عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درکتاب مقایسه ادیان از منظر فقه، یهودیّت و اسلام، که ترجمه فصلهای دوم تا پنجم آن در این رساله ارائه شده است، مشخّصه‌های فقه اسلامی و فقه دین یهود در کنار هم نشانده شده‌اند که این کار، فضای مناسبی را برای فهم بهتر شریعت هر یک از این دو دین توحیدی مهیّا می‌کند. آنچه به عنوان منابع مکتوب در فصل اول رساله مطرح شده قرآن، و کتابهای فقهی مثل رساله شافعی و موطّأ مالک، صحیح بخاری و مسلم و در بخش یهودیّت، تورات، میشناه و تلمود را دربرمی‌گیرد. فصل دوم منابع عقلی‌ای است که در استنباط شرع ...