عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه‌ای وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و پایگاه وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها در فاصله سالهای 2005-2009 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کتاب‌سنجی است. جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل 1089 مقاله دارای استناد نمایه استنادی علوم ایران در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1388، به همراه 27729 مقاله‌ دارای استناد نمایه شده در پایگاه‌ وب‌آوساینس در طول سال‌های 2005 تا 2009 است. از میان 1089 مقاله د ...

ر این مقاله، سعی می شود روشهای تجربی ای که در دو دهه اخیر، در چارچوب جامعه شناسی علم وضع شده و برای بررسی تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته اند، معرفی شوند. به کمک این روشها، می توان شاخصهایی تعریف کرد که بر مبنای آنها بتوان وضعیت علمی نهادهای تحقیقاتی را ارزیابی نمود. جهت نشان دادن یکی از کاربردهای این روشها، کوشش می شود تا موقعیت علمی ایران در جهان، در هشت رشته علمی در زمینه علوم پایه، مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای اطلاعات کمی، توان تحقیقاتی ایران را در دو دهه گذشت ...

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر در تبدیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شکل مقاله علمی و پژوهشی در مجله ها انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مجموعه دانشگاهی می باشد. نمونه مورد پژوهش به روش تصادفی در مجموع، تعداد 150 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده، آمار توصیفی و استنباطی است. یافته های تحقیق در بیست جدول تنظیم گردیده است که نتایج حاصل از آن عبارتست از: استادان راهنما نقش عمده ای در تبدیل پایان نامه به شکل مقالات دارند، و ...

این پژوهش به روش تحلیل و محتوا و با هدف بررسی وضعیت معماری اطلاعات در وب سایت مجله های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام متن حوزه علوم انسانی تحت پوشش پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد. جامعه پژوهش شامل 88 مجله علمی-پژوهشی تمام متن فارسی بود و اطلاعات از طریق سیاهه وارسی گردآوری شد. معماری اطلاعات در مجله های مذکور تحت دو مقوله معماری سازماندهی اطلاعات و معماری مدرک، بررسی شد. معماری سازماندهی محتوای وب سایت مجله های علمی-پژوهشی پرداخت. روش موضوعی در سازماندهی محتوای وب س ...

جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی و نمایه‌سازی و ورود اطلاعات به پایگاه و گسترش پایگاه اطلاعات از طریق انتشار فصلنامه چکیده مقالات علمی و فنی و وب مرکز ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی چهارچوبها و ساختارهای بلاغی سیاق کلام در مقاله‌های علوم انسانی در سطوح خرد و کلان می‌باشد. در این بررسی 171 مقاله از رشته‌های مختلف علوم انسانی، چاپ شده در 5 مجلهء دانشکده‌های علوم انسانی کشور مورد بررسی قرار گرفت . از دیدگاه نظری این تحقیق بر پایهء نظریه‌های زبان‌شناسی چون فرت ، هلیدی و سینکلر استوار است . و از نظر علمی از روشهای تجزیه و تحلیل متن که توسط جان سویلز (1990)، به ویژه برای بررسی مقاله‌های تحقیقی ارائه شده، پیروی می‌کند. نتایج بدست آمده از ...

اندازه‌گیری شاخص باروری علمی در کشورهای ایران، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان. این شاخص بنا بر تعریف عبارت است از تعداد مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی بین‌المللی ضمنا هدف از این طرح ارزیابی موقعیت علمی ایران در مقایسه با کشورهای تازه تاسیس در منطقه می‌باشد. ...

اندازه‌گیری شاخص باروری علمی در کشورهای ایران، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان ترکمنستان. این شاخص بنا بر تعریف عبارت است از تعداد مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی بین‌المللی ضمنا هدف از این طرح ارزیابی موقعیت علمی ایران در مقایسه با کشورهای تازه تاسیس در منطقه می‌باشد. نواقص اطلاعات مربوط به مقالات در مورد کشورهای پاکستان و ترکیه (در زمینه زست‌شناسی، زیست‌پزشکی و پزشکی بالینی) جبران گردیده است . داده‌های مربوط به رشته‌های ریاضیات ، ف ...

شاخصهای کلان علم و تکنولوژی برای سنجش ظرفیت و ارزیابی علمی و تکنولوژی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق علاوه بر مطالعه شاخصهای کلان علم و تکنولوژی و نیز بررسی جایگاه علمی و تکنولوژی ایران و جهان با استفاده از آنها، مقالات علمی به عنوان یکی از شاخصهای مذکور، با تمرکز بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در قدم اول از طریق آدرس مقالات ارائه شده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات خارجی فهرست شده در پایگاه اطلاعات فهرست ارجاعات علوم (SCI) میزان همکاری پژوهشگران د ...