عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 292

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برخی از شهرسازان بر این عقیده‌اند که استقرار کاربریهای خدماتی در مناطق مسکونی موجب مزاحمتها و آلودگیهای مختلف نظیر آلودگی آب و هوا ، خدمات ، صدا ، آلودگیهای شیمیایی و ایجاد گره ترافیکی می‌گردد و آرامش و سلامت محلات مسکونی را به خطر می‌اندازد و بر پایه این استدلال در طرحهای کاربری زمین ، کاربری مسکونی را به طور کامل از سایر کاربریها تفکیک می‌کنند. در قطب مقابل شهرسازانی قرار دارند که معتقدند تفکیک کامل کاربری مسکونی از کاربریهای خدماتی ، کیفیت زیست در این مناطق را کاهش می‌دهد ...
  
چکیده ندارد.
نمایه ها:
زمین | 
رشت | 
خاک | 
زلزله | 

بحث نابرابری اقتصاد منطقه‌ای از موضوعاتی است که اخیرا در فرهنگ اقتصادی مطرح شده است و هنوز در کشور ما جایگاه آن طرح نشده است . بررسی تحلیلی حاضر درصدد این است که موضوع فوق‌الذکر را با توجه به امکانات و شرایط موجود در خصوص اقتصاد ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و روند نابرابری درآمد منطقه‌ای (بر حسب شاخصهای مدرن اقتصادی) و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در ایران را برآورد و ارزیابی نماید. لذا در فصل اول ابتدا مقدمه‌ای بر موضوع آورده شده است و سپس ضرورت از لحاظ شرایط ...

چکیده ندارد.

بالا بودن غلظت املاح در آب از جمله عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شود که در سال های اخیر به لحاظ افزایش جمعیت و افزایش تولید فاضلاب و افت سطح آبهای زیرزمینی رو به افزایش گذاشته است. اگر غلظت املاح در آب نوشیدنی بیش از حد مجاز باشد، از نظر بهداشتی مخاطر ه آمیز می شود. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین معیار بهداشتی و تطبیق با ضوابط و استانداردها در رابطه با کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق شهری استان مرکزی در شش ماه دوم سال 91 می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه ...

دراین پژوهش جهت تهیه نمونه حقیقی ز دو شیوه نمونه برداری متفاوت استفاده شد. 480 شیرخوار مناطق شهری و 720شیرخوار مناطق روستایی انتخاب شده و با تهیه پرسشنامه ای که 18 پرسش جهت شیرخواران و 5سوال در خصوص مادران بود مورد بررسی قرار گرفتند. میزان مصرف شیرخشک در کودکان شهری 7.7% و کودکان روستایی 6.5% بود. ارتباط معنی داری بین مصرف شیرخشک و متغیرهای شغل مادر، سن و دویا چند قلو زایی مادر در مناطق شهری و در مناطق روستایی با متغیرهای دویاچندقلوزایی، وزن نوزادهنگام تولد و وزن فعلی دیده ...

هدف ازاجرای طرح بررسی کلی وضع تغذیه در زنان باردار و شیرده و شیرخواران و کودکان زیر پنج سال در روستاهای تنکابن و رامسر و مناطق شهری آنهااست . ...