عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122924

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین بهترین لاینهای خالص گندم ازنظر عملکرد وخصوصیات کیفی ازبرنامه های مهم به نژادی است بدین منظور لاینهائی که درتوده ها بمرحله خلوص ژنتیکی رسیده اند ویااز آزمایشات بین المللی انتخاب گردیده اند درسال اول در آزمایش مقایسه عملکرد بدون تکرار ودرسالهای بعد درآزمایشات تکراری در طرح‌های بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی ومقایسه باشاهدهای موجود قرارمیگیرند وبهترین ارقام انتخابی نهایتابعد ازسه سال درآزمایشات منطقه ای شرکت میکنند دراین طرح یک آزمایش مقدماتی با 35 شماره وآزمایش تکراری A ...

بمنظور بررسی مقایسه عملکرد گندم فلات و قدس توصیه شده از طرف موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر در کنار رقم محلی طبسی در هریک از محلهای اجرای طرح با انتخاب سه هکتار زمین مناسب کشت گندم و تقسیم آن به سه قسمت مساوی و کاشت هر یک از ارقام در هر قطعه با میزان بذر مصرفی 150 کیلوگرم در هکتار و کود فسفات آمونیم بمیزان 150 کیلوگرم و دویست کیلوگرم کود اوره در نیمه اول آبان ماه بصورت ردیفی و رعایت آبیاری مطابق با عرف محل طرح بمرحله اجرا درآمد. کلیه عملیات زراعی از کاشت و زمان برداشت برا ...

این تحقیق در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 16 تیمار در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها لاینهای خالص انتخابی از توده‌های بومی قصرالدشتی همراه با شاهد (رقم قصرالدشتی خالص نشده) بودند، میزان مصرف کود بر اساس فرمول 90-45-0 محاسبه و مصرف گردید که یک دوم ازت در مرحله تشکیل پریموردیای خوشه بصورت سرک مصرف گردید. هر تیمار در سطحی معادل 92ˆ12 متر مربع با فواصل بوته 20×20 سانتیمتر نشاء گردید و برداشت از متن کرت باابعاد 20ˆ2×60ˆ2 متر انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تجز ...

به منظور بررسی و مقایسه 6 رقم از ارقام معروف و سازگار یونجه مناطق گرمسیری طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 6 رفتار به اجرا درآمد تا با در نظر گرفتن سازگاری آنها با شرائط آب و هوایی استان یزد، بهترین یونجه از نظر عملکرد کمی و کیفی مشخص گردد. در سال 1374 نشان می‌دهد که یونجه بغدادی با 84/57 تن علوفه تر در هکتار حداکثر محصول را داشته که با آزمون دانکن در کلاس A قرار گرفته و یونجه یزدی سلکسیون شده با متوسط 78/49 در کلاس B قرار داشته است . ...

به منظور مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم سورگوم علوفه‌ای با یک رقم ذرت علوفه‌ای در استان مازندران آزمایش فوق با سورگومهای اسپیدفید، جامبو و شوگرگریز با ذرت سینگل کراس 704 به مقایسه گذاشته شد. و در یک طرح بلوک کامل تصادفی اجراء گردید. رقم اسپیدفید 4 چین، رقم جامبو 3 چین، رقم شوگرگریز 2 چین برداشت شدند که به ترتیب 84/75، 93/60، 95/75 تن در هکتار عملکرد سبز و 17/75، 17/48 و 21/28 تن در هکتار عملکرد علوفه خشک حاصل گردید. از مقایسه چین اول ارقام فوق با ذرت نیز شوگرگریز با 68/80 و ...

به منظور مقایسه اثر چند علف‌کش در کنترل سس و کاهش تراکم علفهای هرز باغات انگور خزنده، و بررسی عملکرد متاثر از کاربرد آنها از نظر کمی و کیفی، طرحی به مدت 2 سال در استان همدان در شهرستان ملایر به اجرا درآمده طرح آماری بکار رفته بلوک کامل تصادفی با سه تکرار است که پنج علف‌کش در سطوح مختلف که همگی به صورت پیش رویشی مصرف می‌شوند با هم مقایسه شده و جهت ارزیابی دقیقتر 2 تیمار بدون وجین و با حداقل دفعات وجین نیز بکار رفته است . براساس نتایج به دست آمده از مصرف سموم بکار برده شده هیچگ ...

مقایسه‌ای که بین دادگاه نورمبرگ و دادگاه کیفری یوگسلاوی انجام می‌گیرد، سلسله مواردی را ظاهر می‌سازد که رویهمرفته به تاسیس دادگاه اخیر (دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق) منجر می‌گردد. هدف این است که ما دو دادگاه اخیر را با هم مقایسه نمایین. در ضمن این مقایسه نشان دهیم که دادگاه نورمبرگ چه کم که دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق نداشت و دیوان کیفری رم چگونه از نقاط برجسته دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق الهام گرفته و تا چه اندازه نسبت به دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق بهتر شده است . پاسخ به این سئوا ...

به منظور مقایسه تاثیر دو روش انجماد خشک و مرطوب ، بر کیفیت خمیر چغندرقند از یک توده چغندرقند دو سری یکسان خمیر تهیه و در دو دستگاه انجماد مختلف قرار داده شدند. در طی 15 مرحله نمونه‌برداری در مدت زمان 4 ماه، طبق برنامه تعیین شده 90 نمونه تجزیه شدند. آخرین نمونه‌برداری در تاریخ 80/1/23 انجام شد و طرح تجزیه آماری قرار دارد. گزارش نهائی طرح در دست تهیه می‌باشد. ...

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر افزودنیهای مجاز بر خصوصیات Functional شبکه گلوتنی،مکانیک خمیر و پخت ماکارونی بوده است. تاثیر افزودنیهای مجاز صنعت ماکارونی شامل برومات و یدات پتاسیم- پرسولفات آمونیوم- سوکسینیک اسید- آزو دی کارین آمید- کلسیم استئارویل لاکتیلات (CSL) -–سوربیتان مونو استئارات- استرهای پلی گلیسرول- پلی اکسی اتیلن مون استئارات- پلی اکسی اتیلن مونولاکتیلات- سیتریک اسید- کلرید سدیم- فسفات هیدروژن سدیم- فسفات دی هیدروژن پتاسیم- کربنات سدیم- کلرید کلسیم- آلفا آمیلاز ...