینندگان و شنوندگان این برنامه در کردستان باید نقطه نظرات آنها جمع‌آوری و مورد استفاده و بهره‌برداری لازم قرار گیرد. این بررسی با استفاده از شیوه تحقیق آماری و انتخاب یک جامعهء آماری نمونه به شکل تصادفی (594 نفر) در سه سطح شهرستانها، مناطق شهری و روستائی و کل استان کردستان با بکارگیری روش مصاحبه از طریق پرسشنامه انجام گرفته است . بررسی نظرات مصاحبه‌شوندگان در مورد کمبودها و نواقص برنامه‌های محلی (رادیوی ...

در این طرح کلیه امکانات موجود مساجد نقاط شهری استان به همراه فعالیت‌های مذهبی اجتماعی و روحانیون محترم مساجد نقاط شهری استان به تفکیک مشخص و ارائه شده است . ...

در این پژوهش با روش مطالعه موجود (Data Existing) اطلاعات مرگ و میر شهر تهران از سال 1371 لغایت 1376 تحلیل شد. از آنجائیکه ثبت همه موارد مرگ در گورستان بهشت زهرا صورت می گیرد لذا در این پژوهش از اطلاعات گورستان بهشت زهرا استفاده شده است. تعداد فوت شدگان در گروههای مختلف سن، جنس و علت اصلی منجر به مرگ بدست آمده و نسبت جنسی فوت شدگان در گروههای مختلف سنی و در کل محاسبه شده است. همچنین این نسبت در گروههای منجر به مرگی که بیشترین تلفات را بخود اختصاص می دادند استخراج گردیدو نتایج ...

یکی از شاخصهای مهم سطح رفاه اقتصادی خانوارها میزان مصرف کالاها و خدمات توسط آنها می‌باشد. چگونگی توزیع مصرف کالاها و خدمات بین خانوارها نیز شاخص مهمی برای عدالت در زمینه رفاه اقتصادی خانوارها است . در این تحقیق تغییرات دو بعد مهم توزیع مصرف مطالعه شده است . -1 روند تغییرات توزیع مصرف بین خانوارهای مناطق روستایی و شهری ایران. -2 تغییرات توزیع مصرف خانوارها در مناطق روستایی و در مناطق شهری ایران در استانهای مختلف . تحقیق با استفاده از داده‌های ثانویه مربوط به آمارگیری از هزینه ...