عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تربیت معلمانی موثر و با انگیزه که بتوانند کودکان و نوجوانان آینده را پرورش داده و برای آینده‌ای بهتر، مجهز نمایند، از اهداف عالی آموزش و پرورش در هر جامعه است و دانشجو - معلمان مراکز تربیت معلم از مهمترین سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند با برنامه‌های صحیح آموزشی و پرورشی، سهم مهمی را درامر بازسازی و پیشرفت جامعه به عهده داشته‌باشند. میزان علاقه و رضایت نسبت به شغل معلمی و همچنین سلامت روانی دانشجو - معلمان از جمله عواملی است که نقش مهمی در کارآیی آنها خواهدداشت . لذا نظر به اه ...

هدف طرح بررسی یکی از مشکلات اساسی معلمان یعنی تقاضای انتقال محل خدمت آنان است . فرضیات طرح بر پایه نظریه‌های مختلف جامعه‌شناسی است . مساله تقاضای انتقال معلمان را نمی‌توان با وضع مقرارت و آئین‌نامه‌های خاص بطور اساسی حل نمود بلکه باید عوامل موثر در رفتار سازمانی معلمان مورد بررسی قرار گیرد. در این طرح عوامل متعدد موثر در تقاضای انتقال مورد بررسی و تحلیل دگرسیون ، تحلیل مسیر قرار گرفته و مدل نهایی پیشنهادی برای چگونگی تاثیر و اهمیت عوامل ارائه گردیده است و پیشنهاداتی کلی نیز د ...

تحقیق حاضر به منظور تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمان پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی(91-92) براساس شاخص‌های برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان و کارشناسان در شهرستان سنقر و کلیایی انجام گرفته‌است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری در این تحقیق دو گروه بودند الف. معلمان، کسانی که در سال 92-91 مشغول تدریس کتاب هدیه‌های آسمان کلاس ششم ابتدایی در شهرستان سنقر وکلیایی بوده‌اند. ب. کارشناسان، کسانی که در زمینه برنامه ریزی درسی کتب درسی مشغول به ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان دوره ی ابتدائی شهر تالش در فرایند یاددهی- یادگیری و را ههای ارتقا آن انجام گرفت. مطالعه قابلیت های (شناختی،عاطفی، روانی- حرکتی) معلمان مدارس ابتدائی شهر تالش با اهداف تعیین شده در فرایند یاددهی- یادگیری دوره ی ابتدائی می باشد. یکی از شاخص های مهم هر مطالعه توجه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه است از این رو این تحقیق به بررسی عواملی نظیر جنس، سن، سطح تحصیلات،سابقه ی خدمت، پایه ی تدریس،میانگین معدل ن ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی معلمان با پیشرت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قزوین در سال تحصیلی 91-92 انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی واز نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی - همبستگی است.ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی محقق سا خته ای براساس الگوی کویین دام ولیری وپرسشنامه بارتون جی ای ،متشکل از 50 سوال و4 مولفه مهارت کلامی،مهارت غیرکلامی،مهارت گوش دادن وبازخورد می باشد. و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ه ...

‌انگیزش از پُر اهمیّتترین پیشنیازهای آموزش و یادگیری است. امروزه که رفتار و انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رفتار و ویژگی‌های شخصیتی معلمان قرار می‌گیرد، وجوب دقت در انتخاب معلمانی با شخصیتی مطلوب و انجام تحقیقاتی به این منظور بیشتر آشکار می‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین تیپ‌های شخصیتی معلمان و انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان سال سوم رشتۀ علوم انسانی دورۀ متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 91- 1390 انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای معیارهای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر بافق طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ اجرا یک پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مرد و زن شهر بافق در سال تحصیلی 93-1392 بود که در مجموع 674 نفر برآورد شدند و از این تعداد 248 نفر (98 مرد و 150 زن) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به صورت طبقه ای متناسب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ...

طرح با عنوان "مقایسه کارآیی معلمان زن و مرد دورهء ابتدائی استان سمنان در سال تحصیلی 71-72 می‌باشد که شش فرضیه دارد 1 - کارآیی معلمان زن پایه‌های اول ، دوم و سوم ابتدائی از مرد همین پایه‌ها بیشتر است . 2 - کارایی معلمان زن پایه‌های اول تا سوم ابتدائی با دانش‌آموزان دختر از کارآئی آن پایه با دانش‌آموز پسر بیشتر است 3 - کارائی معلمان مرد کلاسهای چهارم و پنجم از کارآیی معلمان زن این پایه‌ها بیشتر است . 4 - بین میزان سابقه کار و کارآیی معلمان زن کلاسهای اول تا سوم ابتدائی رابطه مع ...

این طرح با هدف بررسی انتظارات معلمان ابتدائی از معلم راهنما انجام گرفت و در کنار آن به مطالعه عملکرد معلمان راهنما و مقایسه انتظارات معلمان شهر و روستا پرداخته شده این طرح دارای 5 سوال تحقیق بوده است که با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته جامعه آماری در این بخش عبارت از کلیه معلمان دوره ابتدائی استان مرکزی که قریب 6729 نفر بوده‌اند نمونه آماری به میزان 10 درصد به روش حلقه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی به تعداد 700 نفر انتخاب گردید. ناظر طرح آقای دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران ب ...