عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جامعه‌ی ما در خصوص خانواده‌های آسیب‌زای معتادان پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است و لازم است راه‌کارهایی در جهت کنترل شرایط آسیب‌زای این خانواده‌ها ارائه گردد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مراقبت معنوی گروهی بر سازگاری زناشویی معتادان مراجعه‌کننده به انجمن معتادان گمنام اصفهان و همسران‌آنها در سال 1391 انجام شده‌است. این مطالعه نیمه‌تجربی با دو گروه شاهد و مداخله با اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون در جامعه معتادان مراجعه‌کننده به انجمن معتادان گمنام اصفهان و همسران‌آنها انجا ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان انجام شد. نمونۀ پژوهش را 24 زوج از مراجعان کلینیک‌های درمان و بازتوانی اعتیاد نوین و جمعیت آفتاب واقع در منطقۀ 6 شهرداری تهران تشکیل می‌دادند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 زوج) و گواه (12 زوج) جایگزین شده بودند و زوجین گروه آزمایش به صورت هفتگی به مدّت 8 جلسۀ 5/ 1 ساعته تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور ارزیابی الگوهای ارتباطی و میزان صمیمیت زناش ...

معتادان تزریقی در خطر ابتلا به عفونت های بسیاری از جمله ایدز، هپاتیت B و C می باشند و احتمال این عفونت ها در این افراد بسیار بیشتر از جمعیت عمومی است . ابتلا به این بیماری ها علاوه بر آن که در خود افراد معتاد تزریقی باعث مشکل شده و می تواند زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد،به علت احتمال انتقال به سایر افراد و خصوصاٌ افراد خانواده و افراد در تماس خانگی با مبتلایان حایز اهمیت است.هدف این مطالعه تعیین ریسک فاکتورهای هپاتیت B، هپاتیت Cو ایدز در معتادان تزریقی شهرستان اراک می باشد. ...

موضوع پژوهش حاضر « اثر بخشی سم زدایی، انجمن معتادان گمنام و تلفیق آموزش شیوه های مقابله بااسترس و سم زدایی بر سازگاری اجتماعی زنان معتاد » می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین سازگاری اجتماعی بر حسب دریافت آموزش شیوه های مقابله با استرس در زنان معتادی بود که از 2 روش سم زدایی و انجمن معتادان گمنام جهت ترک اعتیاد استفاده نموده بودند. دو جامعه مورد پژوهش عبارت بودند از : الف) 100 نفر از زنان معتادی که جهت ترک اعتیاد به مرکز سرپایی ترک اعتیاد بهزیستی گلستان مراجعه داشتند. ب) 50 ...

سازمان جهانی بهداشت در سال 2000، گزارش کرد که اعتیاد عامل مرگ و میر تقریبا دویست هزار نفر بوده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری(CBT) بر تغییر نگرش معتادان به مواد مخدر انجام شد.همچنین اهداف فرعی پژوهش، بررسی اثربخشی این درمان بر روی تغییر نگرش معتادان نسبت به اثرات، خطرات و مصرف سوء مصرف مواد مخدر(افیونی) می باشد. طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری شامل کلیه سوء مصرف کنندگان مواد در شهر کاشمر بود که ...

تلاش پژوهش حاضر تعیین عوامل اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی موثر بر ترک اعتیاد معتادان گمنام بود. جامعه آماری شامل ٣ مرکز از مراکز کاهش آسیب در منطقهی غرب شهر تهران بوده است. به منظور جمع آوری اطﻼعات موردنیاز روش پژوهش آمیخته استفاده شده است که از ترکیب روش کمی با روش کیفی حاصل میشود. .با توجه به روش پژوهش ترکیبی که مورد استفاده قرار گرفت .در بخش کمی ٣٨١ نفر در پژوهش شرکت داده شدند .در بخش کیفی با توجه به حد اشباع ٢١ نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. همچنین در بخش کمی ابزار مورد ا ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر افسردگی و باورهای وسوسه انگیز معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بود. این پژوهش‌، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه‌ کنترل اجرا شد. از بین 75 معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه‌کننده به‌کلینیک‌های ترک اعتیاد شهر مشهد، 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. در نهایت به دلیل افت شرکت کنندگان، داده‌های 25 نفر (13 نفر در گروه آزمای ...

سالانه مبالغ هنگفتی از درآمد خانواده ها و جوامع صرف آموزش ،پیشگیری ،درمان و کنترل عوارض فردی و اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر می گردد و عدم توجه همه جانبه به عوامل و مولفه های موثر بر ترک ،محققان را بر آن داشته تا در جستجوی روشهای موثر و کارا در درمان سوء مصرف مواد مخدر باشند.در این راستا الگوی فرانظری به عنوان شیوه جامع در درمان سوء مصرف مواد معرفی شده است.هدف از این پژوهش بررسي مقايسه اي اثربخشي درمان مبتني بر الگوي فرانظري گروهي بر سوء مصرف مواد مخدردر دو شكل دو مر ...

مقدمه: وابستگی به مواد بیماری مزمن است که آسیب های فروان جسمی،روانی، ذهنی،اجتماعی ،خانوادگی واقتصادی را به دنبال دارد، به طوری که شخص مبتلا را دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی می کند. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد افراد معتاد و غیر معتاد در زیر مقیاس های تست هوشی وکسلربود. روش بررسی: نمونه ها شامل 50 نفر معتاد و50 نفر غیر معتاد بودند که افراد معتاد به شیوه نمونه گیری در دسترس از مراکز درمان و ترک اعتیاد شهر یاسوج و افراد غیر معتاد به روش همسایه گزینی انتخاب شدند. اب ...