عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از گونه‌های وحشی جهت اصلاح گیاهان زراعی خصوصا در رابطه با ایجاد مقاومت به آفات و بیماری‌ها از دیرباز مد نظر اصلاح گران قرار داشته است. گونه Allium asarense یکی از گونه‌های وحشی بسیار نزدیک به پیاز خوراکی (A. cepa) می-باشد که اخیراً از ایران گزارش شده است. به منظور بررسی امکان تلاقی این گونه با پیاز خوراکی و وجود مقاومت به بیماری-های پوسیدگی خاکستری، کپک سیاه و پوسیدگی فوزاریومی پیاز، تحقیقی با استفاده از چهار رقم پیاز خوراکی ایرانی (قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، سفید کاشا ...

استفاده از تركيبات طبيعي گياهان براي كنترل بيماري‌ها، بدليل مزايايي كه بر تركيبات شيميايي سنتزي دارند، مورد توجه و تحقيق قرار گرفته است. مطالعه مکانيسم‌هاي کنترل بيماري توسط عصاره‌هاي گياهي نشان داده است که ترکيبات بيولوژيکي فعال موجود در آنها ممکن است، تأثير مستقيم ضد ميکروبي داشته باشند يا بعنوان محرک عمل کرده و با القاء مقاومت در گياه ميزبان منجر به کاهش توسعه بيماري شوند. در اين پژوهش تأثير پنج عصاره گياهي در کنترل بيماري سفيدک پودري خيار و امکان القاء مقاومت در گياه در ب ...

تولید ارقام مقاوم به بیماری‌ها، یکی از روش‌های زیست محیطی برای تولید پایدار و کنترل بیماری‌های گیاهی است. لازمه این کار شناسایی ژن‌های مقاومت و انتقال آن به ژنوتیپ‌-های مطلوب می‌باشد. به منظور جداسازی و توالی‌یابی آنالوگ‌های ژن‌های مقاومت به بیماری در جو، از 11 ترکیب آغازگرهای دژنره در شش رقم زراعی دایتون‌رانی، ماکویی، آبیدر، قره‌آرپا، سهند1 و URB81-3 و سه گونه وحشی Hordeum marinum، H. spontaneum و H. bulbosum استفاده شد که شش ترکیب آغازگر قطعاتی را در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه ...

این تحقیق با هدف شناسایی ژن های القاء شونده و همچنین مکانیسم های احتمالی موثر در پاسخ دفاعی گیاه میزبان سیب زمینی (Solanum tuberosum, S. phureja)و غیر میزبان توتون (Nicotiana tabacum) در برابر باکتری Ralstonia solanacearum انجام شد. ارزیابی فنوتیپی مقاومت ارقام تجاری سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای درجات مختلفی از حساسیت، تحمل و مقاومت را نشان داد و همچنین مشخص شد روش درون شیشه ای می تواند بعنوان روشی مطمئن، کم هزینه و سریع برای ارزیابی مقاومت به R. solanacearum بکار رود. د ...

گياهان جاليزي، از جمله خربزه نقش مهمي در توليد محصولات زراعي کشور و درآمد ملي دارد. تنوع موجود در ارقام خربزه (Cucumis melo) شايد بيشتر از ساير کدوئيان در ايران باشد. بيماري بوته ميري و پوسيدگي ريشه جاليز از جمله بيماري‌هايي هستند که به محصولات جاليزي خسارت زيادي وارد مي کنند. مهم ترين ااوميست هاي بيماري زاي گياهي، متعلق به دو راسته Pythiales و Peronosporales است. اين دو راسته شامل تعداد مهمي از جنس‌هاي بيمارگر گياهي مانند Pythium و Phytophthora است که اين جنس‌ها شامل گونه ه ...

بيماري سپتوريوز برگي گندم بوسيله قارچ Mycosphaerella graminicola ايجاد مي‌شود. اين بيماري يکي از عوامل مهم كاهش عملكرد گندم در جهان به شمار مي‌رود. در اين مطالعه 5 ژن از پنج خانواده ژني کانديداي مقاومت به بيماري مورد بررسي قرار گرفتند. پرايمرهاي اختصاصي با استفاده از نرم افزار Molecular Beacon طراحي شدند. بيان افتراقي اين ژن‌ها در زمان‌هاي 0، 3، 6، 12 و 24 ساعت بعد از آلودگي در رقم مقاوم ونگشوباي و حساس فلات با استفاده از واکنش کمي زنجيره پليمراز( Real Time PCR) بررسي شد. نت ...

بلاست (Magnaporthe grisea) یکی از مهمترین بیماری های برنج در ایران می باشد که سبب کاهش شدید عملکرد در ارقام حساس می شود. در اين تحقيق تعداد 58 ژنوتيپ برنج همراه با دو رقم نعمت و بينام به ترتيب به عنوان شاهد مقاوم و حساس منطقه و ارقام IR1552 و B40 به ترتيب بعنوان شاهد مقاوم و حساس بين المللي جهت مقاومت به بلاست در سال 1390 در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري مورد ارزيابي قرار گرفتند. مقايسه ميانگين درصد سطح برگ آلوده به بلاست در ژنوتيپ هاي برنج مورد مطالعه نشان مي دهد ك ...

زنگ قهوه ای گندم با عامل Puccinia triticina Eriks (Pt)، به لحاظ وسعت پراکندگی و میزان خسارت در دنیا، مهم ترین بیماری گندم می باشد. جهت تجزیه نژاد و بررسی تنوع در جمعیت عامل بیماری زنگ قهوه ای در بهار سال های 1388 و 1389 بصورت تصادفی از مزارع گندم استان های مختلف کشور بیش از 140 جدایه جمع آوری شد. شناسایی پاتوتایپ ها با استفاده از 38 لاین تقریبا ایزوژنیک زنگ قهوه ای گندم و بر اساس فرمول بیماری زایی/غیر بیماری زایی و همچنین تعیین نژادهای فیزیولوژیک زنگ قهوه ای بر اساس سیستم اصل ...

بیماری بلاست برنج یکی از مهمترین بیماری‌های برنج در ایران می باشد. به طور معمول برای کنترل بیماری بلاست برنج از ارقام مقاوم و سموم شیمیایی استفاده می‌شود. معمولا استفاده از ارقام مقاوم با پدیده شکسته شدن مقاومت در مقابله با تنوع بالای جمعیت بیمارگر مواجه است. استفاده از سموم پر هزینه بوده و علاوه بر آن اثرات سوء زیست محیطی دارد. از این رو به توسعه استراتژی‌هایی که مقاومت پایدار را گسترش می‌دهند، نیاز است. مقاومت القایی یکی از این استراتژی‌های پایدار است. برخی از میکروارگانیسم ...