عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل معنویت در سازمان بوده است. در این تحقیق بر اساس یکی از رایج ترین مدل های معنویت، متغیر های مربوط به ابعاد فردی، گروهی و سازمانیِ معنویت معرفی شده و در تعمیم این مدل، بُعد فراسازمانی معنویت در محیط کار نیز معرفی گردیده است. روش نمونه گیری تحقیق روش تصادفی ساده بوده است. و جامعه ی آماری کارکنان اداره کل نگهداری واگن های مسافری شرکت رجا بوده که تعداد اعضای جامعه 410 می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورکان استفاده گردیده و طی ...

معنویت سازمانی ازجمله دریچه‌های نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده و علاقمندان زیادی به خود جلب کرده است. معنویت در سازمان عبارت است از تلاشهای یک فرد برای یافتن هدف در زندگی کاری، احساس همبستگی با همکاران در محیط کار و انطباق با ارزشها و اهداف سازمان. معنویت می‌تواند مشتمل بر دیدگاه دینی باشد. در هر صورت از لحاظ تاریخی علاقه به معنویت ریشه در مذاهب و ادیان سنتی داشته است. رفتار شهروندی سازمانی شامل مجموعه‌ای از رفتارهای بصیرتی و اختیاری می‌باشد که موجب بهبود بهره‌و ...

آرامش سازنده، در اوج حرکت و مجاهده عملی و علمی تا رسیدن به سر منزل مقصود، وصول به مطلوب و قرب به محبوب است و آرامش ویرانگر تخدیرکننده، رخوت‌زا و حرکت‌سوز است و انسان بما هو انسان از حیث فطری و انسان مدرن و جدید در چالش‌های روزگار و تضادهای متنوع دنیای امروز، بیش از هر زمان دنبال گمشده خویش یعنی آرامش صادق، صائب و کارآمد است. متأسفانه جریان‌های معنویت‌گرایی خلق شده‌اند که دارای مبنای اومانیستی، سکولاریستی ولیبرالیستی‌اند. این جریان‌های معنوی گوناگون با آمیزه شرقی- غربی و بر چ ...

معنویت دینی برآیند و حاصل شکلی از زیستن است که بر پایه رابطه قلبی و پیوند حبّی با خدا شکل گرفته و حالات، اعمال و زندگی فرد معنوی را بر پایه تعالیم وحیانی تبلور می‌بخشد. معنویت مدرن، برآیند نحوه‌ای از زیستن است که بر مبنای رابطه قلبی و محبت به خودِ برتر انسان و توانایی‌های روحی او متکی می‌باشد. گسترش جریان‌های معنوی جدید در کشورمان و بی‌خبری اکثریت مخاطبان از پیش‌فرض‌ها، اجزای مقوّم و پیامدهای آن‌ها موجب می‌شود که بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دام افتاده، هستی معنوی خویش را ...

پژوهش حاضر تأثیرجو اخلاقی وحمایتی سازمانی بررفتارشهروندی سازمانی بانقش واسطه ای معنویت سازمانی درسازمان تأمین اجتماعی استان فارس را مورد بررسی قرارداد.دراین بررسی جواخلاقی سازمانی وجوحمایتی سازمانی به عنوان متغیرهای پیش بین ،معنویت سازمانی (معنویت فرافردی،معنویت برون فردی ومعنویت درون فردی) به عنوان متغیر واسطه‌ای و رفتارشهروندی سازمانی به عنوان متغیر ملاک درنظرگرفته شد.شرکت کنندگان پژوهش174 نفراز کارکنان رسمی ،قراردادی وپیمانی شاغل درسازمان تأمین اجتماعی استان فارس بودندکه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار مدیران در معنویت در کار و تعهد سازمانی معلمان مدارس راهنمائی دخترانه شهر تهران به روش مدل معادلات ساختاری بود. بر اساس پیشینه پژوهش الگویی مفروض برای بررسی روابط متغییرها در نظر گرفته شد . برای این منظور 384 نفر به پرسش نامه سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی و معنویت در کار پاسخ دادند . روایی ابزارها با تحلیل عاملی تائیدی و پایائی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده و برآورد شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOSS اس ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای رابطه چندگانه باور کارکنان نسبت به معنویت محیط کار، نشاط سازمانی و مدیریت تعارض در اداره کل آموزش و پرورش و ستاد فرماندهی ناجا در استان خوزستان می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی؛ و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش و کلیه کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) در استان خوزستان است. از این جامعه‌های آماری نمونه‌هایی به تعداد 120 نفر از آموزش و پرورش و 115 نفر از ناجا با روش نمونه‌گیر ...

معنویت از جمله مفاهیمی است که سالیان متمادی در حوزه روان‌شناسی جایگاه خود را یافته است پیشینه پژوهش نشان داده است که با متغیرهای فراوانی در روانشناسی در ارتباط بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که معنویت و ویژگی‌های دموگرافیک تا چه اندازه می‌توانند اضطراب مرگ را پیش‌بینی کنند و از معنویت چگونه می‌توان به عنوان یک چهار چوب و منبع حمایتی در مقابل اختلالاتی مانند اضطراب مرگ استفاده کرد. جامعه آماری سالمندان کانون بازنشستگان بودند که 245 نفر نمونه زن و مرد با نمونه‌گیری در ...

موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است، پیامدهای بکارگیری معنویت در زندگی اجتماعی و سازمانی افراد است و اینکه چگونه می توان با توسل جستن به معنویت، سلامت فردی و سازمانی را به ارمغان آورد. با توجه به مباحث مطرح شده و در نظر گرفتن اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی یک نوع رفتارهای فرانقش هستند و به جنبه های مادی توجه ندارند و رفتارهای داوطلبانه هستند، به نظر می رسد معنویت می تواند در بروز و ارتقای چنین رفتارهایی نقش موثری داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررس ...