عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 239

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقایسه ارقام نارنگی موجود (شامل 5 رقم ) دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی باچهار تکرارانجام خواهدشد. ...
نمایه ها:

مقایسه 16 رقم جدید واردشده سویا با رقم مورد کشت و کار منطقه بمنظور جایگزینی ارقام پرمحصول یا سایر صفات خوب زراعی جایگزین نمودن ارقام موجود برای افزایش عملکرد. ...

دراین آزمایش 12 رقم و لاین شامل یک رقم رایج منطقه به اضافه 3 رقم اصلاح شده و پرمحصول آمل 2 وآمل 3 کیل 1 و 5 لاین از آزمایشات مقایسه محصول مقدماتی سال 61 که میزان محصول آنها درحدود 6 تن بوده به اضافه 3 لاین امیدبخش ایستگاه برنج رشت به نام 1001 درطرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در 5 منطقه استان از گرگان تا تنکابن مورد آزمایش مقایسه محصول قرارمیگیرد، تااینکه بعداز 2 سال لاین یا لاین های بامحصول زیاد و صفات خوب ازنظر آفات و بیماریها رابه عنوان رقم معرفی نمود. ...

دراین تحقیق تعداد 19 رقم نخودسفیدهمراه بایک رقم شاهدایرانی (جم ) که ازمرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی برای مناطق خشک (ایکاردا) ارسال گردیده 53 دریک آزمایش مقایسه محصول درطرح بلوکهای تصادفی با 4 تکرارباجرادرخواهدآمد درمراحل مختلف ازرشد ونموعلاوه برمواظبتهای زراعی ازصفات مختلف یادداشت برداری میشود محصول ارقام به روش تجزیه واریانس موردتجزیه وتحلیل قرارمیگیرند. ...

این آزمایش اولین بررسی مقایسه عملکرد ارقام است که درآن لاین ها به خلوص ژنتیکی رسیده اند ویاارقامی که ازآزمایشات بین المللی انتخاب گردیده اند ازنظر میزان محصول بادورقم شاهد موردمقایسه قرار میگیرند. ...

دراین بررسی ،57 لاین پاچ باقلا که در مراحل قبل از نظر فتوتیپی خالص شده اند مورد بررسی قرارمی گیرند،وباتوحه به صفات کمی و کیفی محصول و بوته بهترین آنها انتخاب و جهت شرکت در آزمایشات (A) سال بعد معرفی می شوند. ...

دراین تحقیق ده رقم برنج دریافتی از ایستگاه های برنج‌خیز کشور در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند، تا بهترین ارقام بر اساس مطالعات انجام شده بر روی خواص کمی وکیفی محصول انتخاب و معرفی گردند. ...

بمنظور مقایسه محصول مقدماتی 10 لاین ازلاینهای امیدبخش و 4 رقم ازارقام پرمحصول و زودرس انستیتو تحقیقات برنج فیلیپین این آزمایش دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در4 تکرار به مورد اجرا درمیایدنتایج عملکرد محصول به روش تجزیه واریانس به روش طرحهای بلوکهای تصادفی دردو سطح 5درصدو1درصدبه موردمقایسه درمیایددرپایان سال سوم طی یک تجزیه واریانس مرکب اثرات سال دررقم نیز انجام میگردد. ...

تعداد 18 هیبریدانتخابی قابل رقابت بااستانداردهای جهانی برای بالا بردن محصول درواحد سطح وتعیین ارقام مناسب جهت مناطق مختلف کشورباآزمایش دوطرح مشابه هرکدام باده رقم (درهرآزمایش یک استاندارد)به صورت بلوکهای تصادفی درچهارتکرار وهررقم در چهارردیف انجام میشود مساحت آزمایش زودرس 777/6 مترمربع وآزمایش دیررس 806/4 مترمربع میباشد.محاسبات آماری شامل تجزیه واریانس ساده تجزیه واریانس مرکب و تجزیه رگرسیون ،بمنظوربررسی اثرات اصلی ومتقابل ژنوتیپ محیط وتعیین درجه سازگاری ارقام میباشد. ...