عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3098

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین بهترین لاینهای خالص گندم ازنظر عملکرد وخصوصیات کیفی ازبرنامه های مهم به نژادی است بدین منظور لاینهائی که درتوده ها بمرحله خلوص ژنتیکی رسیده اند ویااز آزمایشات بین المللی انتخاب گردیده اند درسال اول در آزمایش مقایسه عملکرد بدون تکرار ودرسالهای بعد درآزمایشات تکراری در طرح‌های بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی ومقایسه باشاهدهای موجود قرارمیگیرند وبهترین ارقام انتخابی نهایتابعد ازسه سال درآزمایشات منطقه ای شرکت میکنند دراین طرح یک آزمایش مقدماتی با 35 شماره وآزمایش تکراری A ...

میانگین عملکرد رقم مغان 11 به میزان 511 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم مغان 18 به میزان 639 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد توده محلی به میزان 928 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم توده محلی بامغان 11 میزان 417 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم توده محلی بامغان 18 میزان 289 کیلوگرم در هکتار. ...

میانگین عملکرد مزرعه شاهد 3200 کیلوگرم در هکتار (رقم مهدوی). میانگین عملکرد مزرعه طرح 3600 کیلوگرم در هکتار (رقم کراس آزای). میانگین عملکرد مزرعه طرح 3800 کیلوگرم در هکتار (رقم کراس اروند). اختلاف عملکرد رقم کراس آزادی نسبت به مهدوی 400 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم کراوس اروند نسبت به مهدوی 600 کیلوگرم در هکتار. ...

به منظور مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم سورگوم علوفه‌ای با یک رقم ذرت علوفه‌ای در استان مازندران آزمایش فوق با سورگومهای اسپیدفید، جامبو و شوگرگریز با ذرت سینگل کراس 704 به مقایسه گذاشته شد. و در یک طرح بلوک کامل تصادفی اجراء گردید. رقم اسپیدفید 4 چین، رقم جامبو 3 چین، رقم شوگرگریز 2 چین برداشت شدند که به ترتیب 84/75، 93/60، 95/75 تن در هکتار عملکرد سبز و 17/75، 17/48 و 21/28 تن در هکتار عملکرد علوفه خشک حاصل گردید. از مقایسه چین اول ارقام فوق با ذرت نیز شوگرگریز با 68/80 و ...

به منظور دستیابی به ارقام گندم بهاره پرمحصولتر از ارقام موجود که واجد صفات مطلوب زراعی نیز باشند این طرح در قالب سه آزمایش دریافتی از سیمیت مکزیک اجرا گردید. -1 آزمایش ESWYT شامل 50 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن در قالب طرح لاتیس 10*5 در دو تکرار. -2 ازمایش HRWYT شامل 35 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن در قالب طرح لاتیس و در دو تکرار. -3 آزمایش مشاهده‌ای HRWSN دریافتی از سیمیت مکزیک شامل 135 ژنوتیپ گندم با احتساب شاهد تجن. سنجش ارقام از نظر عملکرد دانه در آزمایشهای تکراردار ب ...

در این بررسی 80 لاین و رقم گندم دیم شامل آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با 60 لاین و رقم بصورت مشاهده ای و آزمایش ‏‎B‎‏ با 20 لاین و رقم در 4 تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شاهد زاگرس مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد ارقام برتر از طریق رسم نمودار انتخاب شدند. در آزمایش ‏‎B‎‏ تجزیه واریانس بر روی عملکرد محصول دانه ژنوتیپها نشان می دهد که بین تکرارها و ژنوتیپها در سطح 1% اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد بطوریکه بیشترین عملکرد از ژنوتیپ شماره 17 ب ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
گندم | 

این بررسی شامل چهار آزمایش بشرح یر بود. -1 آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با 20 لاین -2 آزمایش مشاهده‌ای با 26 لاین و رقم -3 آزمایش A با 24 رقم و استقفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار. -4 آزمایش B با 12 رقم و استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار. در آزمایش مقدماتی - لاینهای شماره 6، 11، 12، 19، 21، 24، 25 و 27 با رسم نمودار نسبت به شاهد برتری عملکرد نشان دادند، در آزمایش مشاهده‌ای از بین ارقام و لاینهای مورد آزمایش تعداد 28 لاین و رقم نسبت به شاه ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 

میانگین عملکرد رقم کرج -1 1045 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم کرج -29 754 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد رقم توده محلی 928 کیلوگرم در هکتار. اختلاف عملکرد رقم کرج 1 نسبت به توده محلی 117 کیلوگرم در هکتار. ...

میانگین عملکرد مزرعه طرح کراس اروند 4064 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد مزرعه طرح کراس آزادی 3957 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد مزرعه رقم شاهد (الموت ) 5300 کیلوگرم در هکتار میانگین عملکرد مزرعه طرح رقم شاهد (قدس ) 4670 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد مزرعه طرح رقم شاهد ( مهدوی) 4260 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد مزرعه طرح رقم شاهد (تجن) 3570 کیلوگرم در هکتار. میانگین عملکرد مزرعه طرح رقم شاهد (کراس روشن) 6800 کیلوگرم در هکتار. ...