عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با اهداف دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، رشد و توسعه اقتصادی و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی تأسیس می شوند. با توجه به احساس ضرورت ایجاد چنین مناطقی در کشور با اهداف فوق، تعدادی از این مناطق نیز درکشورمان تأسیس شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس از منظر صادرات انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف پژوهش روش توصیفی- پیمایشی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با مراجعه به نمونه ۱۲۰ نفره از جامعه آماری ...