عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جامعه مهندسی شیمی ایران یکی از مجموع ههای فعال در بخش فنی و مهندسی کشور است که سالیانه محصولات و نتایج تحقیقات و عملکرد علمی خود را طی مقالات متعددی به سمع و نظر مخاطبان م ی رسان د. مجموعه این انتشارات در قالب مجلات علمی ترویجی، مجلات علمی پژوهشی و مجموعه مقالات همای شهای ملی و بی نالمللی ارائه م یگردد. در این مقاله سعی شده است مشخصات نشریات و همای ش های مرتبط با تخصص مهندسی شیمی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند . همچنین آمار نشریات و مقالات علمی کارشناسان مهندسی شیمی در حد ...

نگارش علمی دیگر نگارشی صرفا خنثی و واقعیت-محور تصور نمی شود. جنبه های کاملاً بلاغی چنین نگارشی، شامل نشانگرهای فراگفتمانی، بازتاب دهنده موضع مولف در ژانرهای نوشتاری از جمله مقالات پژوهشی است. 480 مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی از طریق روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به عنوان مجموعه مورد مطالعه انتخاب شدند که 240 عنوان آن مربوط به 1994-1990 و نیمی دیگر مربوط به بازه زمانی 2014-2010 بود. نتایج نشان داد نویسندگان مقالات پژوهشی مورد مطالعه استفاده گسترده ای از نشانگرهای موضع فراگفت ...

مطالعات تحلیلی ژانر متون انگلیسی، بویژه متون آکادمیک، در پیشرفت مهارتهای نوشتاری دانشجویان غیر بومی زبان تأ ثیر گذار شناخته شده اند. در این تحقیق، ساختارهای گفتاری ( درشت ساختارها و ریز ساختارها) بخش مقدمه مقالات انگلیسی بیولوژی که توسط محققان ایرانی (غیر بومی زبانان انگلیسی) و محققان انگلیسی زبان نوشته شده ، مورد مقایسه قرار گرفته است. تجزیه ریزساختارها بر اساس مدل کانوکسیلاپاتام (2005) که در اصل برای مقالات بیوشیمی پیشنهاد شده ، صورت گرفت. در این مطالعه همچنین، مناسب بودن ...

در سالهای اخیر تعداد مقالات علمی که از ایران در نشریات ادواری بین‌المللی چاپ شده‌است ، رشدی حدود 17 درصد داشته است که با همین رشد در اوایل دهه پنجاه قابل مقایسه است . ...