عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکار آمدی با رضایت شغلی معلمان زبان انگلیسی شهر تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری اط?عات توصیفی از نوع همبستگی است. جامع? آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به تعداد 270 نفر می باشد. که با مراجعه به جدول مورگان تعداد 155نمونه ابتدا به روش خوشه ای پس از انتخاب مناطق آموزش و پرورش در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران، سپس به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی استفاده گ ...

تحقیق حاضر بدنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی بین معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی می باشد. افراد شرکت کننده در تحقیق 250 معلم زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی بودند. برای جمع آوری داده ها از سه ابزار و فرم ارزشیابی استفاده شده است، پرسشنامه هوش هیجانی تجدید نظر شده شات (Shutte) ، پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی و فرم اطلاعات فردی. نهایتاً داده های به دست آمده از طریق مدلهای آماری همبستگی، رگراسیون چند گانه، آزمون t، و تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. ...

تحقیق درمورد میزان مقاومت معلم، مکمل پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی استرس و تحلیل‌رفتگی شغلی معلم است. در سالهای اخیر، پژوهش در این زمینه به علت نقش مهم مقاومت در رضایت و پیشرفت شغلی معلمین توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع به دلیل نبود ابزار اندازه گیری مناسب تا کنون تعریفی کاربردی برای مفهوم مقاومت ارایه نشده است. به همین منظور، در تحقیق حاضر ابزاری برای سنجش میزان مقاومت معلمان زبان انگلیسی با استفاده از روش تحقیقی آمیخته ...

فرسودگی شغلی در معلمان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش در سال های اخیر است. با این حال، منشأ این فرسودگی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای روان شناختی و آموزشی نظیر انگیزه در زمینه آموزش زبان انگلیسی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین جهت، تحقیق پیش رو با استفاده از شیوه پژوهش ترکیبی به بررسی این موضوع پرداخت و اهداف زیر را دنبال کرد: (الف) تعیین میزان فرسودگی شغلی و خصوصیات انگیزشی برای تدریس در معلمان زبان انگلیسی؛ (ب) بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و انگیزه در این معلمان؛ (ج) ...

ویژگیهای "درونی" معلمان در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققان حوزه تربیت معلم را به خود جلب کرده است. با بررسی ویژگیها و خصوصیات معلمان، محققان به دنبال یافتن روشهایی هستند که از آن طریق بتوانند شرایط حرفه ای معلمان را و در نتیجه وضعیت کلی آموزش را بهبود بخشند .در میان این متغیرهای کیفی میتوان به هویتهای مختلفی اشاره کرد که در حرفه تدریس وجود دارند. به طور کلی هویت عنصری جداناپذیر در حرفه معلمان شناخته میشود. در واقع معلمانی کارآمد دانسته میشوند که توانسته باشند درک درستی از ه ...

معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی همواره تحت تاثیر خود ارزیابی و در نتیجه باور به حس خودکارآمدی بالا و یا پایین قرار داشته اند. از این رو، حس خودکارآمدی معلمان در دهه های اخیر به موضوع قابل بحثی تبدیل شده است. یکی از عوامل موثر در حس خودکارآمدی تشویق های اجتماعی است. مفهوم نوازش در تحلیل رفتار متقابل چهارچوبی در اختیار ما می گذارد که به واسطه ی آن می توان تشویق های اجتماعی معلمان را بررسی نمود. این تحقیق کوششی است در راستای بررسی تاثیر دریافت، قبول، و درخواست کردن نوازش بر ...

This study investigates the relationships between Iranian EFL teachers’ perfectionism, burnout and their teaching style preferences, and also the difference between male and female EFL teachers and their teaching style preferences. To this end, a sample of 99 EFL teachers (46 males and 53 females), who had years of teaching experience, were selected. The measurement scales used in this study were: a) Ahwaz Teachers’ Perfectionism, a 27-item questionnaire, b) Maslach Burnout I ...

Abstract On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Understanding of Reflective Teaching and Their Burnout The purpose of this study was first to investigate whether there is any relationship between teachers’ reflection and their burnout, and second to see if the components of reflection (Practical, Cognitive, Effective, Metacognitive, and Critical) can predict teachers’ burnout. In this regard, as many as 30 male and female EFL Iranian teachers with job experie ...