عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 842

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم و خود‌راهبری دانش‌آموزان متوسطه شهر بیرجند بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 7883 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه (شاخه نظری) شهر بیرجند است که در سال تحصیلی 89-88 در این شهر مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 384 نفر (192 دختر و 192 پسر) با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با نسبت‌های یکسان انتخاب شدند. میزان خود‌راهبری دانش‌آموزان با استفاده از مقیاس خود‌ارزیابی برای یادگیری خود‌ر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی ادراک از صمیمیت معلم با اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر بیرجند صورت گرفت. روش این پژوهش، یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی شهر بیرجند در سال تحصیلی 93ـ1392 بودند. نمونه‌‌ شامل 147 آزمودنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، دو پرسش-نامه‌ی اضطراب ریاضی و ادراک از صمیمیت معلم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تح ...

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که زبان رسمی، زبان انگلیسی نمی‌باشد، آموزش و یادگیری زبان به عنوان یک زبان خارجی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در ایران، دانش آموزان حدود شش سال زبان انگلیسی را در مدرسه می‌آموزند و با این وجود، پس از فارق‌التحصیلی و قبل از ورود به دانشگاه، هنگام استفاده از زبان انگلیسی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و پی‌بردن به این موضوع می باشد که کدامیک از این عوامل تأثیر بیشتری ب ...

بر اساس نظریه ارتباطی هابرماس، ارتباط متقارن بین کنشگران تعلیم وتربیت یکی ازاصول مناسبات است،ارتباطی که در آن معلم ودانش آموزاز اهمیت یکسانی برخوردارندو تربیت دانش آموزانی منتقدکه مطالب ارائه شده ی کلاسی رابدون پرسش نپذیرند ونسبت به همه موضاعات تردید داشته باشند، اصل دیگری است .مدلی که برای رسیدن به این اصول واصل عدالت در آموزش وپرورش می توان ارائه کرداصلی است مبتنی بر مشارکت واقعی افراد در استدلال و گفتمان برابر واصول رسیدن به این مشارکت عبارتند از:اخلاق مبتنی بر صمیمانه وا ...

هدف پژوهش حاضرآگاهی ازنظرات وانتظارات دانش آموزان پایه سوم راهنمائی و اولیای آنان درباره ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های حرفه ای معلم کارآمدمی باشد. ازطرف دیگراین تحقیق قصددارد به بررسی و مقایسه دیدگاه های دانش آموزان دختر و پسر وهمچنین اولیاء و دانش آموزان پایه سوم راهنمایی، درباره ویژگی های معلم کارآمد بپردازدکه برای دستیابی به این اهداف به سئوال کلی و سئوالات ویژه ذیل پاسخ داده شد. سئوال کلی پژوهش آیا بین دیدگاه و نگرش دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی و همچنین بین ...

ازآانجا که ارایه بازخورد به نوشتار زبان آموزان از وظایف مهم و بنیادین معلم است، این تحقیق بران است که رابطه بین حس کارایی معلم و عملکرد وی در دادن باز خورد به نوشتار زبان آموزان را بیابد. انواع باز خورد ها یی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: بازخورد در فرم/ محتوا و نظر کلی بر نوشتار و همچنین دستاورد نهایی زبان آموزان در نوشتار در کلاس این معلم ها ارزیابی و مقایسه شد. با استفاده از نتایج پرسشنامه اندازه گیری میزان حس کارآیی معلم،10 معلم که در سطح پیشرفته ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تناسب برنامه‌های درسی مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی با صلاحیتهای مورد نیاز معلمان از دیدگاه مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم اجرا شده است. در این پژوهش 260 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و73 نفر از مدرسان مراکز تربیت معلم به روش تصادفی ساده از 4 مرکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. نمونه تحلیل محتوای سرفصل دروس تربیت معلم به روش هدفمندانه انتخاب شد. برای تحلیل نتایج پژوهش از آمار توصیفی (شاخص میانگین، فر ...

به منظور بررسی تطبیقی و تحلیلی مجموعه دیدگاهها و آموزه های تربیتی دانشمندان مسلمان (غزالی ، ابن سینا ومطهری ) و تحلیل و کاربرد آنها بر فعالیت های مربیان کشورمان تحقیقی با روش توصیفی و با رویکرد تطبیقی انجام شد .سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از : 1)اندیشۀ تربیتی غزالی چیست و کدام دلالت های تربیتی در خصوص ارکان تربیت از آن می توان استنتاج کرد ؟ 2)اندیشۀ تربیتی بوعلی سینا چیست و کدام دلالت های تربیتی در خصوص ارکان تربیت از آن می توان استنتاج کرد ؟ 3)اندیشۀ تربیتی مطهری چ ...

مطالعه فرآیندهای انگیزشی یکی از حوزه های مورد علاقه‌ی روان شناسان تربیتی است و نظریه تعیین گری شخصی یکی از نظریه های است که می تواند در زمینه تبیین تغیرات موجود در راهبردهای یادگیری دانش آموزان در فعالیتهای تحصیلی تاثیر گذار باشد با توجه به اینکه انگیزش می تواند به نتایج مهمی از جمله تلاش ،تمرکز و رضایت از زندگی خود و عملکرد تحصیلی ... منتهی شود از طرف دیگر رویکرد معلم به فرآیند یادگیری نیز تا حد زیادی انگیزش یادگیرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای افزایش علاقه به ...