عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 436

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه چه در تعریف و چه درعمل همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات جهان امروز بوده است. توسعه‌ی منابع انسانی چارچوبی برای کمک به کارکنان در توسعه مهارت ها، دانش ها، و توانا یی های فردی و سازمانی از طریق ارایه فرصت های آموزشی، توسعه کارراهه، برنامه جانشینی، مدیریت و توسعه عملکرد، مربی گری و توسعه سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی فراهم می آورد. از این رو منابع انسانی توسعه یافته نقش اساسی در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودی یک سازمان دارند. منابع انسانی، مهمترین سرمایه و م ...

هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت صنایع چینی تقدیس است .در این تحقیق برای بررسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی از مدل آرمستراتگ (2002) و عملکرد سازمانی از مدل ( BSC)استفاده گردیده است.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر اساس مدل تحقیق و پرسشنامه عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون با طیف پنج گزینه ای ...

در اجرای ماده 5قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور سازمان بیمه خدمات درمانی در سال1374 با الهام از سند چشم انداز 1404 و مواد 90،91 و96 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی جهت ارائه خدمات بیمه همگانی سلامت نگر برای یکایک افراد کشور تاسیس گردید به این منظوراز سال 1386 در سازمان بیمه خدمات درمانی تلاش بر آن شد که در بستر برنامه ریزی راهبردی نسبت ایجادتحول اداری با تعیین استراتژیهای در حوزه منابع انسانی جهت تغییر ساختارهای استخدامی و آموزشی اقدام ...

نظر به اهمیت هوشمندسازی دانشگاه‌ها و تأثیر آن در افزایش توانمندیآنهادر انجام وظایف ذاتی خود، اجرای هوشمند سازی در دانشگاه زابل به عنوان یک دانشگاه فعال، می‌تواند اثرات مفیدی در انجام کارکرد محوله این دانشگاه داشته باشد، از این رو پژوهش جاری این مسئله را مورد توجه قرار داده است که «عوامل حیاتی موثر در موفقیت هوشمندسازی دانشگاه زابل چه هستند، در چه وضعیتی قرار دارند و چگونه در اجرای کارآمد این فرایند می‌توانند موثر باشند؟» اهداف این تحقیق عبارت بوده‌اند از شناسایی عوامل تأثیرگذ ...

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شهرداری کلانشهر اهواز، بر اساس مدل شش‌ شاخصه‌ای ارزیابی عملکرد واحد آموزش بود که برگرفته از الگوی ایزو 10015 می‌باشد. در این مطالعه مقطعی- توصیفی از نوع پیمایشی، 200 نفر از بین کلیه کارشناسان شهرداری اهواز با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری‌ انتخاب شدند و از پرسشنامه ارزیابی عملکرد واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش نیز از روش ...

افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان‌ها مستلزم اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی است. از طرف دیگر ایده‌ی هماهنگی و یکپارچگی، محور مفهوم مدیریت استراتژیک می‌باشد. با این وجود نقش روابط متقابل حوزه‌های کارکردی مختلف در اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی کمتر مطالعه شده است. از این رو در این پایان‌نامه تلاش گردیده که با توجه به مفاهیم تئوری مدیریت استراتژیک فرضیه‌ی اصلی وجود رابطه میان هماهنگی کارکردهای بازاریابی- منابع‌انسانی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی همراه با فرضی ...

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهره وری منابع انسانی شرکت آب منطقه ای بندرعباس انجام گرفته است. جامعه آماری به دوگروه کارکنان، ومدیران ومعاونان تقسیم شده است.برای سنجش بهره وری از شیوه ای ترکیبی استفاده گردید و بدین منظور، پرسشنامه ای خاص کارکنان و پرسشنامه ای خاص مدیران تنظیم واز دو فرایند ارزیابی، برآیند امتیازات بهره وری تعیین گردید. رویکرد ورودی،فرآیندوخروجی نیز مورد استفاده قرارگرفت ومصاحبه پایانی، ابتکاری بود که نتایج حاصله از آن از یکسو موید یافته های برآمده از پرسشن ...

در تحقيق حاضر سعي شده است تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني و مديريت دانش بر نوآوري كاركنان سنجيده شود و در اين راستا بر منباي مرور ادبيات تحقيق و مطالعات كتابخانه اي، مقالات و نظريات استاد راهنما 3 فرضيه تدوين شده است. فرضيه اول به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر نوآوري كاركنان مي پردازد. فرضيه دوم به بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر مديريت دانش مي پردازد و فرضيه سوم به بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري كاركنان مي پردازد. برنامه ريز ...

ارزيابي شرط لازم مديريت است اگر چيزي را نتوان ارزيابي نمود، نمي‌توان آن را مديريت کرد. توسعه منابع انساني مبتني بر اين باورها است که سازمان‌ها، نهادهاي ساخته شده توسط انسان هستند که با تکیه بر تخصص انسان به منظور دستيابي به اهداف سازمان تلاش مي‌کنند. بنابراين کارمند، بنياد سازمان‌ها و محرکي براي توسعه و گسترش سازمان ميباشد. روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی وجود دارد و از تکنیک‌های متفاوتی در این زمینه استفاده می‌شود. روش‌های داده‌کاوي یکی از تکنیک‌هایی است که د ...