عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 369

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی مسئله پژوهش حاضر را تشکیل داده است. منظور از بررسی، میزان همایندی مفهوم سواد اطلاعاتی با مفاهیم مرتبط با حوزه کتابداری و اطلاع رسانی است. هدف این پژوهش، دستیابی به عناصر و مولفه های تشکیل دهنده مفهوم سواد اطلاعاتی است. روش این پژوهش روش تحلیل محتوی است و جامعه مورد مطالعه، مقالات انگلیسیزبان نمایه شده در بانک های اطلاعاتی لیزا و ایزا است که در فیلد موضوع یا عنوان آنها عبارت سواد اطلاعاتی به کار رفته است. با ملاک قرار دادن حضور کلید واژه ها در تزاروس ...

بمنظور بررسی و مقایسه درک مفهوم مرگ در کودکان دختر و پسر 3 تا 6 سالهء مهدک‌کودکهای خصوصی تهران، 120 کودک دختر و پسر از مهدکودک‌های خصوصی تهران که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند، کودکان به تفکیک دختر و پسر و در گروه‌های سنی سه‌گانهء 3-4 سال و 4-5 سال و 5-6 سال مورد مطالعه قرار گرفته و از هر گروه سنی کودکان بطور انفرادی مورد مصاحبه و اجرای پرسشنامه‌ای مشتمل بر 12 سئوال درخصوص درک مفهوم مرگ قرار گرفتند. با این وصف اطلاق عنوان "بررسی و مق ...
نمایه ها:
دختر | 
تهران | 
مفهوم | 
درک | 
مرگ | 
پسر | 

الگوهای رشدی مهارتهای نگهداری ذهنی عدد با مهره، عدد با سکه، توده با خمیر،، حجم با لیوان (اقتباس شده از الکایند 1951، 1962) بر روی 180 نفر از دانش‌آموزان شهر اهواز (90 دختر و 90 پسر) در سه گروه سنی 6.5، 8.5، 10.5 ساله به اجرا درآمد. گروههای سنی 6.5، 8.5، 10.5 ساله (عامل B) در رابطه با چهار مقوله نگهداری ذهنی با استفاده از تحلیل واریانس عاملی در سطح 0.01 تفاوت معنی‌داری را با هم نشان دادند. یافته‌ها حاکی از آن است که با افزایش سن کودکان بر نگهداری ذهنی آنها افزوده می‌شود (فرضیه ...

مفهوم ژئوپلتیک که در طی قرن بیستم جهت معنا بخشیدن به ارتباط میان جغرافیا و سیاست،‌ مراحل مختلفی را طی نموده است. در طی دوره های متمایز قابل بررسی می باشد. نظریه پردازان در طی این دوره های متمایز سعی نموده اند دگرگونی در ساختار نظام جهانی را تبیین نموده، ضمن طرح عوامل موثر در دگرگونی نظام جهانی، جهت گیریهای آینده این نظام رانیز تحلیل نمایند. در این دوره های متمایز، مفهوم ژئوپلتیک در قالب سنتی به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی که با رابطه بین زمین و سیاست سروکار دارد مورد بررسی ...

در این کارگاه صاحبنظران به تبیین و تحلیل مفاهیم اصلاحات سیاسی و امنیت پرداخته که اهم محورهای مطروحه را در ذیل می آوریم . - هدف از این جلسه تبیین رابطه بین (( اصلاحات سیاسی )) و (( امنیت داخلی )) و تمرکز یافتن بر روی بررسی تلقی منفی از اصلاحات به عنوان (( عامل نا امنی و بی ثباتی )) در مقابل دیدگاه مثبت از اصلاحات به مفهوم (( بوجود آورنده ثبات و و امنیت )) می باشد . - فرض های این کارگاه پژوهشی عبارتند از : (( اجتناب ناپذیر بودن اصلاحات سیاسی و ضرورت تداوم آن )) و تحت تهدید قرا ...
نمایه ها:
مفهوم | 
امنیت | 

در این تحقیق، برای شناخت دیدگاههای حضرت امام خمینی (س ) از روش "تحلیل محتوا" استفاده شده است . براساس این روش ، سخنان و مکتوبات حضرت امام (س ) در این زمینه، استخراج و پس از طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. حاصل تحقیق، در چهار فصل تدوین شده است . فصل اول به "توضیح فرهنگ و مفهوم آن" پرداخته است . فصل دوم، "مفهوم توسعه" را بیان می‌کند. در فصل سوم، "رابطه تقدمی و تاخری فرهنگ و توسعه" بیان شده است . فصل چهارم نیز به "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر توسعه" اختصاص دارد. ...

هدف پژوهش بررسی مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی است . روش پژوهش کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ به معنای موردنظر سازمانها و ارگانهای دولتی که ویژگیهای متفاوتی از فرهنگ به معنای جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی یا کلمه فرهنگ مورد استفاده در ادبیات دارد. ...
نمایه ها:
مفهوم | 

هدف کلی تحقیق بررسی مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی است. بدین ترتیب سوال اصلی نیز باتدوین و چهار سوال ویژه مطرح گردید. « ؟ مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی چیست » گزاره یروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گرد آوری داده ها ، توصیفی– تحلیلی و جامعه ی تحقیق دربرگیرنده ی کتب ، اسناد و مدارک وپایگاه داده ها بوده واز روش نمونه برداری هدفمند گزینشی استفاده شده است،نتایج تحقیق بیانگر این است که نفس عنصر تشکیل دهنده ی انسان وجوهری ملکوتی ، قائم به ...

چکیده ندارد.