عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات دولت بر متغیرهای اقتصادی، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف خصوصی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد می باشد که تغییرات آن اثر قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. شدت تأثیر تغییرات مخارج دولتی روی تقاضای کل و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، به رابطه ی بین مصرف خصوصی و مصرف دولتی و جانشینی و یا مکمل بودن آن ها نسبت به همدیگر بستگی دارد. اگر مصرف دولتی جانشینی برای مصرف خصوصی ...

دولت‌ها به منظور انجام وظایفشان هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف مخارج مصرفی می‌کنند. این مخارج می‌تواند بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف خصوصی اثر گذار باشد. با توجه به سهم قابل توجه مصرف خصوصی در تقاضای کل و نقش آن در رفاه خانوار، بررسی رابطه‌ی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی نقش مهمی در تبیین اثر تثبیتی مخارج دولت ایفا می‌نماید. در این پایان‌نامه با استفاده از داده‌های سالانه‌ی 1338 تا 1386 برای ایران و داده‌های 1970 تا 2008 برای 48 کشور عضو سازمان کنفرا ...

مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان موثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی از یک‌سو و عادات و رفتارهای مصرفی فرد از سوی دیگر قرار دارد. مصرف مقوله‌ای است که نه‌تنها برای مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد، در الگوگذاری مکاتب، شرایط فرهنگی، بررسی‌های جامعه‌شناسی و غیره از اهمیت خاص خود برخوردار است. رابطه‌ی میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی به‌عنوان یکی از عناصر مهم تولید ناخالص داخلی هم به لحاظ تئوری و هم تجربی بحث‌برانگیز بوده و هست؛ ب ...

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد. جانشینی پول به دلیل کاهش هزینه‌های تورمی، کاهش ریسک ازطریق تنوع بخشیدن به پرتفوی، تأثیر بر مصرف ازطریق انتقال تأثیر سیاست‌های پولی و توجه بیشتر به تشکیل سرمایه انسانی باعث افزایش رفاه و به دلیل کاهش درآمد حق‌الضرب داخلی، کاهش تأثیر سیاست‌های پولی، خطر برای امنیت ملی، باعث کاهش رفاه می‌شود. در این پژوهش تأثیر جانشینی پول بر رفاه بخش خصوصی با استفاده از داده‌های سال‌های 1392-1338 مورد تجزی ...

جرم شناسی با علوم مختلف در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم است.با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ جمعیتی و افزایش میزان جرایم و نیز وضعیت اقتصادی فعلی، به نظر میرسد که کشف و مدلسازی ارتباطات بین جرم و شرایط اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جرم و چند متغیر اصلی اقتصاد کلان است. نتایج حاصل از به کارگیری مدل VECM برای سال های 1390-1346 نشان میدهد که مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات اثر منفی بر جرمدارند و مصرف بخش خصوصی، تورم و سرمای ...