عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی و شناخت شهردرطی پنج بخش به شرح زیرانجام خواهدگرفت :بخش اول:مطالعات محیطی ،شامل:خصوصیات محیط طبیعی وعوامل استقرار شهر- ویژگیهای اقلیمی - عوامل محیط طبیعی وپیرامون شهربخش دوم :مطالعات تاریخی واجتماعی شامل:تاریخ‌شهر،روند،شکل‌گیری ،ساخت اقتصادی ،ساخت اجتماعی وفرهنگی بخش سوم :مطالعات مربوط به فعالیتهاوکاربریها شامل بررسی وتعیین کاربریهای درون شهری وبرون شهری ،وضع پیشین ،نحوه توزیع فضایی فعالیتها بخش چهارم :جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت وسازمان شهر(نحوه توزیع و استقرارعناصراص ...