عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش قصد دارد تا نمرات دروس تئوری دانشجویان دیپلمه علوم تجربی را با دانشجویان دیپلمه علوم انسانی مقایسه نماید. همچنین در فرضیه دیگری به بررسی تفاوت بین معدل نمرات نظری و نمرات عملی دانشجویان فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه الزهراء (س) و دانشگاه تهران می پردازد. و در نهایت وجود یا عدم وجود ارتباط بین نمرات درس عملی و نظری همه دانشجویان نمونه خود را بررسی می نمائیم. برای این منظور با استفاده از بایگانی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه الزهراء و دانشگاه تهران به کارنامه فارغ ...

کوررنگی یکی از جمله نقص های مادرزادی است که بدو فرم مادرزادی و اکتسابی تقسیم می شود. نوع مادرزادی شیوع نسبتا زیادی ( 5/0% در خانمها و 8% در آقایان دارد) با توجه به اینکه عارضه تا حدی در یادگیری افراد نیز تاثیر گذار است شناسایی افراد مبتلا و آموزش آنها برای یادگیری و نحوه برخوردمساله بخصوص در مربیان دانش اموزان اهمیت زیادی دارد و در همین رابطه مطالعه ای بصورت توصیفی و مقطعی بر روی 1011 نفر از دانش اموزان راهنمایی منطقه 3 تهران انجام گرفت که نتایج زیر حاصل شد : از جمعیتمورد مط ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی والدین و اندازه خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز بود. در این تحقیق یک سوال و هفت فرضیه مطرح گردید. 360 دانش آموز(180 دختر و 180 پسر) از بین 75 دبیرستان دخترانه و پسرانه دولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند وسلامت عمومی آنان با استفاده از پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی GHQ-28))گلدبرگ و هیلر (1988)مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ا ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز انجام گرفته است. نمونه مورد بررسی تعداد 144 دانش‌آموز از دبیرستانهای نواحی چهارگانه شهر اهواز بود که به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده‌ بودند. در این تحقیق از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (IAT) جهت تشخیص دانش آموزانی که اعتیاد به اینترنت دارند استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع علی-مقایسه ای است که در آن کارکرد تحصیلی گروهی که اعتیاد به اینترنت دارند با گروه افراد ...

مدل جدیدی برای محاسبه وضعیت درجه حرارت در میله‌های سوخت انمی و خنک کننده در زمانیکه راکتور در حالت عادی و زمان غیرعادی مانند قطع شدن خنک کننده بسط داده شده است . در اینکار فرض میشود که درجه حرارت توسط شرائط اولیه و شرائط آنهائیکه در این پروژه بکار برده شده است معلوم شود و توابع زمانیکه در این قسمت بکار برده شده است توسط روش انتگرال پیدا خواهند شد. با بکار بردن این متد تمام پارامترهائیکه وابستگی درجه حرات را بشرائط فضائی ربط میدهد با روش تحلیلی حل میشود در صورتی که آن قسمت که ...
 
چکیده ندارد.