عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره 1387-1358 می‌باشد. برای این منظور از روش خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک‌ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد ...

بدیهی است ریسک عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در سررسیدهای تعیین شده یکی از شناخته ترین ریسک های مربوط به بخش اعتبارات بانک ها می باشد. طبیعی است که میزانی از مطالبات مشتریان به واسطه بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی وسیاسی واجتماعی، حتی برای قویترین سیستم های مالی در دنیا قابل قبول میباشد. بدین ترتیب در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی عوامل درون سازمانی و پاسخ فرضیه های زیر می پردازیم. 1- ویژگی های شخصیتی دریافت کنندگان تسهیلات بر ایجاد بدهی های معوق اثر معناداردارد.2- نوع تسهیلات ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق شعب بانک ملی ایران در استان گیلان می باشد. برای دست یابی به هدف تحقیق پرونده های تسهیلاتی مربوط به شعب بانک ملی استان گیلان طی سالهای 1384 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر شش عامل؛ معدل موجودی متقاضی تسهیلات، سابقه اعتباری، سابقه چک برگشتی، سابقه حساب جاری، نوع وثیقه و نرخ سود تسهیلات بر میزان مطالبات معوق بانک با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. ...

تجربه هاي اقتصادي در دهه هاي گذشته مويد اين واقعيت است كه ثبات اقتصادي در يك كشور مديون ثبات مالي آن مي باشد . در اين خصوص ثبات مالي بانكها به عنوان هسته هاي پولي و مالي از اهميت زيادي برخوردار است . همان طور كه آمارها نشان مي دهد ، در سالهاي اخير در كشور ، وضعيت مطالبات معوق و همچنين نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات پرداختي، روند رو به رشدي داشته به گونه اي كه ادامه اين روند ، خطرات جدي براي نظام بانكي كشور و حتي كل اقتصاد ايجاد نموده است. در سال 1387 ميزان مطالبات معوق شبكه ...

امروزه یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها در جامعه جمع‌آوری وجوه سرگردان و هدایت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با عنایت به پراکندگی این وجوه در کشور، جمع‌آوری این‌گونه سپرده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از سویی دیگر اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش‌ها است و در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیرساخت‌هایی چون بانک‌های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و همچنین عدم وجود موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مش ...

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق وراههای جلوگیری از آن در بانک ملی ایران – اداره امورشعب شمال تهران می پردازد .ابتدا در این تحقیق به بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده های معاملاتی مشتریانی که از بانک ملی تسهیلات دریافت نموده اما بدلایلی در پرداخت اقساط آن قصورکرده و منجر به ایجاد مطالبات معوق گردیده اند مورد بررسی و عوامل موثری که بر معوق شدن تسهیلات تاثیر زیادی داشته اند استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . پس از بررسی های اولیه اقدام به ارسال ...

تحقیق حاضر نیز به منظور بررسی شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک انصار استان آذربایجان غربی انجام گرفته است که جامعه ی آماری آن کارکنان بانک انصار استان آذربایجان غربی بوده و با توجه به تعداد 022 نفر کل کارکنان تعداد 111 پرسشنامه تکمیل شده برای تحلیل داده های منتجاز پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج ارتباط معنی داری بین عوامل مدنظر را با ایجاد مطالبات معوق نشان میدهد. ...

هدف این تحقیق بررسی عوامل اثر گذار بر مطالبات معوق موسسه ثامن در بازده زمانی 1388 تا 1391 می باشد.نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که، معدل موجودی (5.427-)، سابقه ی اعتباری (5.165-) و نوع وثیقه (3.877-) بر مطالبات معوق موسسه ثامن تاثیر منفی و معناداری را دارد. بعبارت دیگر با افزایش معدل موجودی، سابقه ی اعتبار و افزایش وثیقه، تسهیلات دریافتی به موقع تر پرداخت می گردد، اما داشتن چک برگشتی (4.245) و مبلغ تسهیلات (6.212) با مطالبات معوق موسسه ثامن ارتباط مثبت و معناداری دارد، به این م ...

یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و به تبع آن، بی ثباتی های احتمالی در آینده است. بنابراین تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آن ها به صورت بالقوه و بالفعل، شرایط مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پ ...