عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل عدم اثربخشی برنامه درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 90-89 می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق تعداد 39796 نفر از دانش‌آموزان و 207 نفر از دبیران زبان انگلیسی بوده است. به منظور دستیابی به هدف فوق تعداد 95 نفر از دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه و 170 نفر از دانش آموزان به تفکیک جنس، ناحیه، کلاس، رشته و مدرک تحصیلی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب با حج ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص صدا بر میزان یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می‌باشد که با روش شبه آزمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین کلیه دبیرستان‌های شهر کرمانشاه یک دبیرستان با تعداد 230 دانش‌آموز در پایه سوم و سه گروه علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی به طور تصادفی انتخاب گردید. هر ...

هدف این پژوهش عبارت است از مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پسر کم توان ذهنی مقطع متوسطه‌ی حرفه‌ای در شهر برازجان است که با استفاده از نرم افزار، آموزش می‌بینند با دانش‌آموزانی که به روش سنتی آموزش می‌بینند. روش انجام پژوهش روش تحقیق شبه تجربی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش-آموزان پسر کم‌توان ذهنی دوره متوسطه‌ی حرفه‌ای شهر برازجان (24 نفر) در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دهد که به دلیل تعداد محدود، همه آنها به شیوه تمام شماری، اعضای نمونه آماری پژوهش‌اند و ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع فرسودگی شغلی و بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش تمام معلمان زن و مرد شاغل در مقطع متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 91 باشد که از بین آنها 250 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی فرسودگی شغلی ماسلاش و پرسشنامه ی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان بود و برای محاسبه روایی از روش محتوای ...

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه‌ی بین مصرف رسانه و انتخاب گروه مرجع توسط دانش آموزان مقطع متوسطه بوده است. علاوه بر این، تلاش گردید تا مشخص شود که متغیرهایی مانند جنس، رشته و پایه‌ی تحصیلی، گرایش دینی، علاقمندی به مقایسه خود با دیگران و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده دانش‌آموزان تا چه اندازه در این رابطه دخیلند؟ این تحقیق به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر رشت بودند که از بین آنها تعداد 396 دا ...

مطالعه حاضر تلاش به منظور بررسی اثر آموزش متقابل ازلحاظ پیش بینی ، پرسش ، روشن ساختن ، و خلاصه کردن در درک خواندن دانش آموزان مقطع متوسطه بود. برای آزمودن فرضیه صفر، 60 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی در مدرسه ایزدی با محدوده سنی 12- 20 سال به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. نمونه آزمون تی مستقل به منظوربررسی همگنی بین دو گروه اجرا شد.درمان ،12جلسه (90 دقیقه ای) به طول انجامید، که به آموزش خواندن اختصاص داده شد.گروه تجربی به شکل آموزش در استراتژی های ...

پژوهش حاضر تحت عنوان " مطالعه مهارتهای فراشناختی و رابطه آن با یادگیری از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه شهر نهاوند " انجام شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه میزان رابطه هر یک از مولفه های راهبرد های فراشناختی در پیش‌بینی یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه دبیران شهر نهاوند می باشد. از نظر هدف کاربردی وروش گردآوری داده ها توصیفی واز نوع همبستگی است، نمونه آماری 195 نفری متشکل از دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرنهاوند که با استفاده از فرمول کوکران تعیین وبه روش تصادفی ساده انتخاب گر ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش مدیران در فعالیت های پرورشی دانش آموزان مقطع متوسطه در استان تهران با روش کیفی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه 2 تهران است که در سال تحصیلی 1395 مشغول به فعالیت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 نفر از مدیران مدارس دولتی و غیر انتفاعی انتخاب شدند. از ابزار مصاحبه به منظور گردآوری داده های کیفی استفاده شد و برای تحلیل سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوای مصاحبه استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دا ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی رابطه ی بین مدیریت مشارکتی و عوامل انگیزشی با کارایی دبیران مقطع متوسطه ی شهرستان جاسک در سال تحصیلی 91-90 می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه ی آماری پژوهش ، کلیه ی دبیران مقطع متوسطه ی شهرستان جاسک به تعداد 240 نفر می باشند . بر اساس جدول مورگان ، تعداد 144 نفر به شیوه ی تصادفی خوشه ای ، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردیدند . جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه ی مدیریت مشارکتی ، عوامل انگیزشی و کارایی استفاده شد . پرسشنامه ...