عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش ابتدا به بررسی معماری ایرانی در ادوار گذشته پرداخته و مفاهیم، نشانه‌ها، ویژگی‌هاو ... با معماری ابنیه فاخر معاصر ایران مقایسه و وجه اشتراکات آنها به صورت تصویری ارائه شده است. سپس به بررسی مصالح به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر بازی کننده‌ی در نقش، کیفیت بنا پرداخته شده است و در نهایت معماری مدرن در ایران از ابتدای پیدایش تاکنون مطالعه گشته و در نهایت راهکارهایی برای مدرن‌سازی معماری معاصر ایران بر مبنای اصول به کار رفته در معماری سنتی با الهام از معماری های کشوره ...

در این رساله سعی بر آن است تا با به‌کار بستن روش توصیفی و تحلیلی، رابطه و نسبتی که میان صورت و کارکرد در معماری یک بنا وجود دارد، بررسی شود.صورت در یک اثر معماری هم بارِ زیباشناسیِ بنا را به دوش می‌کشد و هم لایه‌های معنایی را که بنا، به مخاطب خود القا می‌کند. صورت با روانِ انسان در ارتباط است، از سوی دیگر کارکرد در بنا، برای رفع نیاز آدمی است. صورت عمدتاً عامل درونی بنا و کارکرد عمدتاً عاملی بیرونی است و بر این اساس یک بنا می‌تواند علاوه بر انجام صحیح کارکرد خود بیانگر ایدئول ...