عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 193

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی ومطالعه موانع فرهنگی اجتماعی مشارکت زنان در ورزش ،مقایسه زنان ورزشکار وغیرورزشکار40 تا 20 ساله شهر همدان در سال 1388 می پردازد. از آنجا که سلامت زنان بعنوان نیمی از اعضای جامعه بر سلامت افراد جامعه تاثیر گذاراست بررسی موانع فرهنگی اجتماعی مشارکت زنان در ورزش دارای اهمیت است . برای بررسی مشارکت ورزشی بعنوان یک رفتار از نظریه های فیش باین وآیزن ، نظر یه یادگیری اجتماعی ،سرمایه فرهنگی واز نظریه های فمنیستی بم وچافتز ودیدگاه نظری چو استفاده شده است . روش تحقیق ...

تحقیق پیش رو با عنوان تاثیر عضویت زنان در سازمانهای غیردولتی زنان بر توانمندی آنان در چهارچوب نظریه توانمندسازی حاصل نظریات فمینیست های جهان سوم در پارادایم جنسیت و توسعه تدوین شده است. نگارنده در این پژوهش ضمن مطالعه توانمندی زنان فعال در گروه ها و جنبش های زنان به مقایسه دو نوع سازمان خاص زنان و مرتبط با زنان و تاثیر آنها بر توانمندی در سطوح مختلف زندگی شخصی و اجتماعی زنان فعال در آن می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده روش کیفی است و در اجرای آن از تکنیک تحلیل محتوی بهره ب ...

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

مطالعه حاضر به مقوله اعتماد اجتماعی میپردازد که در جوامع امروزی نیازی مبرم و حیاتی میباشد. این پژوهش بر آن است تا سطح اعتماد اجتماعی زنان و عوامل موثر بر آن را مورد مطالعه قرار دهد. بسیاری ازنظریهپردازان جامعه شناسی تاکیدی ویژه بر نقش تعاملات و روابط در ایجاد اعتماد داشتهاند و معتقدند اعتماد در روابط و تعاملات معنا پیدا میکند، توسعه مییابد و تقویت میشود. در بحث اعتماد اجتماعی زنان، میتوان به محدود بودن روابط اجتماعی آنان اشاره کرد. در فرهنگ مردسالار جامعه ایرانی که با ارزشهای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی زنان شهر شیراز صورت گرفته است. روش تحقیق،پیمایش و تکنیک جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. حجم نمونه ، 388 نفر از زنان متاهل25-50ساله شهر شیراز است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده است.چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه بوردیو،تنظیم و بر اساس آن فرضیه هایی مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادهر یک از ابعاد سرمایه فرهنگی (ذهنی،عینی،نهادی) با سبک زندگی زنان متأهل شهر شیراز رابطه دارد. همچنین ...

با توجه به گسترش مدرنیته در جوامع ، تأثیرات عمیق آن بر نگرشهای سنتی و مدرن گروههای مختلف بویژه زنان و احتساب زنان به مثابه قشر عظیمی از اجتماع، که می توانند نمونه ای گویا و برجسته در جهت بررسی چالشهای ارزشی باشند و با استفاده از سینما به عنوان ابزار مدرنیته و فیلم به عنوان متنی رسانه‌ای به بررسی چالشهای ارزشی سنت و مدرن زنان در فیلمهای سینمایی منتخب دهه 80 در ایران می پردازیم. این پژوهش با استفاده از "نظریه بازتاب "در جامعه شناسی هنر و "نظریه های فمینیستی" در ارتباط با ...

این پژوهش از نوع توصیفی – تبیینی است که به بررسی برخی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران می پردازد . مسئله اصلی آن است که با توجه به شهر نشینی گسترده ، مهاجرت به شهر های بزرگ ، آمار فزاینده جرم و جنایت در جامعه و... احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر تهران در چه وضعیتی قرار دارد و تابع چه متغیر هایی است ؟ احساس امنیت اجتماعی زنان در این پژوهش در سه بعد احساس امنیت جانی و جنسی ، احساس امنیت مالی ، احساس امنیت فکری و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . چارچوب ن ...

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارت است ازسن، وضعیت تاهل ، طبقه اجتماعی که از ترکیب شاخص هایی مانند در امد ، تحصیلات ،شغل و منطقه مسکونی سنجیده شده است و سبک زندگی که از ترکیب شاخص هایی مانند فعالیت ها و ارتباطات فردی ، فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی ،اطلاع یا عدم اطلاع از فعالیت ها و جریانات نوین مربوط به حقوق زنان، تقسیم کار جنسیتی ، مشارکت در تصمیم گیری ،دسترسی به تکنولوژی های مدرن و اولویت های رایج در انتخاب ها و مصارف مادی مورد مطالعه قرار گرفته است.بر اساس نتایج،تاثیر سن اثب ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان می پردازد. احساس امنیت اجتماعی در تحقیق حاضر به سه بعد امنیت جانی ،مالی ،شغلی تقسیم شده و تعیین رابطه آن‌ها با نگرش نسبت به عملکرد پلیس ، تأمین نیازهای اساسی ،امکان مشارکت اجتماعی ، امکان مشارکت سیاسی،نگرش نسبت به طبقه اجتماعی خود ،امنیت محل سکونت ، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر حسب کسب آگاهی ، حمایت اجتماعی وضعیت میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، درآمد ،میزان رضایت از شغل ،وضعیت فعالیت در رابطه میزان ...