عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 611

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت علمی منابع طبیعی به عوامل زیست بومی متنوعی بستگی دارد، که یافتن روابط مکانی آنها با هدف مدیریت بهینه بدون استفاده از فن آوری نوین بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است . هزینه های این روش بسیار کم تر از روش های سنتی است . استفاده از مدل های تحلیل مکانی در ‏‎GIS‎‏ با هدف مدیریت منابع طبیعی از حدود 20 سال گذشته در کشورهای پیشرفته آغاز شده اما کاربرد آن در ایران از اوایل دهه ی 1370 شروع شده و هم اکنون مراحل اولیه ی خود را می گذراند . در این تحقیق پس از ایجاد بانک اطلاعات جغرافیای ...

انجام مطالعات لازم بمنظور تعیین منابع و قابلیت اراضی درحوزه آبخیز شمالی رود کارون بعنوان جزیی ازمطالعات احیا و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه مذکور،شامل دوقسمت مطالعات ستادی ،وصحرایی . ...

به منظور تعیین میزان دریافتهای دانش‌آموزان از محتوای متون آموزشی در رابطه با منابع طبیعی، ابتدا محتوای متون مرتبط را در مقاطع مختلف تحصیلی در قالب 5 مجموعهء پرسشنامه در رابطه با ماده، انرژی، زمان، فضا و تنوع تحت عنوان متغیرهای منابع طبیعی تحلیل شدند و سپس این پرسشنامه‌های چندگزینه‌ای در یک پیش‌آزمون قرار گرفتند و در نهایت با توجه به پاسخنامه‌های این آزمون سوالاتی که درجه دشواری آنها حدود 50 درصد بود به عنوان سوالات استاندارد به منظور ابزار تحقیق و گزینش پرسشنامه نهایی پژوهش ا ...

گزارش ، منابع طبیعی استان را در بخش‌های جغرافیایی طبیعی، منابع اراضی و خاک ، منابع آب - پوشش گیاهی و محیط زیست بطور خلاصه بررسی نموده و براساس استنتاجات آن استان را از نظر برخورداری از منابع طبیعی بعنوان یک استان مستعد معرفی می‌نماید ولی علیرغم این وضعیت و وجود ظرفیتهای تولیدی بالا و ظرفیتهای زیربنایی قوی فقر جمعیت و فعالیتهای اقتصادی را از تنگناهای اساسی توسعه استان عنوان مینماید و پس از بررسی و تحلیل بخش‌های زراعت ، دامپروری، معادن، صنعت ، بازرگانی، جهانگردی و ایرانگردی نتی ...

توسعه در بخش کشاورزی عبارت است از به ظرفیت رساندن عوامل و نهاده های تولید با حفظ سرمایه های ثابت. اما آنچه که در بحث ترویج، مطرح می شود آن است که ترویج مکتبی است با هدف ارتقای بهره وری مولدان عرصه های منابع طبیعی و تولیدات کشاورزی که در قالب سرمایه گذاری های عقلایی و توسعه انسانی متبلور شده با ایجاد انگیزه مشارکت داوطلبانه و خودجوش، مولدان را برای خودآموزی و دیگر آموزی تشویق می کند. این مکتب با احترام به رسالت انسان به عنوان علت فاعلی توسعه تلاش می کند جوی، پذیرا برای تسهیل ی ...

تهیه فهرست فلورستیک گیاهان و اختصاصات زیستی و اکولوژیک آن ها همچنین کاربردهای متصور و موجود و وضعیت حفاظتی آن ها به همراه تعیین وضعیت و جایگاه رویشی آن ها در تیپ های رویشی اطلاعاتی را به دست می دهند که تجزیه و تحلیل آن ها می تواند در تدوین برنامه های مدیریت بهره برداری درست و پایدار از منابع طبیعی بسیار کار آمد باشد و در عمل منتج به اتخاذ روش هایی منطبق با اصول اکولوژیک بوده و با در نظر گرفتن توان طبیعی شیوه های بهره برداری مجاز و بدون مخاطره را فراهم و یادآوری باشد. این بررس ...

ترویج منابع طبیعی بعنوان یک ضرورت از سال 1987 توسط سازمان غذا و کشاورزی (FAO) مطرح گردیده است . در ایران با توجه به اهمیت ترویج بویژه در بعد منابع طبیعی فعالیتهایی در سالهای اخیر صورت گرفته است و هنوز برای انجام فعالیتهای بیشتر کاملا محسوس به نظر می‌رسد. وظیفه اصلی ترویج در واقع انتقال دانش عملی از طریق آموزشی غیر رسمی است که موجب ارتقای بینش و افزایش در مهارت افراد شده در نتیجه باعث تغییر در رفتار می‌شود تا آنها خود کمک به حل مشکلات خویش نموده از این طریق بتوانند سطح زندگی خ ...
نمایه ها:
ترویج | 

این طرح در خصوص مدیریت بخش منابع طبیعی و چگونگی هدایت نظام پژوهشی در این بخش ایهام می‌شود. مدیرت نظام پژوهشی از طریق مونهای بیماشیی و کتابخانه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مبالغه نظری و نیز ساختار، فرآیند، رنگیزی، فشارک روبه‌ی مکانیزم، تحقق‌یابی و موضوع‌یابی، مدیریت سفیدژیک اطلاع‌رسانس ، ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی. مکانیزم سمت‌گذاری و اثربخشی و قوانین مدیریتی حاکم بر بخش تجزیه و تحلیل فراموش و پس الگوی مناسب ارائه فراموش فاز اول صریح و در بخش منابع طبیعی و انجام فراموشه. ...

طرح بررسی نظام مدیریت مراکز تحقیقاتی منابع طبیعی با استفاده از روشهای تحقیق علمی پیمایشی و کتابخانه ای انجام شده است. اطلاعات درباره مسائل سیاسی، مبانی نظری، نگرش سنجی و تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از ابزارهای جمع آوری اطلاعات از قبیل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه های باز و بسته جمع آوری شده است. راه حلهای گوناگون با توجه به ابعاد، اجزا و ویژگیهای نظام مدیریت تحقیقات در مراکز تحقیقاتی مطرح شده است که ساختار، فرایند، انگیزش، مشارکت و رهبری شیوه های محقق یابی موضوع یابی، مدی ...
نمایه ها:
الگو |