عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 356

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT = HRD) در واقع وارد شدن به محیط مبهم و بحث انگیز است. این مقاله ماهیت هر کدام را بیان داشته و بعضی از تنشهای موجود در هر کدام را توضیح می دهد و بیان می کند، که آینده، به همکاریهای استراتژیک و انعطاف پذیر بیشتری میان آن دو نیاز دارد. رشد مباحث درباره شکل گیری بالقوه یک توسعه گرایی نوین شخصی حرفه ای برای رسیدن به یک اعتبار مهم، نیازمند حمایت و نمایش حالات مختلف ...

امروزه منابع انسانی هر سازمان عامل اساسی رشد و بهره وری سازمان و مهم ترین مزیت رقابتی یا به وجود آورنده آن است . سازمان به کمک منابع انسانی خود می تواند به استراتژی های رقابتی چون رهبری هزینه ، ایجاد تمایز و بهبود کیفیت دست یابد . بنابراین سازمان در راس آن مدیریت باید تلاش نماید استراتژی های مدیریت منابع انسانی را با استرتژی های کسب وکار به گونه ای تلفیق نماید که موجبات ایجاد مزیت رقابتی حاصل از این منابع را نسبت به رقبا فراهم آورد افزون بر این مطالب، منابع انسانی امروزه با ...

یکی از عناصر عمده در مدیریت برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عنصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ادغام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهاست منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است. عواملی موجب ...

اهمیت تغییر در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. به طوری که بهسازی نوسازی سازمانها به منظور انطباق هر چه مناسب تر آنها با تغییر و تحولات اجتماعی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله به سیر تاریخی و تکوینی آموزش و بهسازی منابع انسانی در جهان و ایران اشاره گردیده و با توجه به نظریه های مهم، جنبه ها و ابعاد متفاوتی از برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در قالب مدلهایی آورده شده است. سپس به معرفی برخی سازمانهای موفق خارجی وداخلی که رمز موفقیت آنها در سرمایه گذاری برای آموزش و بهس ...

برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای دور برد توسعه کشور درهمه بخشها، بخصوص بخش صنعت، تأکید براهمیت و جایگاه رفیع عنصر راهبردی نیروی انسانی باید سرلوحه همه برنامه ها و برنامه ریزیها قرار گیرد. مدیریت منابع انسانی، با ایجاد فضا و فرهنگ خلاقیت، اثربخشی و کارآیی، محیط مناسبی را برای تحقق بهره وری از جنبه های گوناگون فراهم می کند. با توجه به محیط متحول، شتابان و رقابت آمیز امروز، نگرش نظامگرا از راه بررسی کلیه عناصر و نظامهای داخل سازمان و ارتباط آنها با عوامل و متغیرهای محیط خارجی ...

یکی از ویژگی های بخش های مختلف اقتصادی کشورهای درحال توسعه پایین بودن سطوح بهره وری بویژه بهره وری منابع انسانی است. از مهمترین مشکلات اقتصادی اکثر کشورهای جهان سوم من جمله ایران مسئله پایین بودن سطح بهره وری عوامل تولید خصوصاً نیروی انسانی می باشد، عدم توجه به سرمایه گذاری جهت توسعه انسانی درکشورهای جهان سوم پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.در این مقاله بر این نظریه تأکید می شود که توجه لازم به نیروی انسانی و پرداختن به عوامل تأثیر گذار بر توسعه نیروی انسانی فرهنگ کار ک ...

منابع انسانی بعنوان منبع در جهت رشدو شکوفایی سازمانی اند و توجه به مسائلی که موجب تقویت رفتارهایخودجوش و فرانقششان می گردد میتواند موجب توانمندی سازمانی گردد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنان است. تحقیق حاضر از مدل توانمندسازی میشرا و مدل رفتار شهروندی سازمانی اورگان ،بعنوان دومدل علمی برجسته،بهره برداری نموده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و تعدادنمونه ی این پژوهش 254نفر از کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی است.باتو ...
نمایه ها:

نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمان برای شکوفاسازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می‌شود. کارفرمایان پیشرو، در مواجهه با فشارهای محیط رقابتی جدید، می‌کوشند تا حتی المقدور استعدادهای نیروی انسانی خود را به طور کامل شکوفا سازند. همچنین کریشناکمر و چریستافر در مقاله‌ای با عنوان «چرا و چگونه معنویت در سازمان» بیان می‌کنند: اگر مدیران برای درک نگرش‌های معنوی و تشویق آن در یک سازمان تلاش کنند، معنویت فکر مثبتی برای سازمان‌هاست. به دلیل اهمیت موضوع معنویت در سازما ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان در سازمان طراحی مهندسی نورهان صنایع تدوین و تنظیم گردیده است. برای این منظور فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است. ...