عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد 40 نمونه خاک از افق سطحی از مناطق برنجکاری استان فارس جمع‌آوری خواهد شد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی خاک نظیر بافت خاک ، ماده آلی ، پ هاش ، گنجایش تبادل کاتیونی ، کربنات کلسین معادل ، شوری خاک و غلظت فسفر و روی قابل استفاده تعیین می‌شود و با توجه به این خصوصیات ، 20 خاک که دارای ویژگیهای فیزیکوشیمیایی متفاوت بوده و از نظر روی قابل استفاده کاملا" با هم تفاوت داشته باشند انتخاب می‌گردند. در ابتدا در این 20 خاک ، روی توسط 7 روش عصاره‌گیری شده و غلظت روی توسط جذب اتمی تعیین ...

به منظور تعیین نیاز غذایی رقم آرماویرسکی آفتابگردان درشرایط دیم، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با چهار سطح نیتروژن 0،30،60 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هر هکتار و چهار سطح فسفر 60،30،0 و 90 کیلوگرم پنتااکسید فسفر در هکتار، در سه تکرار وبه مدت سه سال زارعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه) به اجرا درآمد . بعلاوه جهت ارزیابی واکنش آفتابگردان در شرای دیم به پتاسیم در هر تکرار دو تیمار نیز در نظر گرفته شد. نیتروژه، فسفر، و پتاسیم بترتیب از منابع اوره ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جو |