عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 743

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش بی رویه جمعیت، توسعه کشاورزی و رشد سریع صنایع، هر روز تقاضای آب را افزایش می دهد. محدود بودن آب های قابل کنترل و افزایش مداوم نیازها وجود برنامه ریزی صحیح به منظور مدیریت منابع آب و بهره برداری بهتر این منابع محدود را طلب می کند. در صورتی که از منابع موجود به شکل بهتری بهره برداری شود، می توان نیاز فعلی و حتی آینده نزدیک را مرتفع ساخت. در یک منطقه مدیریت بهره برداری بهینه همزمان منابع آب سطحی و زیر زمینی موثرترین گام در حفظ منابع آب جهت جلوگیری با مواجه شدن چالش های م ...

در این مطالعه، روند تراز آب زیرزمینی 33 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون ناپارامتری مان- ‌کندال مرتبه 1، 2 و 4 مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خطّ روند با استفاده از روش تخمین‌گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه‌های نزدیک رودخانه زاینده رود تراز آب زیرزمینی (به جز ایستگاه‌شرق تیران) دارای روند منفی است. در بیش از 48 درصد ای ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

از اساسی‌ترین موارد در مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی تخمین کیفی آب با استفاده از داده‌های برداشت شده از شبکه چاه‌های مشاهده‌ای می‌باشد. با توجه به برداشت سطح آب زیرزمینی در دشت‌ها به صورت نقطه‌ای در محل چاه‌های مشاهده‌ای، ضرورت دارد برای محاسبه مقدار متوسط مقادیر کیفی آب زیرزمینی در دشت و تخمین مقادیر کیفی آب، اطلاعات حاصل از برداشت نقطه‌ای به سطح تعمیم داده شود. کاربرد مدل‌های زمین آماری همواره با خطا همراه بوده است چرا که در اکثر موارد تابع برازش داده شده شامل کلیه نقاط تجر ...

کارست به عنوان یک سیمای پیچیده زمین شناسی به پهنه هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار ویژه اطلاق می شود. به عبارت دیگر در اصطلاح فنی به پدیده خوردگی و انحلال توده سنگ‏های کربناته (آهک و دولومیت) کارست گفته می شود. با توجه به رشد جمعیت و به تبع آن کمبود منابع آب شرب اهمیت مطالعه بر روی آبخوان های کارستی دوچندان می‌شود. بنابراین شناخت اشکال و هیدروژئولوژی کارست می‎تواند نقش شایانی در توسعه منابع آب زیرزمینی ایفا کند. روش مورد مطالعه به صورت مطالعات صحرایی شامل شناسایی سازند ها و ...

افزایش روز افزون جمعیت باعث شده است که نیازهای آبی در بخش‌های آب شرب، صنعت وکشاورزی افزایش یابد. این شرایط نیاز به اعمال راه کارهایی موثر،‌‌‌ برای مدیریت بهینه وکارآمد آب می‌باشد. لذا در این تحقیق مدل دوهدفه اقتصادی-اجتماعی برای تخصیص بهینه منابع آب در بین بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه گردیده‌است. در بخش کشاورزی تابع تولید هر یک از محصولات تعیین‌شده و سپس براساس توابع تولید، سطح زیرکشت، عملکرد محصول و درآمد حاصله از هر محصول، تابع هدف تلفیقی مشخص گردیده است. در بخش صنعت ...

با توجه به کمبود منابع آب در استان اصفهان، توجه به تمام ظرفیت‌ها و منابع آب امری بدیهی به نظر می‌رسد. یکی از این منابع، آب زیرسطحی موجود در جنوب شهر اصفهان، حد فاصل زاینده‌رود و کوه صفه می‌باشد. تعیین حجم و کیفیت آب زیرسطحی در هدایت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع آب نقشی به سزا دارد. هدف این تحقیق بررسی منشا، کمیت و کیفیت آب زیرزمینی موجود در جنوب شهر اصفهان می‌باشد. جهت بررسی وضعیت کمی آبخوان و منشا آن در یک دوره شش ماهه، اطلاعات کمی و کیفی آب چاه‌های محدوده مطالعاتی شامل عمق ...

محدوده مطالعاتی مهیار شمالی در حوضه آبریز باتلاق گاوخونی و در 30 کیلومتری جاده اصفهان – شهرضا قرار دارد. بزرگترین ناحیه مسکونی این محدوده روستای مهیار، افتخاریه و ویلا دره می باشد. وسعت کل حوضه 279 کیلومتر مربع است که حدود 120 کیلومتر آن را دشت شامل می شود. مناطق هم جوار این محدوده در شمال شامل: شهرستان مبارکه، و در جنوب شامل: شهرستان مهیار جنوبی و شهرضا می باشد. میانگین بارش ده ساله (1389-1379) منطقه مورد مطالعه 150 میلی متر و متوسط درجه حرارت آن 15 درجه سانتی گراد می باشد ...

آب‌های زیرزمینی همواره به عنوان یکی از منابع مهم و عمده‌ی تامین آب شرب و کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح بوده است. در راستای ضرورت این مسئله، در این تحقیق تلفیقی از مدل های عددی و شبیه سازی آب زیرزمینی و مدل مدیریت منابع آب انجام می‌گیرد. ابتدا جهت شبیه سازی سطح آب زیرزمینی مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس به کمک مدل عددی سطح آب زیرزمینی پیش‌بینی و صحت سنجی شد. خروجی مدل مذکور به منظور بررسی تاثیر پارامتر‌هایی چون تغییر اقلیم، نرخ رشد جمعیت بر سطح آب ...