عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"گوگرد به عنوان یک عنصر ضروري در متابولیسم گیاه و اصلاح کننده در خاکها آهکی می باشد. مقدار طبیعی گوگرد در خاکهای کشاورزی بین 20 تا 600 میلی گرم در کیلو گرم متغیر است و به مقدار مواد آلی خاک و عوامل موثر بر آن بستگی دارد. در اثر کشت وزرع طولانی مدت، مقدار کل گوگرد خاک بدلیل معدنی شدن مواد آلی و جذب گیاه کاهش می یابد. بطور کلی گوگرد موجود در خاک به دو گروه معدنی و آلی تقسیم می شود که در اغلب خاکها گوگرد عمدتا به شکل آلی است و شکل معدنی گوگرد در خاک عمدتا به صورت سولفات(SO4-2 ...

استفاده از پس ماندهای آلی و محصولات جانبی کارخانه ها به عنوان کود آلی و اصلاح کننده های خاک در سال های اخیر برای تولید محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما بدلیل فقر مواد آلی خاک های کشور از یکسو و تولید تجاری کودهای آلی از سوی دیگر، تمایل به استفاده از این کودها افزایش یافته است. در کودهای آلی بخش عمده نیتروژن در قالب مولکول های آلی قرار گرفته که پس از معدنی شدن مورد استفاده قرار میگیرد. اثر کودهای آلی بر پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در خاکهای آهکی کمتر مورد توج ...

تا‌کنون مطالعات اندکی در مورد سرعت و پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در ترکیبات آلی با نسبت C/N متفاوت و آبشویی شکل‌های مختلف نیتروژن از خاک‌های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک تیمار شده با انواع ترکیبات آلی انجام شده است. از طرفی اطلاعات کمی در ارتباط با توانایی ترکیبات آلی و معدنی مختلف در جذب آمونیوم از محلول‌های آبی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی 1) سرعت و پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در ترکیبات آلی به تنهایی و مخلوط شده با خاک، 2) آبشویی شکل‌های مختلف نیتروژن از خاک ‌های آهکی طبیع ...

باتوجه به اهمیت کاربرد کود های آلی در بخش کشاورزی تحقیق زیر به منظور بررسی معدنی شدن نیتروژن در کودهای آلی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با آزمایش فاکتوریل در چهار تیمار کودی آلی( لجن فاضلاب، مرغی، گاوی، کاه وکلش گندم ) و نیز دو سطح رطوبتی خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی به مدت 2 ماه مطالعه شد. نیترات حاصل از معدنی شدن نیتروژن کود های آلی بعد از 60 روز با روش اسپکتروفتومتری قرائت گردید نتایج نشان داد کود مرغی با میانگین 308/4 میلیگرم در کیلوگرم نیترات بالاترین ...

مقدار ماده آلی خاک یکی از شاخص های مهم کیفیت وسلامت خاک محسوب می شود.بقایای گیاهی یکی از منابع قابل دسترس ماده آلی می باشند.حذف وسوزاندن بقایاموجب پیامدهای منفی در خاک ومحیط زیست میشود.لذا در اکثر موارد باز گرداندن این بقایابه خاک توصیه می گردد.قسمت عمده کشور ایران دارای اقلیم خشک ونیمه خشک بوده وبه علت عدم پوشش گیاهی مناسب وکافی،بازگشت بقایای گیاهی به خاک کم می باشد.موادآلی دربیش از60 درصداز اراضی کشاورزی ایران کمتر ازیک درصد است.ازطرف دیگر 27درصد خاکهای کشور متاثر ازمشکل شو ...

در این تحقیق، تصفیه فوتوکاتالیزوری دو رنگزای نساجی با فناوری پیشرفته اکسیداسیون کاتالیزوری نوری در راکتور نوری کاتالیزوری با بستر ثابت در مقیاس پایلوت انجام شده است. تصفیه فوتوکاتالیزوری شامل دو مرحله رنگبری و معدنی شدن ترکیب آلی می باشد. رنگزاهای اسید قرمز 14 (AR 14) و بازیک آبی 41 (BB 41) به عنوان مدل انتخاب شدند. فرایندهای تصفیه در حجم 7 لیتر و با غلظت رنگزای 50mg/L انجام شدند. از آنالیزهای UV-Vis و یون کروماتوگرافی برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزاها استفاده شد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پروژه، نانو ذرات خالص فریت بیسموت به عنوان کاتالیزور فعال نور مرئی در زمانی کوتاه و دمایی پایین با امواج فراصوت سنتز شدند و با روش های مختلف شناسایی گردیدند. این نانو ذرات با گاف انرژی دو الکترون ولت، بلورینگی بیشتر و اندازه بلوری کوچکتر نسبت به نمونه سنتز شده به روش سل-ژل داشتند. نمونه سنتز شده خاصیت فرو مغناطیسی ضعیفی در دمای اتاق داشته و دمای کوری آن 834 درجه سانتیگراد بود که به انتقالات فازی فرو الکتریک به پارا الکتریک نسبت داده شد. تجزیه رنگ های رودامین ب، راکتیو ...