عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، فرایند ایجاد و اعتبار یابی یک معیار ارزشیابی را در محیط ارزشیابی نگارش انگلیسی بعنوان زبان بیگانه ایران گزارش می کند. به منظور دستیابی به این هدف، تحقیق در سه فاز مستقل انجام گرفت. در فاز نخستین تحقیق، پرسشنامه ای در میان سی مصحح با تجربه از ده دانشگاه دولتی مطرح در کشور توزیع گردید. اندکی بعد در همین فاز، پنج تن از مصححین در یک جلسه بازگویی افکار که به منظورراست آزمایی نتایج پرسشنامه فراهم آمده بود شرکت کردند. فقدان معیار ارزشیابی واضح و مشترک در میان مصححین نگ ...

هدف این تحقیق بررسی رفتارهای ارزشیابی هشت مصحح شامل چهار مصحح با تجربه و چهار مصحح بی تجربه و با بکارگیری نمودار ترکیبی جیکوب و همکاران (1981) انگلیسی بعنوان زبان خارجه می باشد. در واقع، مهم ترین دلایل نوشتن این مقاله تبیین زمان های نگاه نمودن مصححین با تجربه و بی تجربه به مقیاس ارزشیابی، مراحل ارزشیابی آنها ونیز تعداد و نوع رفتار آنها می باشد که نهایتاً منجر به ایجاد یک شبیه مدل (رویکرد) در زمینه ای انگلیسی بعنوان زبان خارجه می گردد. از پروتکل های فکر با صدای بلند برای دستیا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مقاله حاضر ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه مدیران ارشد با طرح دو سوال زیر به تعیین معیارهای ارزیابی به منزله یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارایی و اثر بخشی مدیران معطوف است. از طریق چه معیارهایی می توان به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد پرداخت؟ این معیارها تا چه حد از قابلیت اعتبار در مورد سنجش عملکرد آنان برخوردارند؟ قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای توزیع نیروی برق در سراسر کشور و نوع تحقیق بنا به ماهیت موضوع و عنوان آن مبتنی بر روش پیمایشی بوده است. جامعه مورد مطالعه اعضای هیات مدیره و ...

دراین مقاله، ضمن بررسی پارادایم های اصلی در حوزه علوم انسانی، ارکان سه گانه هر پارادایم را مورد توجه قرار می دهیم و به بحث در مورد ضرورت داشتن معیارهایی برای ارزیابی تحقیقات کیفی می پردازیم با ارائه استدلال در زمینه اهمیت پاردایم رئالیسم در تحقیقات کیفی، شش معیار جامع را برای ارزیابی تحقیقاتی که در پارادایم رئالیسم صورت می گیرند. مطرح می کنیم و تفاوت این معیارها را با معیارهای سه پارادایم دیگر یاد آور می شویم و با ذکر مثالی عملی، مقاله را به پایان می بریم. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.