عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 127

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله دو شاخگی محلی در حرکت آزاد یک جسم صلب مورد بررسی قرار گرفته و روش همیلتون جهت بدست آوردن معادلات حرکت استفاده شده است . به کمک تبدیل کانونیک آندویر ، فضای فاز شش بعدی وضعی جسم صلب به دو بعد تقلیل یافته است . پارامترهای بدون بعد سیستم جدید تعریف شده و به دنبال آن تاثیر تغییر اندازه این پارامترها بر پایداری ساختاری و نقاط تعادل مورد بحث قرار گرفته و نگاشت پوانکاره و مدارات هتروکلینیک در فضای کاهش یافته سیستم بدست آمده است . بدین ترتیب دیاگرامهای دو شاخگی ، به صورت ...

در این رساله ابتدا با ذکر مقدمه‌ای در خصوص ربات‌های الاستیک ، مدل سیستم بازوهای صلب معادل یا Equivalent Rigid Link System (ERLS) برای بررسی سینماتیک و دینامیک رباتهای صلب ارائه می‌گردد. بر اساس این مدل حرکت کلی سیستم به دو نوع حرکت بزرگ و کوچک تقسیم می‌شود، حرکات بزرگ و کوچک تقسیم می‌شود، حرکات بزرگ بیانگر حرکت ربات با فرض صلب بودن بازوهای آن است و حرکات کوچک بیانگر حرکات ناشی از تغییر فرم نسبی بازوها در اثر انعطاف‌پذیری است که این نوع حرکات ماهیتا ارتعاشی هستند. سپس مطابق مد ...

با استفاده از مکانیک آماری و پتانسیل 12 - 6 لنارد - جونز ، معادله حالت جدیدی به دست آمده است که به خوبی می‌تواند خواص سیالات مایع و گازی را پیش بینی کند. با استفاده از این معادله حالت ، کمیتهای ترمودینامیکی نظیر انتروپی ، انتالپی ، انرژی آزاد گیبس و ضریب تراکم پذیری همدمای مایع محاسبه شده است . نتایج به دست آمده فقط چند درصد با مقادیر تجربی تفاوت دارند ، به طوری که به ندرت این تفاوت به حدود ده درصد می‌رسد. مقادیر فشار به دست آمده از این معادله حالت با معادله حالت ردلیخ - وانگ ...

اخیرا روش برای جداسازی معادله‌های دینامیکی سیستمهای چند جسمی صلب به کمک تبدیلات متجانس ابداع شده است . ابتدا این روش بررسی شده و سپس به منظور تعمیم آن به سیستمهای الاستیک ، معادله‌های حرکت یک ربات صفحه‌ای دو درجه آزادی با مفاصل الاستیک دارای جرم و گشتاور ماند از دو روش لاگرانژ و جداسازی به کمک تبدیلات متجانس به دست آمده‌اند. نهایتا نتایج حاصله به دقت با هم مقایسه شده‌اند. ...

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، کمیابی و هزینه سنگین زمین، کاربری ساختمانهای بلند برای محل سکونت و یا کار را ضروری می نماید. به لحاظ ارتفاع، ساختمانهای بلندتر از ده طبقه را می توان در زمره ساختمانهای بلند به شمار آورد. با افزایش ارتفاع ساختمان، اثر نیروی جانبی به سرعت افزوده می شود؛ بنابر این برای کاهش تغییر مکان جانبی ساختمان می توان از سیستم های سخت کننده مثل کمربندهای خرپایی استفاده نمود. در این مقاله ابتدا معادله حرکت دینامیکی یک سازه دارای کمربند خرپایی در وسط ارتفاع و در ...

به منظور شبیه‌سازی حرکت‌های پروازی، لازم بود دستگاههایی غیرخطی از معادلات دیفرانسیل چند متغیره حل شوند. در این پروژه، ضمن ارائه تئوری‌های ریاضی برای حل این مسئله، برنامه‌های کامپیوتری لازم تهیه شده و امکان ترسیم سه بعدی منحنی‌های آئرودینامیک حرکت فراهم گردید. ...

این پایان نامه با مروری بر نمادها، تبدیل فوریه، لم سوبولو و نامساوی گرانول در سه بخش اصلی به شرح زیر تنظیم شده است : الف : معادلات سهموی شبه خطی مرتبه دوم، ب : حرکت گازهای چسپنده هادی گرما (در فضای سه بعدی) ...

در این پایان‌نامه رفتار دینامیکی تیرهای حامل بار متحرک بصورت عام و رفتار دینامیکی یک تیر حامل بار متحرک در حال حرکت بر روی دو تیر الاستیک ثابت ، بطور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پژوهش شامل بررسی اثرات تغییر پارامترهای مختلف مسئله از جمله تغییرات سرعت حرکت بار، شرایط تکیه‌گاهی، سیستم بارگذاری و مشخصات تیرهای حمال بر روی رفتار سیستم می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از تئوری اولر - برنولی، معادلات دیفرانسیلی حرکت برای هر کدام از تیرها و فرم ماتریسی این معادلات براساس روش اج ...

از شروع پرواز جسم پرنده، موضوع دینامیک پرواز به سه قسم تقسیم می‌شود: عملکرد - پایداری و کنترل - ایروالاستیسیته که در هر قسمت دانستن معادلات حرکت جسم بسیار لازم و مبنای کار است . در این تحقیق سعی بر آن داریم تا معادلات حرکت را برای یک جسم صلب بدست آوریم. در این حالت حرکت جسم را در فضا به صورت شش درجه آزادی در نظر گرفته و با بکارگیری قانون دوم نیوتن، معادلات حرکت را در ترمهای شتاب زاویه‌ای و انتقالی جستجو می‌کنیم. سپس با تعریف سیستم مختصات جدیدی به نام مختصات سرعتی سعی بر آن دا ...