عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام نوین آموزشی به مهارت های معلم جهت یادگیری عمیق تمرکز ویژه ای شده است و تاکید متخصصان تعلیم و تربیت همواره بر این نکته ها می باشد که فرایند یاددهی – یادگیری نیازمند تقویت مهارت های تدرس معلمان است. تحقق اهاف آموزشی و تدریس با کیفیت در گرو برنامه ریزی و طراحی برای تدریس است که این امر به کمک طرح درس ایجاد می‌شود چرا که طرح درس به معلم کمک می کند تا برای یادگیری هر چه بهتر فراگیران برنامه ریزی داشته باشد و به اهداف آموزشی جامه ی عمل بپوشاند . دراین راستا این تحقیق با هدف «ب ...

تحقیق حاضر به منظور تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمان پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی(91-92) براساس شاخص‌های برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان و کارشناسان در شهرستان سنقر و کلیایی انجام گرفته‌است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری در این تحقیق دو گروه بودند الف. معلمان، کسانی که در سال 92-91 مشغول تدریس کتاب هدیه‌های آسمان کلاس ششم ابتدایی در شهرستان سنقر وکلیایی بوده‌اند. ب. کارشناسان، کسانی که در زمینه برنامه ریزی درسی کتب درسی مشغول به ...

توسعه‌ی روستایی نیازمند آموزش کیفیت‌مدار است و رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در امر کیفیت آموزش و موفقیت شغلی معلمان روستایی محسوب می‌گردد. از این رو، در پژوهش حاضر میزان رضایت‌شغلی معلمان روستایی مدارس ابتدایی شهرستان بهبهان مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بود که جامعه آماری آن را معلمان روستایی مدارس ابتدایی در شهرستان بهبهان تشکیل دادند. در این پژوهش با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه پاتن، حجم نمونه آماری تعیین گردید. بر این اساس، ‎1 ...

اعتقاد بر این است که عوامل عاطفی به طور کلی بر روال یادگیری زبان دوم تاثیر می گذراند. با این وجود، این موضوع هنوز از جانب متخصصین و معلمین حوزه آموزش زبان، بخصوص در کشور ایران، توجه لازم را کسب نکرده است. این تحقیق بر آن است که رابطه بین ویژگی های فردی معلمین زبان در ایران و در عین حال محیط آموزش زبان و میزان حمایت عاطفی آنها نسبت زبان آموزان را ارزیابی کند. برای حصول این هدف، پرسشنامه "حمایت عاطفی معلمان زبان" طراحی شده و در اختیار 60 معلم زبان و 810 زبان آموز در تهران قرار ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع به کارگیری روش تدریس حل مسئله از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران انجام شد. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تدریس درس علوم تجربی در مدارس ابتدایی می باشند است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد و همچنین ابزار جمع اوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی ان توسط تعدادی از معلمان علوم تجربی و اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تایید قرا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش های مجازی در عملکرد معلمان براساس الگوی CIPP می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه این پژوهش شامل کلیه معلمان و دبیران سطح متوسطه شهرستان شاهرود می باشند که مطابق آخرین آمار آموزش و پرورش شهرستان تعداد آنان 1573 نفر برآورد گردیده است. به روش نمونه گیری ساده تصادفی بین 310 نفر از معلمان توزیع و جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قر ...

معلمان بخش مهمی از سیستم آموزشی را تشکیل می دهند بنابراین ویژگی های مختلف آنها نیاز به بررسی دارد. متغییر های معلمان با هم در ارتباط بوده اند. با افزایش اطلاعات در مورد متغییرهای مختلف معلمان، معلمان می توانند مشکلات خود را در زمینه آموزشی حل کنند و در نهایت دستاوردهای دانش آموزان افزایش خواهد یافت. با این حال، تاکنون هیچ تحقیقی رابطه بین سبک های تدریس مدرسین و هوش هیجانی آنها را مورد بررسی قرار نداده است. در این تحقیق رابطه بین سبک های تدریس مدرسین و هوش هیجانی آنها مورد برر ...

ویژگیهای "درونی" معلمان در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققان حوزه تربیت معلم را به خود جلب کرده است. با بررسی ویژگیها و خصوصیات معلمان، محققان به دنبال یافتن روشهایی هستند که از آن طریق بتوانند شرایط حرفه ای معلمان را و در نتیجه وضعیت کلی آموزش را بهبود بخشند .در میان این متغیرهای کیفی میتوان به هویتهای مختلفی اشاره کرد که در حرفه تدریس وجود دارند. به طور کلی هویت عنصری جداناپذیر در حرفه معلمان شناخته میشود. در واقع معلمانی کارآمد دانسته میشوند که توانسته باشند درک درستی از ه ...

در سالهای اخیر مدرسه به عنوان کانونی که می تواند نقش مهمی در شکل گیری اعتقادات و بینش مذهبی دانش آموزان داشته باشد، مطرح است و از بین عناصر زیادی که در مدرسه بر گرایش دینی و تربیت دینی دانش آموزان موثر است، می توان به برنامه های درسی و فعالیت های فوق برنامه اشاره کرد. هدف اصلی در این پژوهش نقش برنامه های درسی و فعالیت های فوق برنامه در تبیین تربیت دینی از دیدگاه معلمان و مربیان پرورشی شهر قوچان بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و در پی پاسخ گویی به شش سوال زیر است : ...