عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 207

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شرایطی که تحت ان یک میدان برداری مسطح چندجمله ای درجه دوم ، دارای یک مرکزباشد ، ازآغازقرن اخیرشناخته شده است.(دولاک(1908) و کاپتیئن(1912))، درفضای همه دستگاههای معادلات درجه دوم، دستگاههایی بایک مرکز،اجتماعی ازچهارمجموعه جبری مسطح تحویل ناپذیر تشکیل می دهند: ?هامیلتونی ; ?برگشت پذیر ?تعمیم یافته لوتکا-ولترا ; ?مجموعه همبعدچهار که دران اندیس های پایینی،همبعد هر زیر مجموعه جبری رامشخص می کند، طبقه بندی بالا،صرفا مربوط به مراکز این مجموعه هاست.برخی ازدستگاههای درجه دو،د ...

در مطالعه حاضر، از پوسته میگو و کیتوزان به دلیل ارزش اقتصادی کم و در دسترس بودن برای جذب اکسی تتراسایکلین موجود در پساب آبزی پروری بوسیله‌ی طرح آزمایش رویه‌های پاسخ استفاده گردید. در این مطالعه تاثیر همزمان چهار فاکتور اصلی شامل غلظت اولیه اکسی تتراسایکلین (10، 30 و 50 میلی گرم بر لیتر)، pH اولیه محلول حاوی اکسی تتراسایکلین (2، 5 و 8)، میزان جاذب (10، 55 و 100میلی گرم بر لیتر) و دما (15، 25 و 35 درجه سانتیگراد) روی راندمان جذب اکسی تتراسایکلین با استفاده از روش باکس- بنکن طرا ...

گواه تجربی عرضه شده توسط فیزیکدانان نشان می‌دهد که ذرات دستگاههای میکروسکوپیک طبق قوانین مربوط به نوعی حرکت موجی، حرکت می‌کنند و نه بنابراین قوانین حرکت نیوتنی که ذرات ماکروسکوپیک تابع آنهایند. به این ترتیب یک ذره میکروسکوپیک طوری عمل می‌کند که گویی وجوه معینی از رفتارش ، از رفتار موج با تابع موج دوبروی همبسته تبعیت می‌کند. به همین منظور در بررسی رفتار ذرات دستگاه میکروسکوپیک ، نظریه مکانیک کوانتومی شرودینگر، نقش مهمی را ایفا می‌کند. این نظریه، قوانین حرکت موجی را که ذرات هر ...

آبیاری سطحی یکی از متداول‌ترین روش‌های آبیاری است که در آن، آب به روش ثقلی در سطح زمین جریان می‌یابد. برای طراحی و مدیریت مطلوب روش‌های مختلف آبیاری اطلاع، از خصوصیات نفوذ‌پذیری خاک ضروری است. نفوذ‌پذیری به خصوصیات خاک و شرایط سطحی مزرعه بستگی دارد. معادلات تجربی و فیزیکی برای کمی کردن فرایند نفوذ در آبیاری سطحی، به دلیل تغییر‌پذیری زمانی و مکانی پارامتر نفوذ و همچنين زمان‌بر بودن ارائه شده است. معادله فيليپ معادله‌ای فيزيکی است که برای تعیین ضرایب آن روش‌های مختلفی ارائه شده ...

سینتیک ترسیب در حمام‌های آبکاری نیکل- فسفر از طریق روش تجربی استوالد بررسی شد. برای تعیین مرتبه‌های جزئی معادله سرعت در مطالعه سینتیکی فرآیند‌های آبکاری بدون برق نیکل- فسفر 60 نمونه فیبر مدار چاپی دارای مس را در حمام‌هایی شامل سولفات نیکل به غلظت M 2/0، هیپوفسفیت سدیم به چهار غلظت از M 5-5/0، تری سیترات سدیم به چهار غلظت از M 3-4/0 و گلی‌سین به چهار غلظت از M 16-8/0 در دمای °C90 و به مدت 1 ساعت آبکاری گردید. بررسی‌ها توسط روش‌های وزنی، پلاسمای جفت شده القایی(ICP) و پراش پرتو ...

طيف سنج جرمی دام يون دستگاهی است که يون های متحرک سريع را بر اساس نسبت جرم به بار آنها جدا می کند. يکی از متداولترين انواع اين طيف سنج ها، دام يون چهار قطبی است. اين وسيله برای شناسايی مولکول ها و اتم‌ها و نيز تعيين ساختار مولکولی استفاده شده و گستره کاربرد وسيعی در علوم و صنعت دارد.در اين پروژه بررسی معادلات حرکت يون در دام يون چهارقطبی و محاسبه فرکانس های سکولار حرکت يون مدنظر است. ابتدا عملکرد معادلات حرکت يون در حالت ايده ال و با فرض ميدان چهار قطبی بررسی می شود، سپس ...

در این پایان نامه‏، خانواده‌ای نا متناهی از خم‌های بیضوی پارامتری وابسته به ‏‏میدان‌های ساده درجه 3 را مورد‎ مطالعه قرار می‌دهیم. اگر رتبه چنین خم‌هایی برابر 1 باشد‏، ساختار گروهی و نقاط صحیح این خم‌ها را پیدا می‌کنیم. هم‌چنین نتایج مشابهی برای زیر خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های با رتبه 2 بدست می‌آوریم. این کار یعنی تعیین ساختار گروهی و یافتن نقاط صحیح برای اولین بار روی خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی از رتبه 2 انجام شده است. ارتفاع کانونی ابزار اصلی ما برای این مطالعه اس ...

دراین مقاله فرایند روانکاری الاستوهیدرودینامیک جریان غیر دایم تماس خط محدود و همدما با استفاده از حل همزمان معادله رینولدز و معادله الاستیک سطح با روش عدد ی تفاضل محدود و نیوتن رافسون روی سه پروفیل سیکلوئیدی، هارمونیک ی و چند جمله ا ی درجه هشتم در شرایط یکسانی شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که پروفیل هارمونیکی در ناحیه دماغه بادامک بحرانی ترین شرایط و پروفیل سیکلوئید ی، چهار نقطه بحرانی در طول سیکل، به لحاظ فقر فیلم و سایش بیشتر دارند. ازاینرو پروفیل چند جمله ای درجه ه ...
نمایه ها:

جهت دستیابی به حرکات خطی و زاویه‌ای یک جسم پرنده در فضا نیاز به‌شبیه‌سازی شش درجه آزادی می‌باشد. در این پروژه پرواز راکتهای بالک‌پایدار و سوخت جامد در فضا شبیه‌سازی شده است . معادلات حرکت برای‌پرواز این راکتها در حالت کلی نوشته شده و ساده‌سازیهای لازم انجام شده‌است . نهایتا" این معادلات توسط روش "رانگ کوتای مرتبه چهار" بصورت‌عددی حل شده‌اند. در حل معادلات فرض شده است که راکت بصورت یک جسم‌صلب بوده و هیچگونه تغییر فرم الاستیک ندارد. تغییرات جرم، ممان‌اینرسی و مرکز ثقل راکت با ت ...