عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرض کنید A یک ماتریس m×n مختلط باشد. ماتریس X را معکوس مور- پنرز ماتریس A گویند هرگاه در چهار شرط XA)*=XA, (AX)*=AX, XAX=X, AXA=A) صدق کند. در این پایان نامه چند روش تکراری برای محاسبه معکوس یک ماتریس بیان می کنیم. همچنین چند روش تکراری و غیر تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز یک ماتریس را مورد مطالعه قرار می دهیم. در پایان یک روش تکراری جدید را که اخیرا توسط پتکوویچ و استانیمیروویچ با استفاده از معادلات دوم و چهارم از معادلات مور - پنرز ارائه شده است را بررسی می کنیم. همگر ...

در این پایان نامه عملگرهای خاصی به نام عملگرهای EP را معرفی و ویژگی های این عملگرها را بیان کنیم، عملگرهای EP فضای باناخ و عناصر EP جبر باناخ با استفاده از فرم های مختلف تجزیه شناسایی می شوند. نتایج بدست آمده تعمیم خصوصیات شناخته شده ای از ماتریس EP و عملگرهای EP فضای هیلبرت اند ...