عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صدمه رادیکال اکسیژن ممکن است یک مکانیسم پاتوژنیک شایع در چندین بیماری نوزاد باشد. مسمومیت از اکسیژن مساله اصلی در اثنای دوره تطابق بعد از تولد به ویژه در بین نوزادان نارس است. تولید مداوم رادیکالهای آزاد اکسیژن فعال در حالت هیپوکسی یا درمان حمایتی با اکسیژن در نوزادان نارس وجود داشته و در آنها مکانیسم دفاع آنتی اکسیدانت غیرکافی می باشد. سرولوپلاسمین (Cp) یک آنتی اکسیدانت خارج سلولی مهم بوده و در تنظیم حالت یونی آهن بویژه اکسیده کردن Fe2+ به Fe3+ اهمیت حیاتی دارد فعالیت آنزیمی ...

اضطراب یک حالت عاطفی ناخوشایند همراه با انتظار وقوع یک اتفاق است که می تواند سبب بروز واکنشهای عاطفی ورفتاری بسیاری شود . زمانی که اضطراب علت مشخص پیدا می کند ، ترس نامیده می شود . اغلب کودکان هنگام پیش بینی رویه های دردناک پزشکی نظیر تزریقات و ... دچار ترس شده وبا بروز رفتارهای ناسازگارانه سعی در ممانعت از انجام آن می کنند که این امر می تواند مشکلاتی در انجام رویه برای کار درمانی ایجاد نماید . لذا جهت پیشگیری از بروز این مشکل ، بایستی میزان ترس کودک به موقع ارزیابی و تعدیل گ ...
نمایه ها:
ساخت | 
معیار | 
ترس | 
کودک | 
روش | 
تعیین | 

بررسی معیار رشد کودکان بدو ورود به دبستان شهرستان گناباد و تعیین سو تغذیه آنها بر اساس طبقه بندی واترلو . این تحقیق یک مطالعه توصیفی بر روی کلیه مراجعنی تنها پایگاه سنجش دانش آموزش شهرستان گناباد (که در زمانهای متفاوت در محلهای گناباد بجستان - کاخک یا پرسنل ثابت فعال بوده ) انجام شده است در این پژوهش 858 نفر کودک مورد مطالعه توسط یک نفر کاردان با ترازوی قدسنج دار ‏‎Delecto-Medic‎‏ توزین و با استفاده از متر نواری نصب شد بر روی دیوار و گونیای مخصوص قدسنجی شده اند. و نتایج در پر ...

حل مسئله ماشین تولید انباشته ای با معیار C1∑ و برای اندازه کارهای غیریکسان از جمله مسائل بهینه سازی ترکیبی در خانواده مسائل NP-hard محسوب می شود. سیستم تولیدی شامل یک ماشین تولید انباشته ای است که بطور همزمان می تواند عملیات را بر روی چندین کار درون یک انباشته قرار داده شده اند انجام دهد. هدف قرار دادن کارها درون انباشته ها با توجه به ظرفیت ماشین و سپس تعیین ترتیب این انباشته ها بر روی ماشین است به قسمی که میانگین زمان در جریان کارها کمینه گردد. برای حل مساله از الگوری ...

تعیین معیار یکسان و مورد توافق همگان برای تشخیص دیابت همواره مورد بحث متخصصان بوده است. امکان استفاده از قند ناشتا به جای آزمون تحمل گلوکز با توجه به هزینه کم و سادگی کار، یکی از شاخص های مورد توجه محققان بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج اندازه گیری قند خون ناشتا، برای تشخیص دیابت با استفاده از شاخص انجمن دیابت امریکا (ADA) با نتایج قند خون دو ساعته با معیار سازمان بهداشت جهانی (WHO) است. این مطالعه به صورت گذشته نگر، روی نتایج حاصل از آزمون تحمل گلوکز انجام شده در 20 ...

مقاله حاضر به ارائه سه معیار جدید انطباق که مناسب پیاده سازی سخت افزاری است می پردازد. این معیارها بر اساس دو معیار موجود پایه گذاری شده و با اصلاحاتی کارایی آنها بهبود داده شده است. دو معیار از این معیارها، معیارهایی مبتنی بر انطباق صفحه بیت است. در این تکنیک ها، از چهار صفحه بیت که کاهش نمونه داده شده اند استفاده شده است. معیار مبنا برای این دو معیار، معیاری بوده که برای کاربردتثبیت رشته تصاویر دیجیتالی اراده شده است. مقاله حاضر با تغییر این معیار برای کاربرد فشرده سازی ضم ...

این پژوهش شامل دو بخش است، در بخش نخست با ساتفاده از روش پژوهش پیمایشی، میزان استفاده پژوهشگران از دیسک های فشرده نرم افزار (علوم اسلامی) در پژوهش های علمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم دیسک های نوری علوم اسلامی که غالب دیسک های پژوهشی تولید شده در ایران را تشکیل می دهند ارزیابی شدهاند. اهداف کلی این پژوهش عبارتند از: 1) تعیین میزان استفاده از دیسک های فشرده علوم اسلامی در تحقیقات علمی کشور، 2) تعیین میزان انطباق رابط های کاربر طراحی شده در دیسک های فشرده علوم ا ...

لوله گذاری تراشه از جمله روشهایی است که در اطاقهای عمل بخش های مراقبت های ویژه و فوریتها ، و سایر بخش های بیمارستانی به کرات مورد اقدام متخصصین بیهوشی انجام میگیرد . آمارها حاکی است که در 14-10% موارد لوله گذاری داخل نای مشکل است و در 04/0% از موارد لوله گذاری داخل نای غیر ممکن می باشد . عدم توانایی در تشخیص کنترل لوله گذاری مشکل و غیر ممکن می تواند خطرناک شود و حتی منجر به مرگ بیماران در ححین لوله گذاری گردد. تا کنون مطالعات متعددی برای تشخیص سختی لوله گذاری نای و معیارهای ...

هدف اصلی این پایان نامه توصیف و تجزیه و تحلیل سطوح مختلف زبانی گویش هندیجانی می باشد. این گویش در شهر هندیجان از شهرهای استان خوزستان و چند روستای اطراف آن گویشور دارد. عده ای بر این عقیده اند که این گویش یکی از گویش های لری است و به این خاطر ویژگی های مشترکی با دیگر گویش های لری دارا می باشد. رساله حاضر که اولین بررسی نظام مند درباره گویش هندیجانی است، پس از معرفی موقعیت کلی و جغرافیایی منطقه و جامعه زبانی و پیشینه تحقیقات گویش شناسی در ایران و خارج از ایران و نیز روش تحقیق، ...