عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیروی انسانی کارآمد و خلاق مهمترین دارایی یک سازمان است. به همین دلیل طی دهه های اخیر سازمانها توجه خاصی به نیروی انسانی سالم معطوف داشته و پژوهشگران حوزه مدیریت منابع سازمانی و رفتار سازمانی بر وجود بازخوردهای متفاوت کارکنان درباره کار و رفتارهای مرتبط با این بازخوردها تاکید کرده اند. از جمله مهمترین بازخوردهای مرتبط با کار، فرسودگی و اشتیاق شغلی هستند که به عنوان دو نقطه مقابل یکدیگر شناخته شده اند. هدف این پژوهش بررسی مفهوم فرسودگی شغلی و اشتیاق شغلی و ارتباط این دو مفهوم ...

در سالیان اخیر تعلق‌خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه‌مندی مرهون وجود یافته‌های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق‌خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان‌ها بوده است که این امر خود هزینه‌های میلیارد دلاری در قالب بهره‌وری از دست رفته برای سازمان‌ها در برداشته است. عوامل مختلفی (از جمله الزامات شغلی، منابع شغلی، منابع شخصی) به عنوان پیش‌آیندهای تع ...

پژوهش حاضردر چارچوب یک مدل رابطه علّی تقاضاهاومنابع شغلی باتمایل به ترک خدمت را مورد بررسی قرارداد.دراین مدل تقاضاهاومنابع شغلی به عنوان متغیرهای برون زا،فرسودگی شغلی،رضایت شغلی وتعهدسازمانی به عنوان متغیرهای واسطه‌ای و تمایل به ترک خدمت به عنوان متغیر درون زا درنظرگرفته شد.شرکت کنندگان پژوهش323 نفراز پرستاران بیمارستان های دولتی شهرشیرازبودندکه براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش ازپرسشنامه های تقاضاهای شغلی فیچر(2010)،منابع ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بود. در این پژوهش رهبری تحولی، منابع شغلی و تنوع مهارت به عنوان پیشایندها و بهزیستی روان‌شناختی و خلاقیت به عنوان پیامدهای شیفتگی شغلی در نظر گرفته شده‌اند. نمونه پژوهش، شامل 212 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شیفتگی شغلی، منابع شغلی، رهبری تحولی کلی، تنوع مهارت، بهزیستی روان ...

چکیده سازمان ها به منظور حفظ بقا در این فضای رقابتی ناگزیر به تغییر سیستم، ساختار و فرایندهای خود هستند. کلید اصلی دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای اقتصاد نوین کارکنان سازمان ها می باشند. آنان می بایست مستمراً به تقاضاهای گونان، علارقم برخورداری از منابع شغلی ناکافی، پاسخگو باشند. بهبود عملکرد کارکنان در پاسخگویی به این تقاضاها، تشویق آنان به یادگیری و رشد، بالابردن سلامت جسمی و روحی، تعهد و دلبستگی شغلی کارکنان و افزایش بازدهی سازمان ها نمونه ای از چالش های پیش روی سازمان ها ...

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیر گذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج علکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های تعلق خاطر کارکنان در یک گروه صنعتی ...