عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مولفه های حقوق بشر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کتاب های درسی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول (2 جلد) بوده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این تحقیق واحد تحلیل متن، تصویر، پرسش و فعالیت بو ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به انگیزه پیشرفت و مهارتهای اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم شامل کتاب درسی، راهنمای معلم و اهداف مصوب بوده است و نمونه و جامعه آماری یکی هستند. ابزار تحقیق شامل سیاهه ی تحلیل محتوای محقق ساخته می باشد که بر اساس پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس (1998)و مهارتهای اجتماعی لوین سون و گوت لیب (1995) تنظیم و روایی و پایایی آن ...

این پژوهش باعنوان تحلیل کمی میزان توجه به مولفه های تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی در مقطع متوسطه صورت گرفت .برای انتخاب مولفه های تفکر انتقادی از مبانی نظری و نظر صاحب نظران بهره جسته اند و جهت تجزیه و تحلیل اهداف مصوب و محتوای 5 کتاب مطالعات اجتماعی ، جامعه شناسی1 و جامعه شناسی 2 و علوم اجتماعی پیش دانشگاهی و راهنمای تدریس جامعه شناسی 1 که در پایه های اول تا سوم مقطع متوسطه و همچنین دوره پیش دانشگاهی تدریس می شوند از روش تحلیل محتوا استفاده کرده ایم. سیاهه تحلی ...

هدف این پژوهش،تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم براساس شاخص های سرمایه اجتماعی و نظرات معلمان در جهت ارایه پشنهادهای کاربردی در خصوص اصلاح برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم در ایران است. نوع تحقیق بر اساس اهداف تحقیق ،در زمینه تحلیل محتوااز نوع توصیفی و کاربردی است و روش مورد استفاده کمی و از نوع تحلیل محتوا می باشد و در زمینه نظرات معلمان توصیفی و از نوع زمینه یابی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کتاب مطالعات اجتماعی و معلمان زن و مرد گنبد کاووس به تعداد 55 نف ...

هدف تحقیق حاضر، تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دورهی متوسطه بر اساس آراء تربیت اجتماعی نامه‏ی 31 نهج‏البلاغه می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی، توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش کتابهای مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی دورهی متوسطه، در سال تحصیلی 93-9213 میباشد. در این تحقیق حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردیده است و به منظور اعتباریابی ابزار تحقیق و روایی صوری از دیدگاه‌های صاحبنظران تعلیم و تربیت استفاده شده است و پایایی پژوهش ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی برنامه درسی مطالعات اجتماعی در شناخت فرهنگ و هویت اجتماعی و حقوق شهروندی در پایه ششم ابتدایی پسران منطقه یک تهران می باشد . روش انجام پژوهش توصیفی –پیمایشی می باشد که جامعه آماری آن 1479 نفر دانش آموز پسر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد می شود و روش نمونه گیری بصورت تصادفی چند مرحله ای می باشد بدین صورت که ابتدا از بین مدارس دولتی ابتدایی پسرانه 10 مدرسه بصورت تصادفی انتخاب، سپس در هر مدرسه یک کلاس بصورت تصادفی انتخاب می شود ...

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ی ششم ابتدایی براساس شاخص های انتخاب و ساماندهی محتوا و دیدگاه معلمان شهر سنندج» انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل نخست محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی است که کلیه جملات و تصاویر آن به عنوان نمونه انتخاب شده اند. دوم کلیه‌ی معلمان مطالعات اجتماعی پایه‌ی ششم ابتدایی است که در شهر سنندج در سال تحصیلی 1392-1391 مشغول به تدریس کتاب مورد پژوهش بوده اند و حجم ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روش تدریس اعضای تیم بر خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی می باشد .در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی ( شبه تجربی ) استفاده شد . در این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شیراز ، که درسال تحصیلی ( 91ـ1390) در این پایه مشغول تحصیل بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد افراد نمونه 120 نفر دانش آموز ( پسر و دختر ) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای ( مرحله ای ) انتخاب شدند . حجم نمونه ...

پژوهش حاضر هم خوانی برنامه ی درسی اجراشده وکسب شده ی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی درشهرکرج راموردمطالعه قرارداده است.این پزوهش ازنوع تحلیلی تطبیقی می باشد .جامعه ی موردمطالعه دراین پژوهش،برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم می باشد.حجم نمونه ی پژوهش شامل 20 معلم و140 دانش آموز و63نفرازوالدین می باشد واز روش نمونه گیری ترکیبی(همگون وداوطلبانه)استفاده شده است.داده های موردنیاز بااستفاده از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با دوگروه معلمان ودانش آموزان بااستفاده ازابزارهایی ...