عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به ‏‎Cercospora beticola‎‏ عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی دوازده رقم چغندر قند با درجات مختلف مقاومت نسبت به عامل بیماری تحت شرایط مزرعه ،گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش های مزرعه ای درمناطق دزفول و قائم شهر به اجرا در آمد. در مطالعه گلخانه ای، پنج صفت شامل طول دوره نهفتگی بیماری، درصد برگ های آلوده، تعداد لکه های آلوده در واحد سطح، قطر، لکه ها و تعداد اسپورهای تولید شده در سطح یک لکه، مورد مقایسه قرار گرفت. ...

دراین طرح مقاومت 5 پایه پسته به شوری درگلدان اندازه گیری خواهدشدوسطح مقاومت به شوری برای واریته های پسته درنظرگرفته میشودوآبیاری باآب شورباسه درجه شوری ازمنابع آب موجوددراستان انجام خواهدشد. ...

دراین بررسی ،تعیین مقاومت ارقام گوجه فرنگی وحشی ودورقم اهلی آن درمقابل گل جالیز موردنظراست ، پارازیت زراعت های صیفی به ویژه گوجه فرنگی است .خسارات فاحشی به محصول وارد میاورد،راههای مبارزه شیمیائی تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته واین طرح بصورت بلوکهای کاملا تصادفی باسه تیمار ودوشاهد درسه تکرار پیاده میگردد.ودرجه مقاومت ارقام گوجه فرنگی درمقابل گل‌جالیز با شمارش تعدادجوانه های گل جالیزدرارقام مختلف مشخص میگردد.دراین رابطه ،مرحله اول آزمایش درگلخانه درگلدان باانجام روش آزمایش آماری و ...

جویکی ازمحصولات مهم کشاورزی محسوب میشودکه علاوه برمصارف غذائی درتغدیه دامهانیز بعنوان علوفه مورداستفاده قرارمیگیردوباتوجه به سطح زیرکشت جودرایران بادرنظرگرفتن منابع علمی وعوامل بیماریزای زیادی ازجمله قارچی مثل Puccinia spp عامل زنگهاو Ustilago hordi عامل سیاهک پنهان جوUstilagonuda,Unigra عامل سیاهک آشکارجو Helminthosporium yraminm عامل‌بیماری لکه قهوه ای توری جو،Erysiphe graminis hordei عامل بیماری سفیدک حقیقی جو Rhynchosporium secalis عامل بیماری کچلی یاسوختگی جوخسارت فراوان ...

بمنظور بررسی اثر مقاومت به بولت (ساقه رفتن 11 ) رقم منوژرم دیپلویید به همراه یک رقم شاهد منوژرم خارجی مقاوم به بولت دریک آزمایش 12 رقمی انجام شده و پس از انتخاب ارقام مقاوم علمیات بعدی سلکسیون برروی آنها ادامه خواهد یافت . ...

بمنظور مقایسه مقاومت به شوری در 10 رقم از انارهای تجارتی استان یزد این طرح بصورت اسپلیت پلات که کرتهای اصلی شامل سه میزان شوری آب آبیاری بصورت کرتچه های فرعی با سه تکرار بودند جمعا در 90 کرت اجرا شد . با توجه به اینکه اجرای این طرح بدلیل مشکلات یکسال دیرتر اجرا گردید، در سال جاری نسبت به تهیه گلدانها و آماده کردن بستر کاشت اقدام گردیده که در اواخر اسفندماه قلمه ها تهیه و کاشته شد . ...
نمایه ها:
شوری | 
انار | 
رقم | 
گیاه | 

با استفاده از نتایج آزمایش ها می توان مدل های تحلیلی سازه ها را بهنگام نمود و سپس با استفاده از در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود در رفتار سازه و با دانستن متغیرهای تصادفی هر یک از پارامترهای موثر در رفتار سازه با استفاده از روش های کامپیوتری ، سازه را مورد تحلیل ریسک ( تحلیل تصادفی ) قرار داد و با استفاده از نتایج حاصل ، درجه اطمینان و مقاومت باقیمانده سازه را مورد ارزیابی قرار داد . ...

خرابی های مشاهده شده در ساختمانها و پلها طی زلزله های اتفاق افتاده در طول سالیان نیاز مبرم به مقاوم سازی لرزه ی سازه ها را نشان می دهد. ستونهای بتنی مسلح اعضای کلیدی مقاوم در برابر بارهای افقی و قائم سازه های بتنی به شمار می آیند. لذا مقاوم کردن ستون ها در برابر نیروی زلزله می تواند نقش مهمی را در مقاوم سازی کلی سازه ایفا کند. در چند دهه اخیر استفاده از کامپوزیت های FRP برای مقاوم سازی ستون های بتنی مسلح، در کل دنیا گسترش یافته است این مواد با اعمال یک فشار جانبی متغیر در طول ...

آتش‌سوزی یکی از اختلالات موثر بر اکوسیستم است. توانایی یک اکوسیستم به بازگشت به وضعیت قبل از اختلال نشان دهنده ثبات اکوسیستم است که با دو جزء مقاومت و انعطاف پذیری مشخص می‌شود. مقاومت را می‌توان درجه‌ای از توان یک متغیر اکوسیستم دانست که با ایجاد اختلال بدون تغییر باقی بماند و انعطاف پذیری میزان بهبودی متغییر بعد از اختلال را نشان می‌دهد. مقاومت یک جنگل در مقابل آتش به میزان حساسیت درختان غالب و ساختار جنگل و انعطاف پذیری آن به داشتن گونه‌هایی است که توانایی استقرار مجدد پس ا ...