عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق سعی دارد رابطه بین توانمندسازی و بهره وری کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این راستا از مدل پنج بخشی اسپریتزر و میشرا و مدل دو بخشی وایه و بووی و اندرو به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین میزان توانمندسازی و بهره وری در بین کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، توانمندسازی است که مولفه های آن عبارتند از: شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد و متغیر وابسته هم عبارت است از کارایی و اثر ...