عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با اشاره به ضرورت تعليم و تربيت کودکان در جوامع بشري آغاز مي‌شود؛ سپس ماهيّت و هدف ادبيّات کودکان و تأثيرهای رواني آن‌ها در بخش بعد مورد بحث قرار گرفته است. مطلبي نيز راجع به ويژگي هاي پيام و اين که از چه شيوه هايي براي ارائه ي بهتر پيام با توجّه به ويژگي هايي که کودکان و نوجوانان در ديدگاه هاي روان شناسان دارند، آمده است، و بخش اصلي که تحليل روان شناختي آثار «هوشنگ مرادي کرماني» و «مصطفي رحمان دوست» است؛ با اين هدف که تا چه اندازه بر اساس استانداردهاي روان شناسي ...