عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش از مفاهیم و کمیّت‌های نوینی مانند آب قابل استفاده (PAW)، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت (LLWR)، گنجایش آب انتگرالی (IWC)، انرژی انتگرالی (EI) آنها و هم‌چنین شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) برای ارزیابی فراهمی آب خاک برای گیاه با اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و مزرعه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد که این مفاهیم می‌توانند شاخص‌هایی از کیفیت فیزیکی خاک برای رشد گیاه و تولید محصول باشند. مقادیر آب فراهم خاک (SAW) بیش‌تر در ارتباط با ویژگی‌های ساختماتی خاک مانند چگالی ظاهری (BD) ...

اکثر فرآیندهای مربوط به آب و خاک در مزرعه در وضعیت غیر اشباع صورت می‌گیرند. در این تحقیق عوامل هیدرولیکی خاک با اندازه‌گیری رطوبت حجمی و بار فشار آب خاک در زمان‌های مختلف با روش معکوس برآورد شد. چون اندازه‌گیری توأم رطوبت حجمی و بار فشار آب خاک در مزرعه مشکل، وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشد، در این پایان‌نامه، امکان برآورد عوامل هیدرولیکی خاک با اندازه‌گیری رطوبت حجمی و یا بار فشار آب خاک به تنهایی و یا اندازه‌گیری توأم آن‌ها بررسی گردید. برای تعیین این امر، از مدل‌های کامپیوتری ES ...

هدف از اين پژوهش ارزيابي اثر ساختمان و بافت خاک بر حرکت فلزهاي سنگين در شرايط رطوبتي اشباع و غيراشباع است. در اين پژوهش از طرح فاکتوريل با 3 فاکتور در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي با سه تکرار استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي شامل بافت خاک ( لوم شني و لوم رسي)، ساختمان خاک (دست‌خورده و دست‌نخورده) و رطوبت خاک (اشباع و غيراشباع) بودند. جهت برقراري جريان اشباع ماندگار، شدت جرياني معادل بيشترين ضريب آبگذري و براي برقراري جريان غيراشباع ماندگار، شدت جرياني معادل سه چهارم کمترين ضريب آبگذ ...

برای مدل سازی حرکت آب در خاک مشخصات هیدرولوژیکی خاک به ویژه منحنی مشخصه رطوبتی خاک یعنی رابطه رطوبت–مکش و رابطه هدایت هیدرولیکی–رطوبت مورد نیاز است. تعیین این منحنی ها از طریق اندازه گیری در صحرا و آزمایشگاه‌ کاری مشکل، پر هزینه و وقت گیر است. در طی سالهای گذشته، ارائه مدل هایی برای تخمین منحنی مشخصه آب خاک و هدایت هیدرولیکی خاک های غیراشباع مورد توجه محققین بوده است. خاک ها را می توان به دو صورت متراکم و غیرمتراکم تقسیم بندی کرد که بیشترین تحقیقات انجام شده در مورد عوامل هید ...

فرسایش خاکریزها به علت لبریز شدن آب یکی از علل اصلی خرابی آنها محسوب می شود. مشخصات و درجه تراکم مورد استفاده در ساخت خاکریزها به طور قابل توجهی بر سرعت فرسایش آن ها در طی سرریز شدن آب تاثیر می‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر درصد رس، انرژی تراکم و میزان رطوبت بر روی فرسایش‌پذیری خاک های چسبنده می باشد. خاک های مورد آزمایش ترکیبی از ماسه با رس بنتونیت در درصد های مختلف وزنی از 10% تا 20% می باشد. نمونه ها در انرژی تراکم های متفاوت و میزان رطوبت های مختلف در قالب تراکم استاند ...

ریخت‌های فعال فسفر، جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیمی به شدت به پتانسیل آب خاک و تیمار کود آلی وابسته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پتانسیل آب و کود آلی بر برخی از ویژگی‌های بیولوژیک، فعالیت آنزیمی و برخی ریخت‌های معدنی و آلی فسفر در یک خاک با رده بندی Calcic Haploxerept بود. خاک با کود‌های گاوی و مرغی و لجن پسآب در اندازه g.kg-1 20 تیمار شد. پتانسیل‌های آبی برقرار شده در زمان نگهداری عبارتند از: رطوبت اشباع (صفر بار، SA )، گنجایش کشاورزی (3/0- بار، FC )، نقطه پژمردگی دائم (1 ...

مقاومت برشی خاک‌ها یکی از پارامترهای مهم است که در طراحی سازه‌های خاکی، خاکریزی سدهای خاکی، دپو های خاکی، شیروانی‌های خاکی، آزادراه‌ها استفاده می‌شود. سالیان سال اغلب تحقیقات انجام شده روی مقاومت برشی خاک‌های اشباع شده می‌باشد؛ اما برخی از سازه‌های خاکی از خاک‌های نیمه اشباع تشکیل شده‌اند. در حین حفاری در یک پروژه، از خاک حاصل برای ساختن یک سازه خاکی به روش تراکم استفاده می‌شود، خاک در حالت خشک یا اشباع کامل نمی‌باشد. همچنین با تغییر شرایط آب و هوایی، بارندگی، تغییر سطح آب زی ...

گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول زراعی نقش مهمی در تامین غذا و سلامتی بشر ایفا می‌کند. با این حال، تنش آب و کمبود روی از عوامل مهم محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی از جمله گندم می باشند. از طرف دیگر، ریشه نه تنها از نظر تأمین آب، مواد مغذی و هورمون مهم است بلکه در تحمل به تنش آب و افزایش راندمان بهره بری از مواد غذایی نقش دارد. بنابراین، این مطالعه به منظور ارزیابی نقش ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه و محلول پاشی سولفات روی بر پاسخ ارقام گندم به تنش کمبود آب انجام شد. در این آزما ...

منحنی رطوبتی خاک و تابع هدایت هیدرولیکی از توابع مهم هیدرولیکی خاک محسوب می شوند. اندازه‌گیری این توابع در عملیات‌های آبیاری و زهکشی، تعیین نقصان‌های رطوبتی موجود در خاک و مدل کردن حرکت آب در خاک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. منحنی رطوبتی خاک در واقع بیانگر رابطه بین پتانسیل آب خاک و رطوبت موجود در خاک می‌باشد. تابع هدایت هیدرولیکی بین هدایت هیدرولیکی خاک و رطوبت موجود در خاک رابطه برقرار می کند. اندازه‌گیری مستقیم این توابع در شرایط آزمایشگاه و مزرعه پرهزینه و وقت‌ ...