عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19854

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی در آموزش عالی انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و به لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش آمیخته است. این پژوهش در بخش کمی، در دو مرحله انجام پذیرفت که جامعه آماری در هر دو مرحله 480 نفر از کارکنان و 180 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره‌گیری از فرمول نمونه گیری لوی و لمشوی؛ در مرحله اول تعداد 200 نفر و ...

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی بانک مسکن استان سمنان ...

مدیریت منابع انسانی عهده‌دار تنظیم روابط کارکنان و سازمان است . از آن جا که مدیریت منابع انسانی خود محصول تکامل نگرش صاحب نظران مدیریت به انسان بوده است در این تحقیق تلاش می‌شود نظر اسلام در خصوص انسان و روابط وی با سازمان تبیین گردد. برخی از سئوال‌های تحقیق در این پژوهش از این قرار است . آیا در حیطه مدیریت منابع انسانی می‌توان گزاره‌هایی از منابع زیر استخراج کرد و با در کنار هم نهادن آنها به نظام‌سازی پرداخت ؟ آیا در صورت دستیابی به نظام‌های خاص در مدیریت منابع انسانی می‌توا ...

فرق گذاشتن بین مدیریت منابع انسانی (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT = HUM) و توسعه منابع انسانی (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT = HRD) در واقع وارد شدن به محیط مبهم و بحث انگیز است. این مقاله ماهیت هر کدام را بیان داشته و بعضی از تنشهای موجود در هر کدام را توضیح می دهد و بیان می کند، که آینده، به همکاریهای استراتژیک و انعطاف پذیر بیشتری میان آن دو نیاز دارد. رشد مباحث درباره شکل گیری بالقوه یک توسعه گرایی نوین شخصی حرفه ای برای رسیدن به یک اعتبار مهم، نیازمند حمایت و نمایش حالات مختلف ...

امروزه منابع انسانی هر سازمان عامل اساسی رشد و بهره وری سازمان و مهم ترین مزیت رقابتی یا به وجود آورنده آن است . سازمان به کمک منابع انسانی خود می تواند به استراتژی های رقابتی چون رهبری هزینه ، ایجاد تمایز و بهبود کیفیت دست یابد . بنابراین سازمان در راس آن مدیریت باید تلاش نماید استراتژی های مدیریت منابع انسانی را با استرتژی های کسب وکار به گونه ای تلفیق نماید که موجبات ایجاد مزیت رقابتی حاصل از این منابع را نسبت به رقبا فراهم آورد افزون بر این مطالب، منابع انسانی امروزه با ...

یکی از عناصر عمده در مدیریت برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عنصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ادغام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهاست منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است. عواملی موجب ...

اهمیت تغییر در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. به طوری که بهسازی نوسازی سازمانها به منظور انطباق هر چه مناسب تر آنها با تغییر و تحولات اجتماعی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله به سیر تاریخی و تکوینی آموزش و بهسازی منابع انسانی در جهان و ایران اشاره گردیده و با توجه به نظریه های مهم، جنبه ها و ابعاد متفاوتی از برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در قالب مدلهایی آورده شده است. سپس به معرفی برخی سازمانهای موفق خارجی وداخلی که رمز موفقیت آنها در سرمایه گذاری برای آموزش و بهس ...

برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای دور برد توسعه کشور درهمه بخشها، بخصوص بخش صنعت، تأکید براهمیت و جایگاه رفیع عنصر راهبردی نیروی انسانی باید سرلوحه همه برنامه ها و برنامه ریزیها قرار گیرد. مدیریت منابع انسانی، با ایجاد فضا و فرهنگ خلاقیت، اثربخشی و کارآیی، محیط مناسبی را برای تحقق بهره وری از جنبه های گوناگون فراهم می کند. با توجه به محیط متحول، شتابان و رقابت آمیز امروز، نگرش نظامگرا از راه بررسی کلیه عناصر و نظامهای داخل سازمان و ارتباط آنها با عوامل و متغیرهای محیط خارجی ...

یکی از ویژگی های بخش های مختلف اقتصادی کشورهای درحال توسعه پایین بودن سطوح بهره وری بویژه بهره وری منابع انسانی است. از مهمترین مشکلات اقتصادی اکثر کشورهای جهان سوم من جمله ایران مسئله پایین بودن سطح بهره وری عوامل تولید خصوصاً نیروی انسانی می باشد، عدم توجه به سرمایه گذاری جهت توسعه انسانی درکشورهای جهان سوم پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.در این مقاله بر این نظریه تأکید می شود که توجه لازم به نیروی انسانی و پرداختن به عوامل تأثیر گذار بر توسعه نیروی انسانی فرهنگ کار ک ...